Skogn

Industriell symbios och cirkulär ekonomi

Biogasanläggningen i Skogn i mellersta Norge driftsattes under sommaren 2018. Anläggningen är världens största för produktion av flytande biogas (LBG) och har en årskapacitet på 12,5 miljoner Nm3 metan, vilket motsvarar 120 GWh. Primära råvaror är huvudsakligen ensilage från den norska laxodlingsindustrin (70,000 ton per år) och processvatten från Norske Skogs pappers- och massaindustri i Skogn. Den strategiska lokaliseringen av anläggningen möjliggör substratleveranser med båt, lastbil samt tåg.

En anläggning – två rötningstekniker

Fiskavfall och överskottsslam från det lokala reningsverket för industriellt processvatten samrötas under mesofila förhållanden i två konventionella rötkammare av CSTR-typ (continuous stirred-tank reactor) vilka producerar över 85% av den totala metanproduktionen. Övrig mängd metan produceras i en ECSB-reaktor (external circulation sludge bed) som processar industriellt processvatten. Den råa biogasen uppgraderas med amine-uppgraderingsteknik innan efterföljande förvätskning. Rötresten avvattnas och används som biogödsel.

Anläggningen är världens största för produktion av LBG

Tillsammans med Biokraft och TrønderEnergi, och i samarbete med olika nationella forskningsprogram, har Scandinavian Biogas kunnat genomföra stora satsningar på forskning och utveckling.
Anläggningen sker i dotterbolaget Biokraft AS regi.

Demonstrationsprojekt

På Skogn drivs också ett demonstrationsprojekt med syfte att förbättra energibalansen för den aeroba vattenreningen som behandlar avloppsvattnen från massaproduktionen. Projektet heter “EffiSludge for LIFE – An innovative concept to improve resource and energy efficiency in treatment of Pulp and Paper industry effluents“ och ingår i det europiska LIFE programmet för åtgärder för lindrande av klimatförändring (Climate Change Mitigation) – VIDEO

 

Fakta

Designad kapacitet: 125 GWh (LBG)
Huvudsubstrat: Fisk ensilage och industri processvatten/avloppsslam
Site manager: Pål Nygård
Addressen: Skogn, Levanger – NO

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved