Skogn, Norge

Scandinavian Biogas och Biokraft planerar att öka produktionskapaciteten på Skogn från nuvarande 125 GWh till 240 GWh LBG. Anläggningen från början byggd för att flexibelt kunna expanderas stegvis.
Utbyggnaden skall vara klar innan utgången av 2022/2023 och kommer att inkludera både en ökad gasproduktionskapacitet och viss ökad  funktionalitet i anläggningen.

Utökning av världens största LBG-anläggning

Anläggningens funktionalitet dimensioneras för att behandla ca. 110 000 ton avfall, bl.a. ensilage från den norska laxodlingsindustrin, gödsel och andra organiska avfallsströmmar. Från detta kan upp till 240 GWh biogas produceras och högvärdig biogödsel för avsättning hos lantbruket i Tröndelag.

Fakta

Designad capacity: 240 GWh (LBG)

Huvudsubstrat: Fisk ensilage och industri processvatten/avloppsslam

Status: Slutprojektering

Planerad produktionsstart: Slutet av 2023

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved