Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2022-03-29 08:25

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 klockan 15.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm.

Med anledning av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att aktieägare före årsstämma ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 4 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud. Vid den fysiska årsstämman kommer Bolaget att vidta försiktighetsåtgärder för att kunna genomföra denna med lägsta möjliga risk. Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning. Aktieägare som känner oro för smittspridning, tillhör en riskgrupp eller misstänker smitta uppmanas att inte närvara personligen utan delta via ombud. Några kringarrangemang eller servering av förtäring kommer inte att erbjudas. Anföranden begränsas till ett minimum liksom antalet närvarande representanter från Bolaget.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • dels finnas upptagen i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan, senast fredagen den 22 april 2022.

För poströstning ska användas det poströstningsformulär som finns tillgängligt för utskrift på Bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com eller erhålles genom att kontakta Bolaget. En ifylld och undertecknad utskrift av poströstningsformuläret skickas till Bolaget per brev till Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), att: Årsstämma, Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till arsstamma(at)scandinavianbiogas.com (ange ”Årsstämma 2022 – Poströstning” i ämnesraden). Formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 22 april 2022. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.                     
 

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid årsstämman ska:

 • dels finnas upptagen i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2022,
 • dels anmäla sig hos Bolaget, senast fredagen den 22 april 2022 till Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), att: Årsstämma, Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm. Anmälan får även inges per e-post och ska då skickas till arsstamma(at)scandinavianbiogas.com (ange Årsstämma 2022” i ämnesraden). Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig (eller avge sin poströst), måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 20 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av bolagsstämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om

a)   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 4. Val av revisor
 5. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 6. Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) innefattande a) införande av LTIP 2022, b) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets valberedning har inför årsstämman 2022 bestått av Olav Sem Austmo, representerande TrönderEnergi AS, Jonas Bengtsson, representerande Bengtsson Tidning AB, Bengt Kjell, representerande Ilija Batljan Invest AB och Anders Bengtsson, styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att Anders Bengtsson väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar.

Beslut om resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Beslut om antal styrelseledamöter, arvode och val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkterna 1013)

Punkt 10 – Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11 – Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 310 000 kronor till styrelseordföranden och med 155 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. Förslaget innebär en uppjustering av arvodena i linje med industrins ersättningsnivåer i övrigt. Valberedningen föreslår vidare att arvode till ledamöter i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska inte utgå till medlemmar i övriga utskott.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Bengtsson, Sara Anderson, David Schelin, Petra Einarsson, Tina Helin och Håkon Welde. Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Anders Bengtsson.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com.

Punkt 13 – Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, som har meddelat att de har för avsikt att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) innefattande a) införande av LTIP 2022, b) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda (punkt 15)

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733 (”SBFI” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar om a) införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2022”), b) en riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Scandinavian Biogas Fuels AB, org.nr 556691-9196 (”Dotterbolaget”) för fullgörande av de åtaganden som följer av LTIP 2022, samt c) godkänner överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget på nedanstående villkor.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, (”Deltagarna”) har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling i sin helhet, samt höja motivationen för Deltagarna och resultera i en ökad intressegemenskap med Bolaget och dess aktieägare.

LTIP 2022 är ett program enligt vilket Deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka efter tre år ger rätt att förvärva aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Maximalt antal aktier som kan förvärvas med stöd av Aktierätterna uppgår till högst 436 000 aktier. Som en del av införande av LTIP 2022 föreslås högst 572 992 teckningsoptioner att emitteras i enlighet med punkt 15 b) nedan. De 572 992 teckningsoptionerna kommer att täcka leverans av aktier till Deltagarna och eventuella kostnader för sociala avgifter.

Styrelsens förslag om införande av LTIP 2022 enligt punkterna 15 a) – c) nedan, ska fattas som ett beslut.

 1. Införande av LTIP 2022

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av LTIP 2022 enligt nedan angivna huvudsakliga villkor och principer.

LTIP 2022 ska omfatta högst 436 000 Aktierätter, varav 361 000 avser Ordinarie Aktierätter och 75 000 avser Extra Aktierätter.

LTIP 2022 föreslås riktas till cirka 91 anställda inom SBFI-koncernen indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar Bolagets verkställande direktör, den andra kategorin omfattar SBFIs ledande befattningshavare (cirka 6 personer), den tredje kategorin omfattar andra nyckelpersoner (cirka 31 personer) och den fjärde kategorin omfattar andra anställda (cirka 53 personer). 

Antalet Aktierätter som en Deltagare kan bli tilldelad framgår nedan.

Position Antal Ordinarie Aktierätter per Deltagare Antal Extra Aktierätter per Deltagare Totalt antal Aktierätter
Kategori  1 Verkställande direktör 25 000 18 750 43 750
Kategori  2 Ledande befattningshavare 12 500 9 375 131 250
Kategori  3 Nyckelpersoner 5 000 155 000
Kategori  4 Andra anställda 2 000 106 000
Totalt 436 000

Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

 1. Aktierätterna ska tilldelas Deltagare vederlagsfritt så snart som möjligt efter årsstämman och senast den 1 september 2022.
 2. Aktierätterna tjänas in efter tre år, räknat från tilldelning av Aktierätten, dock tidigast 21 handelsdagar efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för Q1 2025, (”Intjänandeperioden”), under förutsättning att Deltagaren, med vissa undantag, fortsatt är anställd inom SBFI-koncernen.
 3. En förutsättning för berättigande att erhålla aktier på grundval av Aktierätterna är att prestationsvillkoren för LTIP 2022 har uppfyllts i enlighet med nedan angivna villkor, se vidare nedan under Prestationsvillkor.
 4. Förutsatt att Aktierätterna tilldelats, intjänats samt förutsatt uppfyllandet av prestationsvillkoren, berättigar varje Aktierätt Deltagaren att, så snart praktiskt möjligt efter Intjänandeperioden, enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en aktie i Bolaget till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde, eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.
 5. Aktierätterna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
 6. Antalet Aktierätter kan komma att omräknas i händelse av förändringar i SBFIs aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder i enlighet med sedvanliga omräkningsbestämmelser.
 7. Aktierätterna ska regleras i särskilda avtal med respektive Deltagare.

Prestationsvillkor

Ordinarie Aktierätter kommer vara beroende av två olika prestationsvillkor som gäller för LTIP 2022, varav 70 procent av de Ordinarie Aktierätterna som tilldelats Deltagare kommer vara föremål för en viss utveckling av SBFIs aktiekurs (”Prestationsvillkor 1”) och 30 procent av de Ordinarie Aktierätterna som tilldelats Deltagare kommer vara föremål för vissa hållbarhetsmål relaterade till utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter (”Prestationsvillkor 2”).

Den tilldelning av aktier som varje Deltagare sedermera kan komma att erhålla beror således på uppfyllandet av de fastställda prestationsvillkoren enligt nedan.

Prestationsvillkor 1:

70 procent av de Ordinarie Aktierätter som tilldelas en Deltagare kommer att förutsätta viss utvecklingen av Bolagets aktiekurs, som är relaterat till den sammanlagda totalavkastningen (”TSR”), under Mätperioden, så som den definieras nedan. Aktiekursens utveckling kommer att mätas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 20 handelsdagar omedelbart efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för Q1 2022, dock lägst 30 kronor, och 20 handelsdagar omedelbart efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för Q1 2025 (”Mätperioden”). För att någon tilldelning relaterad till Prestationsvillkor 1 ska ske måste den genomsnittliga årliga ökningen vara mer än 5 procent under Mätperioden. För att full tilldelning relaterat till Prestationsvillkor 1 ska ske måste den genomsnittliga årliga ökningen av TSR vara minst 15 procent under Mätperioden. Om den genomsnittliga årliga TSR-ökningen är mellan 5-15 procent under Mätperioden ska utfallet av tilldelningen bestämmas linjärt.

Prestationsvillkor 2:

30 procent av de Ordinarie Aktierätter som tilldelas en Deltagare kommer att förutsätta att SBFI-koncernens olika producerade och levererade biogasprodukter bidrar med viss utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter. Beräkningarna av utsläppsminskningen av CO2-ekvivalenter kommer att baseras på verktyget HBK-Biogasredovisning version 4.0 som är utformat enligt EUs förnybarhetsdirektivet RED2.  Direktivet är implementerat i svensk lag, SFS 2021:668, med förordning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen samt genom Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2021:7. För att någon tilldelning relaterad till Prestationsvillkor 2 ska ske måste utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter för 2024 överstiga 170 000 ton. För att full tilldelning relaterat till Prestationsvillkor 2 ska ske måste utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter för 2024 uppgå till minst 200 000 ton. Om utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter är mellan 170 000–200 000 ton för räkenskapsåret 2024 ska utfallet av tilldelningen bestämmas linjärt.

Styrelsen kommer att presentera SBFI-koncernens utfallet avseende utsläppsminskning av CO2-ekvivalenter för 2024 i årsredovisningen för 2024.

Extra Aktierätter

För det fall den genomsnittliga årliga TSR-ökningen uppgår till mellan 15–20 procent under Mätperioden har verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare rätt att tilldelas totalt 75 000 Extra Aktierätter i enlighet med fördelningen som anges ovan. För att tilldelning till dessa Extra Aktierätter ska ske måste den genomsnittliga årliga ökningen av TSR vara över 15 procent under Mätperioden. För att full tilldelning relaterat till dessa Extra Aktierätter ska ske måste den genomsnittliga årliga ökningen av TSR vara minst 20 procent under Mätperioden. Om den årliga genomsnittliga TSR-ökningen är mellan 15–20 procent under Mätperioden ska utfallet av tilldelningen bestämmas linjärt.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de närmare villkoren för verkställighet av LTIP 2022, inom ramen för de angivna villkoren och principerna. Styrelsen ska därvid ha rätt att göra mindre justeringar i årsstämmans beslut om styrelsen i enskilda fall bedömer att det finns särskilda skäl.

Styrelsen ska ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands eller, om leverans av aktier till Deltagare utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, att göra landspecifika anpassningar och/eller erbjuda kontantavräkning. Om det sker betydande förändringar i inom SBFIs koncern eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt LTIP 2022 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt Aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2022 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till SBFIs finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

Beredning av förslaget

Förslaget till LTIP 2022 har beretts i samråd med externa rådgivare och behandlats av Bolagets ersättningsutskott.

Säkringsåtgärder och utspädning

För att säkra leverans av aktier till Deltagarna föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som anges i punkt 15 b-c nedan, vilket motsvarar en utspädning om maximalt cirka 1,84 procent.

Programmets omfattning och kostnader

LTIP 2022 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att Aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader över Intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under Intjänandeperioden.

Baserat på antagandet att samtliga Aktierätter i LTIP 2022 tjänas in, fullt uppfyllande av Prestationsvillkor 1 och Prestationsvillkor 2 samt prestationsvillkor för de Extra Aktierätterna, en antagen aktiekurs om 57 kronor vid utnyttjandet av Aktierätterna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för LTIP 2022, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 14,8 miljoner kronor, vilket årligen motsvarar cirka 8 procent av Bolagets koncerns totala lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnaderna för räkenskapsåret 2021.

 1. Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

För att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en emission av högst 572 992 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av Bolaget helägda Dotterbolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inrätta och implementera LTIP 2022.
 2. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
 3. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senaste den 1 september 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningskursen för varje aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckning av aktierna.
 5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, under tiden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2025. 
 6. Aktiekapitalet kan vid nyteckning av aktier komma att öka med högst 1 145 985 kronor.
 7. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2022/2025 i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)”.
 8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 1. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktör, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner i Bolaget av serie 2022/2025 till Deltagarna i LTIP 2022, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna eller aktierna för att säkerställa åtaganden i anledning av LTIP 2022.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkten 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme, exempelvis i samband med strategiska förvärv av bolag och verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen. Eftersom det föreslås att paragrafen läggs in som en ny paragraf 10 föreslås även omnumrering av efterföljande paragrafer i bolagsordningen så att tidigare paragraf 10–12 blir paragraf 11–13.

Föreslagen lydelse
§ 10 Poströstning och fullmaktsinsamling Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens angivna förslag under punkt 15 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkterna 16 och 17 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på adress Holländargatan 21A i Stockholm samt på Bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com senast 7 april 2022. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

___________________________

Stockholm i mars 2022

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas, telefon +46-70 597 9938

Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas, telefon +46 70 043 42 13

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ


Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved