Biogas är det renaste bränslet på marknaden

Sverige är världsledande på att använda biogas som drivmedel

Biogas är det förnybara alternativet till fossil gas

Industriell sker  biogasproduktion ofta i stora rötkammare där en aktiv bakterieflora bryter ner det organiska materialet och omvandlar det till rågas. Parallellt bildas även en rötrest, som i många fall kan användas som näringsrikt biogödsel. Då denna sprids på åkermark återförs näringsämnen som kväve, fosfor, kalium och magnesium till jorden.

Framställning av biogas är en naturlig process där organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefattig miljö

Ur ett kilo torrt organiskt material kan normalt mellan 0,5 och 1,0 kubikmeter biogas utvinnas, hur mycket som bildas beror på sammansättningen hos det organiskt material som rötas och vilken förbehandling- och rötningsmetod som används, men även på kunskaperna i att driva en effektiv biogasprocess. Scandinavian Biogas kan med sin kompetens inom området förbättra biogasproduktionen per kubikmeter reaktorvolym upp till fyra gånger jämfört med konventionella processer. Biogas består huvudsakligen av metan (CH4). Metan är en energirik energibärare av hög kvalitet som bildas genom syrefri nedbrytning av organiskt material. Då biogas bildas är nedbrytningen en del av kretsloppet och innebär att det inte tillförs något tillskott av fossil koldioxid i  atmosfären.

 

 

 

 

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved