Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2022-10-27 14:43

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Stockholm, 27 oktober 2022

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733, har i dag hållit extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades. Stämman genomfördes med möjlighet till deltagande genom poströstning.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut från den 5 oktober 2022, att öka bolagets aktiekapital med högst 25 760 000,91 kronor genom nyemission av högst nya 12 880 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa strategiska och institutionella investerare, däribland TrønderEnergi Vekst Holding AB (genom Aneo Renewables Holding AS) och Bengtssons Tidnings AB, som anmälde intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av ABG Sundal Collier AB den 5 oktober 2022.

Bolagsstämman beslutade vidare godkänna styrelsens beslut från den 5 oktober 2022, att öka bolagets aktiekapital med högst 330 000,01 kronor genom nyemission av högst 165 000 nya aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare i bolaget, nämligen verkställande direktör Matti Vikkula och styrelseordförande Anders Bengtsson, som anmälde intresse i ovan nämnda accelererade bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen för de nya aktierna i de båda emissionerna är 25 kronor per aktie och fastställdes genom det accelererade bookbuilding-förfarandet, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen fastställts marknadsmässigt. Genom de två riktade nyemissionerna tillförs bolaget en emissionslikvid om totalt 326 MSEK.

Syftet med nyemissionerna är att stärka bolagets finansiella ställning samt finansiera bolagets fortsatta verksamhet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av bolagets fortsatta utveckling och att stärka aktieägarbasen samt för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Genom de båda emissionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 26 090 000,92 kronor till 87 157 707,07 kronor och antalet aktier och röster kommer att öka med 13 045 000, från 30 533 852 aktier och röster till 43 578 852 aktier och röster. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 29,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Som tidigare kommunicerats kommer Aneo Renewables Holding AS deltagande i den riktade nyemissionen innebära att deras totala aktieinnehav kommer att motsvara cirka 36,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ). Aneo Renewables Holding AS kommer därför i enlighet med gällande Takeover-regler vara skyldigt att lämna ett budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) inom fyra veckor från genomförandet av den riktade nyemissionen, om inte dess aktieinnehav minskas så att det inte längre motsvarar 30 procent eller mer av rösterna.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.scandinavianbiogas.com.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938

Epost: matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

2023-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022


Read more

2023-02-07

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022


Read more

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved