Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2020-12-18 14:30

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB


Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”), en ledande producent av biogas i Norden, offentliggör idag att förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB (”Ekdalens”), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 november 2020, har slutförts.

Scandinavian Biogas har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i Ekdalens. Förvärvet är ett led i Scandinavian Biogas strategi att nå ökad integration över hela värdekedjan, från organiskt avfall till färdig biogas och biogödsel, och kunna offerera omfattande transportservice för biogasindustrin.

Ekdalens är en marknadsledande aktör inom transporter av organiskt material med fokus på gödsel och biosubstrat till och från biogasanläggningar i södra Sverige. Ekdalens har de senaste åren haft en positiv operationell och finansiell utveckling med flera nya kunder och en hög beläggning. För ytterligare information och pro forman, se den bolagsbeskrivning som bolaget offentliggjorde den 14 december 2020.

Biogasproduktion är en växande bransch och pålitliga leveranser av substrat är helt avgörande för biogasindustrin. Biogasproducenter behöver därför en stark logistikpartner med en hög grad av expertis. Ekdalens är en sådan stark aktör vars kompetens kommer att vara viktig och nyttigt för hela biogasindustrin i Sverige, likväl som för Scandinavian Biogas kommande tillväxtprojekt, bland annat det som drivs tillsammans med lantbrukare i Mönsterås kommun.

Ekdalens med huvudkontor i Helsingborg grundades 2005 av Ulf Wäktare som idag är VD och tidigare ägare. Ulf Wäktare kommer att fortsätta som verksamhetschef för Ekdalens och tar även plats i ledningsgruppen för Scandinavian Biogas svenska verksamhet. Ekdalens kommer att fortsätta drivas i nuvarande form och inriktningen på verksamheten kvarstår.

Förvärvsvillkoren i sammanfattning:

  • Total köpeskilling fördelades enligt följande;
    • Kontant betalning om 25,3 miljoner kronor
    • Emission av 444 444 aktier i Scandinavian Biogas
    • Möjliga framtida tilläggsköpeskillingar baserat på operativ EBITDA 2020-2022, nuvärdesberäknat till 26,4 miljoner kronor

Riktad nyemission av aktier
Som ett led i finansieringen av förvärvet har styrelsen i Bolaget idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2020, att öka Bolagets aktiekapital med 888 888,04 kronor genom nyemission av 444 444 aktier riktad till säljaren av Ekdalens. Teckningskursen uppgick till 33,75 kronor per ny aktie, vilket motsvarar emissionskursen i placeringen av Bolagets aktier som offentliggjordes den 14 december 2020 med en överenskommen rabatt om 10 procent. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 444 444 aktier till totalt 30 533 852 aktier.

Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas
“Det är glädjande att kunna följa upp på vårt pressmeddelande per 30 november 2020 om förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB, med att de nu är slutfört. Vi ser fram emot att integrera Ekdalens i vår koncern, och den ökade omsättningen och positiva resultat är välkommet.”

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas
Telefon: +46 (0) 70-597 99 38
Email: matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Om Scandinavian Biogas:
Scandinavian Biogas grundades 2005 och är en ledande producent av biogas i Norden. Bolaget säljer förnybar energi baserad på både komprimerad och flytande biogas. Bolaget driver fem produktionsanläggningar i Henriksdal, Södertörn, Bromma (Sverige), Skogn (Norge) och Ulsan City (Sydkorea). Genom sin verksamhet stödjer Scandinavian Biogas en hållbar övergång från fossil till förnyelsebar energi genom att omvandla lokalt organiskt avfall till förnyelsebar energi i form av biogas och biogödsel, samtidigt som nettoutsläppen till atmosfären är noll.

Scandinavian Biogas är noterat vid Nasdaq First North Premier Growth Market med Erik Penser Bank AB som Certified Adviser, +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. Mer information om Scandinavian Biogas vid: www.scandinavianbiogas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 december 2020 kl. 14:30 CET.

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ


Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april


Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020


Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)


Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter


Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet


Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020


Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari


Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB


Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30


Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod


Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder


Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB


Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market


Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen


Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market


Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter


Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved