Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2016-03-07 09:26

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Investerar för att fyrdubbla kapaciteten till 400 GWh

Ladda ner som pdf »

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528-4733

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2015

I december 2015 blev Scandinavian Biogas Fuels International AB ett publikt bolag. Koncernen är inne i en period med viktiga och stora investeringar och uppstart av nya projekt, vilket innebär finansiella påfrestningar innan projekten kommer i full produktion. Utvecklingen löper på bra och verksamheten beräknas att förbättras lönsamhetsmässigt under kommande räkenskapsår. Med de genomförda och pågående investeringarna kommer koncernen att fyrdubbla sin kapacitet av biogasuppgradering i Norden till 40 MNm3 motsvarande cirka 400 GWh. Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.27.25 All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.29.48

 Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.30.54

Verksamheten Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. Koncernen arbetar med att främja övergången från fossil till förnyelsebar energi. Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, förvaltande och drift av biogasanläggningar. Detta uppnås genom att ständigt förbättra rötningsprocessen vid biogasproduktion från biomassa, huvudsakligen från den stora mängd avfall som bildas vid rening av avloppsvatten, matavfall och från industriella processer såsom tillverkning av livsmedel och biobränsle. Vidare tillför koncernen ledande expertis av reningsprocesser av rötgas för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet. Fokus ligger på marknaderna i Norden och Sydkorea. Koncernens strategiska inriktning på forskning och utveckling innebär att Scandinavian Biogas lägger stor vikt vid att utveckla metoder för allt effektivare biogasproduktion från både etablerade och nya typer av avfall, restprodukter och övrigt organiskt material. Bolagets kunskap och metoder innebär att biogasproduktion idag kan utföras mer kostnads- och resurseffektivt än tidigare. Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Den 31 december 2015 omfattade verksamheten 38 (32) anställda i Sverige och 21 (20) i Sydkorea. Koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är moderbolag i Scandinavian Biogas-koncernen som består av ett flertal både helägda och delägda bolag registrerade i Sverige och Sydkorea. Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolagen.   Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.32.31   Koncernens nettoomsättning uppgick till 55,6 MSEK (49,8 MSEK) under årets fjärde kvartal vilket motsvarar en ökning med 11,6% jämfört med samma period föregående år. Anledningen till högre intäkter är framförallt att biogasanläggningen i Södertörn kommit igång och levererar gas till kund. Nettoomsättningen för året uppgick till 175,9 MSEK (168,4 MSEK) vilket innebär en förbättring med 7,5 MSEK jämfört med föregående år. Detta beror till stor del på ett framgångsrikt arbete på förbehandlingsanläggningen i Södertörn samt att biogasanläggningen i Södertörn börjat leverera gas till kund. Totala intäkterna uppgick under perioden oktober till december 2015 till 69,2 MSEK (55,1 MSEK) och för hela året till 231,9 MSEK (185,7 MSEK). Främsta anledningen är ökade intäkter för aktiverat arbete för egen räkning för utbyggnadsprojektet i Henriksdal. En omklassificering av Övriga externa kostnader har gjorts retroaktivt i december 2015. Justeringen avser verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar som tidigare redovisats som Övriga externa kostnader, men som nu redovisas som Råvaror och förnödenheter. Intäkter och kostnader från ej verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas som Övriga rörelseintäkter respektive Övriga externa kostnader. Anledningen till justeringen är att ge en mer rättvisande bild över koncernens resultat. Siffrorna för fjärde kvartalen 2015 och 2104 samt helåret 2014 är omräknade enligt den nya principen så att beloppen blir jämförbara. Koncernens EBITDA uppgick under fjärde kvartalet till +6,7 MSEK (+7,3 MSEK). Under perioden januari till december 2015 uppgick EBITDA till 23,4 MSEK (32,0 MSEK), vilket är markant bättre än förväntat. Anläggningarna i Södertörn har under året varit i ett uppstartsskede och har därför genererat negativ EBITDA. Under årets fjärde kvartal var rörelseresultatet -14,8 MSEK (-14,4 MSEK) vilket är i nivå med samma period föregående år. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -16,8 MSEK (-5,3 MSEK), vilket beror på en nedskrivning av värdet på anläggningen i Ulsan med 13,5 MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -15,7 MSEK (-24,7 MSEK) under perioden oktober till december 2015, varav +0,9 MSEK (+3,9 MSEK) kommer från orealiserade valutakursförändringar. Resultatet efter skatt för årets alla fyra kvartal uppgick till -21,4 MSEK (+10,5 MSEK), varav +0,2 MSEK (+13,9 MSEK) avser orealiserade valutakursförändringar. Per den sista december 2014 hade koncernen en koncernmässig skattevinst på 16,6 MSEK (engångspost) som härrörde sig till sale and lease bask-transaktionen som genomfördes 2014. Balansomslutningen per 31 december 2015 var 760,7 MSEK (628,0 MSEK) och har ökat med 21,1% sedan årsskiftet, till största delen på grund av investeringar i pågående projekt. Projektet avseende biogasanläggningen i Södertörn har under fjärde kvartalet tagits i bruk och därmed flyttats från Pågående nyanläggningar. Upplåning avseende finansiell leasing med löptid på 20 år eller mer, uppgick till 174,6 MSEK (169,5 MSEK). Det egna kapitalet har under året förändrats med, förutom årets resultat, konverteringen av konvertibler som utfördes i början av året. Per 31 december 2015 var koncernens kassabehållning 64,9 MSEK (124,9 MSEK) och anledningen till minskningen är främst investeringarna som är gjorda i den nya biogasanläggningen i Södertörn. Investeringar Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar under årets fjärde kvartal uppgick till 65 MSEK (144 MSEK), varav 0 MSEK (0 MSEK) i Sydkorea. Under helåret har investeringar i materiella och immateriella tillgångar gjorts med 186 MSEK (201 MSEK), varav 0 MSEK (1 MSEK) i Sydkorea. Koncernen har per den 31 december 2015 åtaganden av göra ytterligare investeringar i anläggningen i Södertörn och i utbyggnaden i Henriksdal. Per 31 december var det bokförda värdet på koncernens materiella och immateriella tillgångar 647,5 MSEK (466,0 MSEK), varav 248,3 MSEK (143,2 MSEK) avser leasingobjekt som koncernen innehar enligt långsiktiga finansiella leasingavtal (över 20 år). Väsentliga händelser under perioden Utbyggnad i Henriksdal Arbetet med utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal, som påbörjades i november 2014 i samarbete med Stockholm Vatten AB, har fortsatt under årets fjärde kvartal. Utbyggnaden beräknas kunna öka produktionskapaciteten med cirka 12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) när den är i full drift. Produktion Bromma och Henriksdal Anläggningen i Henriksdal har producerat och sålt 7,5 miljoner Nm3 (7,5 MNm3) motsvarande cirka 75 GWh biogas under året. Motsvarande mängd för anläggningen i Bromma är 2,5 miljoner Nm3 (2,3 MNm3) motsvarande cirka 25 GWh. Trots ett visst driftsstopp i Henriksdal och en minskad mängd tillgänglig rågas i Bromma under början av året så är mängderna i samma nivå som förra året, och till med något högre. Ulsan, Sydkorea Anläggningen i Sydkorea har i snitt mottagit 194 ton (203 ton) matavfall per dag under året. Försäljningen av rågas har under samma period uppgått till totalt 9,7 miljoner Nm3 (9,8 MNm3), vilket motsvarar cirka 66 GWh (67 GWh). Totalt producerades 10,4 miljoner Nm3 (10,7 MNm3) rågas. Förbehandlingsanläggningen i Södertörn Förbehandlingsanläggningen i Södertörn mottog totalt 28 089 ton (17 446 ton) matavfall under 2015 vilket motsvarar 77 ton (71 ton) i snitt per dag. Då verksamheten startade 1 maj 2014 är jämförelsesiffrorna för föregående år endast för åtta månader. Biogasanläggningen i Södertörn I början av oktober 2015 invigdes den nya biogasanläggningen i Södertörn av energiminister Ibrahim Baylan. Produktionen av uppgraderad biogas under fjärde kvartalet uppgick till 0,6 miljoner Nm3, motsvarande 6 GWh. Försäljningen av uppgraderad biogas uppgick till 0,5 miljoner Nm3 motsvarande 5 GWh under samma period. Det förekommer en del finjusteringar av anläggningen som vid full drift beräknas ha en årlig produktionskapacitet på drygt 8 miljoner Nm3 biogas motsvarande cirka 80 GWh. Finansiering Verksamheten är finansierad med eget kapital, lån från externa kreditgivare och finansiell leasing. Uppgraderingsanläggningarna i Bromma och Henriksdal leasas av Stockholm Vatten AB och förbehandlingsanläggningen i Södertörn leasas från SRV Återvinning AB. Hyresavtalen är på 25 år. Koncernen har under året tagit upp nytt lån från extern kreditgivare på 25 MSEK för investeringen i biogasanläggningen i Södertörn. Amorteringar av räntebärande lån har skett enligt fasta amorteringsplaner och har uppgått till 56 MSEK, vilket inkluderar amorteringar på finansiell leasing samt konvertering av konvertibellån till aktier. Finansiell leasing för förbehandlingsanläggningen i Södertörn har under året ökat med 11 MSEK och avser framförallt en investering i utökad mottagningskapacitet för matavfall. Koncernen har en ambition att växa ytterligare och arbetar aktivt med nya projekt. Koncernen räknar med att finansiering av stora framtida projekt kommer att kräva olika typer av samarbeten och finansieringar, beroende på projektets struktur och placering. Aktien Antalet aktier är oförändrat under årets fjärde kvartal och per den 31 december 2015 hade bolaget 90 092 662 (78 414 661) aktier till ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är stamaktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian Biogas Fuels International AB:s (publ) tillgångar och resultat. Teckningsoptioner Personal och verkställande direktör har tillsammans totalt 565 000 (565 000) utestående teckningsoptioner per den sista december 2015. Det har inte skett någon förändring i antalet utestående teckningsoptioner under året. Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.34.06 Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är beskrivna i den senaste årsredovisningen och bedöms per den 31 december 2015 vara oförändrade, med undantag av vad som anges nedan. Koncernen har, som framgår av bokslutskommunikén, efter räkenskapsårets utgång emitterat ett obligationslån om 200 MSEK vilket reducerat den finansiella risken i koncernen, Då de ekonomiska förutsättningarna för en uppgraderingsanläggning i Ulsan i nuvarande marknadsläge har konstaterats vara ofördelaktiga, har en bedömning av konsekvenserna gjorts. Med anledning av detta började koncernen i tredje kvartalet att reservera för en potentiell straffavgift och det finns en risk med den bedömda nivån på avgiften. Transaktioner med närstående Det finns inga väsentliga närståendetransaktioner under perioden annat än att AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB och Bengtssons Tidnings AB har konverterat sina skuldebrev till aktier varvid även upplupen ränta utbetalats. Se även not 8. Moderbolaget I december 2015 bytte moderbolaget bolagskategori och gick från att vara ett privat bolag till att bli publikt. Verksamheten Koncernens verksamhet bedrivs framförallt i dotterbolagen medan moderbolaget har mer karaktären av koncernförvaltare. Nettoomsättning och resultatutveckling Moderbolagets totala intäkter uppgick under 2015 till 1,7 MSEK (1,4 MSEK) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var -48,9 MSEK (-98,1 MSEK). I december 2015 har en nedskrivning av aktier i dotterbolag gjorts med 46,1 MSEK (93,1 MSEK). Investeringar Moderbolaget har inte gjort några investeringar sedan årsskiftet 2014/2015. Likviditet och finansiell ställning De största förändringarna i moderbolagets balansomslutning under perioden är relaterade till ökade fordringar på dotterbolag samt nedskrivning av aktier i dotterbolag. Kassabehållningen har sjunkit från 61,5 MSEK den 31 december 2014 till 1,5 MSEK den 31 december 2015. Minskningen beror främst på gjorda investeringar i den nya anläggningen i Södertörn vilket också förklarar ökningen av fordringar på dotterbolag. Det har inte skett några ytterligare väsentliga händelser eller förändringar sedan årsredovisningen 2014 som påverkar koncernens eller moderbolagets resultat och ställning än de som tas upp i denna rapport. Väsentliga händelser efter periodens slut Koncernen förvärvade majoriteten av aktierna i Biokraft Holding AS i början av 2016. Förvärvet innebär att Scandinavian Biogas etablerar sig även på den norska marknaden. Biokraft AS, som är ett helägt dotterbolag till Biokraft Holding AS, kommer att uppföra en biogasanläggning i anslutning till Norske Skogs pappersmassabruk i Skogn utanför Trondheim. Anläggningen kommer att producera flytande biogas och substratet kommer till största delen komma från avfall från fiskindustrin. När anläggningen är uppe i full produktionskapacitet beräknas den kunna leverera cirka 12 miljoner Nm3, motsvarande 120 GWh, flytande biogas. Anläggningen beräknas tas i drift under andra halvåret 2017. Moderbolaget gick i början av 2016 ut med en företagsobligation på 200 MSEK med en löptid på 4 år. Medlen har använts till förvärvet av Biokraft Holding AS och till att återbetala del av externt lån. Medlen kommer också bland annat att användas till förbättringsinvesteringar i anläggningen i Södertörn. Företagsobligationen planeras bli noterad på NASDAQ Stockholm i april 2016. Utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal har färdigställts enligt plan och biogas från den nya linjen började gå ut till kunder på Stockholms gasnät i slutet av januari 2016. Framtidsutsikter Behovet av förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen som kol och olja till rimliga priser är enormt. I olika utvärderingar av förnyelsebara alternativ som går att massproducera har intresset för biogas ökat och därmed även efterfrågan på biogas, vilken väntas tillta ytterligare i takt med att utbudet ökar. På många håll i världen, och inte minst i Sverige, har efterfrågan på biogas fortsatt att överstiga tillgången. För Scandinavian Biogas innebär detta att koncernen räknar med att få avsättning för all den biogas som kommer att produceras under de närmaste åren. För att möta efterfrågan planerar koncernen under det närmaste månaderna att markant öka produktionen i Stockholmsområdet. Den årliga produktionskapaciteten för den nya biogasanläggningen i Södertörn beräknas till cirka 8 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 80 GWh, vid full drift och utbyggnaden i Henriksdal beräknas medföra en möjlig årsproduktion på cirka 12 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 120 GWh, vid full drift. Samtliga anläggningar i Sverige beräknas därmed totalt kunna producera drygt 30 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet vid full drift, motsvarande 300 GWh. De anläggningar som varit i uppstartsskede under 2015, och därmed genererat negativt EBITDA, är nu inne i en stabilare driftsfas och förväntas bidra positivt till koncernens EBITDA under 2016. Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.36.38 Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.38.54   Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.41.10Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.41.56   Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.43.44Skärmavbild 2016-03-07 kl. 07.52.56 Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.48.48 1) Skatteeffekt på emissionskostnader redovisade över eget kapital uppgår till 26 KSEK (0 KSEK). Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.50.38   Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.51.54   Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.53.29 Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.54.41 Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.56.21 NOTER
Not 1 Allmän information
Moderbolaget Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr. 556528-4733, bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Huvudkontorets adress är Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm. Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) som de antagits av Europeiska Unionen. Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Rapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Bokslutskommunikén ska läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2014. Koncernens princip för redovisning av vidarefaktureringar har ändrats under fjärde kvartalet 2015. Intäkter för ej verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Övriga rörelseintäkter. De låg tidigare i nettoomsättningen. Kostnader för verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Råvaror och förnödenheter. De låg tidigare som Övriga externa kostnader. I övrigt är redovisningsprinciperna i överensstämmelse med de principer som tillämpades föregående räkenskapsår.
Not 3 Finansiella poster
I koncernens finansnetto för året ingår +0,2 MSEK (+13,9 MSEK), respektive för fjärde kvartalet +0,9 MSEK (+3,9 MSEK), orealiserade valutakursdifferenser som hänförs till fordringar/skulder mellan de koreanska dotterbolagen och deras moderbolag. I moderbolagets finansiella poster ingår en nedskrivning av värdet på aktier i dotterbolag med 46,1 MSEK (93,1 MSEK).
Not 4 Koncessioner och liknande rättigheter
Efter sedvanlig prövning av värdet på immateriella tillgångar har koncernen gjort bedömningen att ett nedskrivningsbehov uppstått i anläggningen i Ulsan och därmed har värdet på koncessioner och liknande rättigheter skrivits ned med 13,5 MSEK (0 MSEK) under fjärde kvartalet.
Not 5 Materiella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under fjärde kvartalet gjorts med 64,5 MSEK (144,0 MSEK) och under hela året med 183,5 MSEK (197,0 MSEK). Investeringarna avser främst pågående projekt i Henriksdal och Södertörn. Koncernen har aktiverat låneutgifter på kvalificerade tillgångar i form av nyanläggningar om 4,4 MSEK (2,0 MSEK) under fjärde kvartalet och om 16,3 MSEK (4,6 MSEK) under hela året. Biogasanläggningen i Södertörn har tagits i bruk under fjärde kvartalet 2015 och därmed har investeringen flyttats från Pågående nyanläggningar och redovisas nu istället som Byggnader, Maskiner och andra tekniska anläggningar respektive Inventarier, verktyg och installationer. I de materiella anläggningstillgångarna ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp: Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.57.51
Not 6 Avsättningar
Det finns en risk att dotterbolaget Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. i Ulsan behöver betala en straffavgift till Ulsan City för ej uppgraderad gas. Enligt avtal ska en investering i en uppgraderingsanläggning göras i Ulsan senast i december 2017. Om bolaget väljer att inte göra investeringen så har Ulsan City rätt att ta ut en straffavgift som motsvarar en del av gasförsäljningen. Denna straffavgift ska gälla retroaktivt från november 2012 (bolaget har redan betalat till och med oktober 2012). Då det idag inte finns något intresse i Sydkorea för uppgraderad gas anser bolaget att kravet i avtalet är orimligt. Bolaget anser också att nivån på straffavgiften i avtalet är orimlig. Koncernen har anlitat en ledande advokatfirma i Korea som i sitt utlåtande hävdar att en väsentligt lägre straffavgift är rimligare. Med anledning av den osäkerhet som råder i frågan har bolaget under räkenskapsåret valt att göra en avsättning motsvarande 10% av gasförsäljningen för perioden november 2012 till december 2015. Skillnaden mellan avtalat och avsatt belopp redovisas som en eventualförpliktelse. Skärmavbild 2016-03-07 kl. 07.00.14 Koncernen har i februari 2016 återbetalat del av långfristigt lån från extern kreditgivare och denna del har därför flyttats från långfristigt till kortfristigt lån per 31 december 2015. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Skärmavbild 2016-03-07 kl. 07.01.51  
Not 9 Övriga skulder
I Övriga skulder ingår ett bidrag från Energimyndigheten på 13,7 MSEK för beslutad investering i en indunstare till anläggningen i Södertörn.
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter per 31 december 2015 ingår en post om 81,6 MSEK (17,7 MSEK) avseende investeringar för utbyggnaden i Henriksdal och som vid färdigställandet kommer att leasas av koncernen.
Not 11 Andelar i koncernbolag
Värdet av moderbolagets andelar i dotterbolag har skrivits ner med 46,1 MSEK (93,1 MSEK) efter sedvanlig prövning av nedskrivningsbehov.
Not 12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Förutom att företagsinteckningarna gått ner något på grund av återbetalt lån så har inga väsentliga förändringar i koncernens ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser skett under delårsperioden. Däremot har moderbolagets pantsatta internlån till dotterbolag ökat med 48,6 MSEK och uppgår nu till 69,6 MSEK (21,0 MSEK).
Not 13 Eventualförpliktelser
Koncernen har per sista december 2015 en eventualförpliktelse uppgående till 28,4 MSEK avseende skillnaden mellan avsatt och avtalat belopp för straffavgift härrörande till uppgraderingen i Ulsan, Sydkorea.
Not 14 Händelser efter rapportperiodens slut
Rörelseförvärv Den 11 februari 2016 förvärvade koncernen 50,03% av aktierna i Biokraft Holding AS, ett bolag registrerat i Norge som i sin tur äger samtliga aktier i Biokraft AS. Köpeskillingen uppgick till totalt 57 999 147:66 NOK. En mindre del av förvärvet gjordes direkt från ägarna och den största delen i samband med en nyemission. Preliminärt övervärde för förvärvet beräknas till cirka 7,4 MNOK. Förvärvskostnaderna för bland annat jurister estimeras till 2,2 MSEK. Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill (i KSEK): Skärmavbild 2016-03-07 kl. 07.03.43   Förvärvsanalysen är preliminär och övervärdet klassificeras preliminärt som goodwill. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer Årsstämman är planerad till den 28 april 2016 på Henriksdalsberget. Kallelse kommer att publiceras på bolagets hemsida samt annonseras om i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri. Nästa delårsrapport kommer att publiceras och kommer att vara tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com den 29 april 2016. Stockholm 2016-03-07 Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved