Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2016-04-29 01:25

Delårsrapport - Q1 2016

Ladda ner pdf här»

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528-4733

Delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2016

  Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) emitterade den 10 februari 2016 företagsobligationer till ett värde av 200 MSEK. Från och med 8 april 2016 är dessa obligationer tillgängliga för handel på NASDAQ Stockholm. Koncernen förvärvade majoriteten av aktierna i det norskregistrerade bolaget Biokraft Holding AS den 11 februari 2016. Förvärvet innebär att Scandinavian Biogas etablerar sig på den norska marknaden. Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.24.05 All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.29.12 Verksamheten Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. Koncernen arbetar med att främja övergången från fossil till förnyelsebar energi. Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, förvaltande och drift av biogasanläggningar. Detta uppnås genom att ständigt förbättra rötningsprocessen vid biogasproduktion från biomassa, huvudsakligen från den stora mängd avfall som bildas vid rening av avloppsvatten, matavfall och från industriella processer såsom tillverkning av livsmedel och biobränsle. Vidare tillför koncernen ledande expertis av reningsprocesser av rötgas för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet. Fokus ligger på marknaderna i Norden och Sydkorea. Koncernens strategiska inriktning på forskning och utveckling innebär att Scandinavian Biogas lägger stor vikt vid att utveckla metoder för allt effektivare biogasproduktion från både etablerade och nya typer av avfall, restprodukter och övrigt organiskt material. Bolagets kunskap och metoder innebär att biogasproduktion idag kan utföras mer kostnads- och resurseffektivt än tidigare. Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Den 31 mars 2016 omfattade verksamheten 40 (36) anställda i Sverige och 22 (21) i Sydkorea. Koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är moderbolag i Scandinavian Biogas-koncernen som består av ett flertal både helägda och delägda bolag registrerade i Sverige, Norge och Sydkorea. Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolagen. Ekonomisk översikt Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.31.46 Koncernens nettoomsättning uppgick till 52,8 MSEK (41,8 MSEK) under årets första kvartal vilket motsvarar en ökning med 26,3 % jämfört med samma period föregående år. Främsta anledningen till de högre intäkterna är att biogasanläggningen i Södertörn kommit igång och levererar gas till kund. Totala intäkterna uppgick under perioden januari till mars 2016 till 56,4 MSEK (49,4 MSEK). Koncernens EBITDA uppgick under årets första tre månader till +7,0 MSEK (+7,3 MSEK), vilket är i nivå med samma period föregående år. Under årets första kvartal var rörelseresultatet -3,1 MSEK (+1,0 MSEK). Förändringen förklaras av högre avskrivningar efter att anläggningen i Södertörn tagits i drift. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -11,4 MSEK (+9,0 MSEK) under perioden januari till mars 2016, varav -0,1 MSEK (+10,0 MSEK) kommer från orealiserade valutakursförändringar. Balansomslutningen per 31 mars 2016 var 932,6 MSEK (629,4 MSEK) och har ökat med 22,6% sedan årsskiftet, till största delen på grund av investeringen i Norge och företagsobligationen. Upplåning avseende finansiell leasing med löptid på 20 år eller mer, uppgick till 173,5 MSEK (168,1 MSEK). Det egna kapitalet har under året förändrats med, förutom årets resultat, minoritetens eget kapital-investering i koncernbolaget Biokraft Holding AS, se not 3 Rörelseförvärv. Per 31 mars 2016 var koncernens kassabehållning 135,6 MSEK (71,7 MSEK) och anledningen till ökningen är främst företagsobligationen som emitterades i februari. Vid tidpunkten för förvärvet av aktierna i Biokraft Holding AS hade den förvärvade koncernen kortfristiga skulder om 98,6 MSEK avseende investeringar i den nya biogasanläggningen. Vid förvärvstidpunkten tillförde Scandinavian Biogas-koncernen och minoritetsägaren sammanlagt 89,5 MSEK i form av nyemission vilken bland annat använts till att reglera nämnda skuld. Koncernens kassaflöde för den period bolaget ägts och därmed konsoliderats är en minskning av kortfristiga skulder och motsvarande minskning av likvida medel. Investeringar Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar under årets första tre månader uppgick till 7 MSEK (38 MSEK) och ett förskott på cirka 91 MSEK har betalats för pågående nyanläggning. Dessutom har investering gjorts i form av rörelseförvärv, vilket beskrivs ovan. Koncernen har per den 31 mars 2016 åtaganden av göra ytterligare investeringar i anläggningen i Södertörn, i utbyggnaden i Henriksdal samt i den nya biogasanläggningen utanför Trondheim. Per 31 mars var det bokförda värdet på koncernens materiella och immateriella tillgångar 735,7 MSEK (509,3 MSEK), varav 253,0 MSEK (194,6 MSEK) avser leasingobjekt som koncernen innehar enligt långsiktiga finansiella leasingavtal (över 20 år). Väsentliga händelser under perioden Emission av företagsobligation Den 10 februari emitterade moderbolaget en företagsobligation på 200 MSEK med en löptid på 4 år. Medlen har använts till förvärvet av majoriteten i Biokraft Holding AS och till att återbetala del av externt lån. Medlen kommer också bland annat att användas till förbättringsinvesteringar i anläggningen i Södertörn. Rörelseförvärv Koncernen förvärvade majoriteten av aktierna i Biokraft Holding AS i början av 2016. Förvärvet innebär att Scandinavian Biogas etablerar sig även på den norska marknaden. Biokraft AS, som är ett helägt dotterbolag till Biokraft Holding AS, kommer att uppföra en biogasanläggning i anslutning till Norske Skogs pappersmassabruk i Skogn utanför Trondheim. Anläggningen kommer att producera flytande biogas och substratet kommer till största delen att bestå av avfall från fiskindustrin. När anläggningen är uppe i full produktion beräknas den kunna leverera cirka 12 miljoner Nm3, motsvarande 120 GWh, flytande biogas. Anläggningen beräknas tas i drift under andra halvåret 2017. Utbyggnad i Henriksdal Utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal, som påbörjades i november 2014 i samarbete med Stockholm Vatten AB, var per 31 mars 2016 i princip färdig. Utbyggnaden beräknas kunna öka produktionskapaciteten med cirka 12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3), motsvarande 125 GWh, när den är i full drift. Produktion och försäljning Bromma och Henriksdal Anläggningen i Henriksdal har producerat och sålt 2,3 miljoner Nm3 (1,9 MNm3) motsvarande cirka 23 GWh (19 GWh) biogas under delårsperioden. Motsvarande mängd för anläggningen i Bromma är 0,6 miljoner Nm3 (0,7 MNm3) vilket motsvarar cirka 6 GWh (7 GWh). Den nya linjen i Henriksdal började producera biogas i januari. Södertörn Förbehandlingsanläggningen i Södertörn mottog i snitt 95 ton (76 ton) matavfall per dag under årets första tre månader. Förutom ordinarie avfallsströmmar mottogs under en tid även avfall från andra kommuner utanför Storstockholmsområdet. Försäljningen från biogasanläggningen uppgick under första kvartalet till 1,1 miljoner Nm3 (0 Nm3) biogas, motsvarande ca 11 GWh. Det finns fortfarande vissa utmaningar i driftsättningen och justeringar av anläggningen pågår därför. Den planerade produktionsökningen förväntas därmed försenas med cirka tre till sex månader. Ulsan, Sydkorea Anläggningen i Sydkorea har i snitt mottagit 182 ton (179 ton) matavfall per dag under delårsperioden. Försäljningen av rågas har under samma period uppgått till totalt 2,3 miljoner Nm3 (2,4 MNm3), vilket motsvarar cirka 16 GWh (16 GWh). Totalt producerades 2,6 miljoner Nm3 (2,5 MNm3) rågas. Finansiering Verksamheten är finansierad med eget kapital, lån från externa kreditgivare och finansiell leasing. Uppgraderingsanläggningarna i Bromma och Henriksdal leasas av Stockholm Vatten AB och förbehandlingsanläggningen i Södertörn leasas från SRV Återvinning AB. Hyresavtalen är på 25 år. Moderbolaget emitterade i början av 2016 en företagsobligation på 200 MSEK med en löptid på 4 år. Medlen har använts till förvärvet av majoriteten i Biokraft Holding AS och till att återbetala del av externt lån. Medlen kommer också bland annat att användas till förbättringsinvesteringar i anläggningen i Södertörn. Företagsobligationen noterades på NASDAQ Stockholm i april 2016. Koncernen har en ambition att växa ytterligare och arbetar aktivt med nya projekt. Koncernen räknar med att finansiering av stora framtida projekt kommer att kräva olika typer av samarbeten och finansieringar, beroende på projektets struktur och placering. Aktien Antalet aktier är oförändrat under årets första kvartal och per den 31 mars 2016 hade bolaget 90 092 662 (90 092 662) aktier till ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är stamaktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian Biogas Fuels International AB:s (publ) tillgångar och resultat. Teckningsoptioner Personal och verkställande direktör har tillsammans totalt 565 000 (565 000) utestående teckningsoptioner per den sista mars 2016. Det har inte skett någon förändring i antalet utestående teckningsoptioner under delårsperioden. Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.36.34 Bolagsstyrning Styrelsen Årsstämman den 28 april 2016 beslöt om omval av Göran Persson, Anders Bengtsson. Andreas Ahlström, Hans Hansson och Sara Anderson som styrelseledamöter. Stämman beslöt också att välja in Raif Nisametdin som ny styrelseledamot. Göran Persson blev omvald som styrelseordförande. Valberedningen Styrelsen har beslutat att valberedningen fram till tiden för nästa stämma ska bestå av Göran Persson (ordförande), Örjan Björnsson, Jonas Bengtsson och Andreas Ahlström. Kompensationskommittén Styrelsen har beslutat att Göran Persson (ordförande), Anders Bengtsson och Andreas Ahlström även fortsättningsvis kommer att utgöra kompensationskommittén. Revisionskommittén Den revisionskommitté som utsågs av styrelsen tidigare i år är oförändrad och består av Anders Bengtsson (ordförande), Hans Hansson och Sara Anderson.  Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är beskrivna i den senaste årsredovisningen. De finns också redovisade i prospektet relaterat till noteringen av företagsobligationen som godkändes av Finansinspektionen i början av april 2016 och som finns tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Transaktioner med närstående Det finns inga väsentliga närståendetransaktioner under perioden. Moderbolaget Verksamheten Koncernens verksamhet bedrivs framförallt i dotterbolagen medan moderbolaget har mer karaktären av koncernförvaltare. Nettoomsättning och resultatutveckling Moderbolagets totala intäkter uppgick under första kvartalet 2016 till 0,5 MSEK (0,3 MSEK). Ökningen beror på vidarefakturering till dotterbolag och motsvarande kostnad ingår i rörelsens kostnader. Periodens resultat var +0,0 MSEK (-0,7 MSEK). Investeringar I februari 2016 förvärvade moderbolaget majoriteten av aktierna i Biokraft Holding AS, se not 3 Rörelseförvärv. Likviditet och finansiell ställning De största förändringarna i moderbolagets balansomslutning under delårsperioden är relaterade till emissionen av företagsobligationen samt till förvärvet av majoriteten i Biokraft Holding AS. Kassabehållningen uppgick vid delårsperiodens slut till 9,9 MSEK (1,5 MSEK). Det har inte skett några andra väsentliga händelser eller förändringar sedan årsredovisningen 2015 som påverkar koncernens eller moderbolagets resultat och ställning än de som tas upp i denna rapport. Väsentliga händelser efter periodens slut Första dag för handel med företagsobligationen på NASDAQ Stockholm var 8 april 2016. Den nya produktionslinjen i Henriksdal invigdes den 28 april 2016 av Stockholms Miljöborgarråd Katarina Luhr och Stockholms Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons. Vid full drift beräknas den nya linjen kunna producera 12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) uppgraderad biogas, motsvarande 125 GWh. Det finns vissa utmaningar i driftsättningen av den nya biogasanläggningen i Södertörn och justeringar av anläggningen pågår därför. Den planerade produktionsökningen förväntas därmed försenas med cirka tre till sex månader. Det finns en risk att denna försening kommer att påverka koncernens lönsamhet negativt. Framtidsutsikter Behovet av förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen som kol och olja till rimliga priser är enormt. I olika utvärderingar av förnyelsebara alternativ som går att massproducera har intresset för biogas ökat och därmed även efterfrågan på biogas, vilken väntas tillta ytterligare i takt med att utbudet ökar. På många håll i världen, och inte minst i Sverige, har efterfrågan på biogas fortsatt att överstiga tillgången. För Scandinavian Biogas innebär detta att koncernen räknar med att få avsättning för all den biogas som kommer att produceras under de närmaste åren. För att möta efterfrågan planerar koncernen under den närmaste tiden att markant öka produktionen i Stockholmsområdet. Den årliga produktionskapaciteten för den nya biogasanläggningen i Södertörn beräknas till cirka 8 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 80 GWh, vid full drift och utbyggnaden i Henriksdal beräknas medföra en möjlig årsproduktion på cirka 12 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 120 GWh, vid full drift. Samtliga anläggningar i Sverige beräknas därmed totalt kunna producera drygt 30 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet vid full drift, motsvarande 300 GWh. Anläggningen i Sydkorea beräknas fortsätta ha en årlig produktionskapacitet på cirka 65 GWh. Utöver detta beräknas den årliga produktionskapaciteten i Norge till cirka 12 miljoner Nm3 flytande biogas, vilket motsvarar cirka 120 GWh. Med befintliga anläggningar och pågående projekt beräknas koncernens totala produktionskapacitet att vara nästan 500 GWh vid full drift. Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.40.41 Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.40.41 Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.43.49 Jämförelsesiffrorna för 2015 har räknats om enligt den ändrade principen för redovisning av vidarefaktureringar som koncernen genomförde under fjärde kvartalet 2015.   Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.45.08   Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.50.58 Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.49.53 Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.52.24 Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.53.22 Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.54.35 Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.55.57 I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat. Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.57.18 Skärmavbild 2016-04-29 kl. 00.58.34 NOTER
Not 1 Allmän information
  Moderbolaget Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr. 556528-4733, bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Huvudkontorets adress är Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm. Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Då koncernen vid delårsperiodens slut inte hade några noterade värdepapper så har denna finansiella rapport ingen segmentsredovisning. Delårsinformationen på sidorna 1-6 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) som de antagits av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Rapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten ska läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015. Koncernens princip för redovisning av vidarefaktureringar ändrades under fjärde kvartalet 2015. Intäkter för ej verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Övriga rörelseintäkter. De låg tidigare i nettoomsättningen. Kostnader för verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Råvaror och förnödenheter. De låg tidigare som Övriga externa kostnader. Jämförelsesiffrorna för föregående år har i denna rapport räknats om enligt den nya principen. I övrigt är redovisningsprinciperna i överensstämmelse med de principer som tillämpades föregående räkenskapsår.
Not 3 Rörelseförvärv
Den 11 februari 2016 förvärvade koncernen 50,03% av aktierna i Biokraft Holding AS, ett bolag registrerat i Norge som i sin tur äger samtliga aktier i Biokraft AS. Köpeskillingen uppgick till totalt 57 999 147:66 NOK. En mindre del av förvärvet gjordes direkt från ägarna och den största delen i samband med en nyemission. Preliminärt övervärde för förvärvet beräknas till cirka 4,7 MSEK. Förvärvskostnaderna för bland annat jurister estimeras till 0,7 MSEK och redovisas över resultatet som övriga externa kostnader. Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill (i KSEK): Skärmavbild 2016-04-29 kl. 01.01.10 De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är, enligt en preliminär bedömning, följande: Skärmavbild 2016-04-29 kl. 01.02.17 Förvärvsanalysen är preliminär och övervärdet klassificeras preliminärt som goodwill. Goodwill är hänförlig till ökade marknadsandelar i Norden, etablering på den norska marknaden samt att den nya biogasanläggningen utanför Trondheim kommer att producera flytande biogas. Alla koncernens befintliga anläggningar producerar idag komprimerad biogas. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill. Skärmavbild 2016-04-29 kl. 01.03.36
Not 4 Materiella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under första kvartalet gjorts med 19 MSEK (38 MSEK). Investeringarna avser främst pågående projekt i Henriksdal och Södertörn. Koncernen har aktiverat låneutgifter på kvalificerade tillgångar i form av nyanläggningar om 0,4 MSEK (3,0 MSEK) under första kvartalet. I de materiella anläggningstillgångarna ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp: Skärmavbild 2016-04-29 kl. 01.04.59
Not 5 Finansiella instrument – Verkligt värde för finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är som följer: Skärmavbild 2016-04-29 kl. 01.08.05 Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. I februari 2016 emitterade moderbolaget företagsobligationer till ett värde av 200 MSEK. Löptiden är fyra år och räntan är STIBOR tre månader plus 9,75 procentenheter. I samma månad återbetalades också del av lån från extern kreditgivare (51,5 MSEK samt ränta).
Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter per 31 mars 2016 ingår en post om 88,6 MSEK (30,6 MSEK) avseende investeringar för utbyggnaden i Henriksdal och som vid färdigställandet kommer att leasas av koncernen.
Not 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Skärmavbild 2016-04-29 kl. 01.09.48 Skärmavbild 2016-04-29 kl. 01.10.28 Ställda säkerheterna och ansvarsförbindelserna ovan avser i allt väsentligt dotterbolags lån från kreditinstitut. I övrigt se årsredovisningen för 2015. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer Nästa delårsrapport kommer att publiceras och vara tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com den 19 augusti 2016.   Stockholm den 29 april 2016   _______________________________________                      ________________________________________ Göran Persson                                                                                         Anders Bengtsson Styrelseordförande                                                                                   Styrelseledamot   _______________________________________                      ________________________________________ Andreas Ahlström                                                                                    Hans Hansson Styrelseledamot                                                                                       Styrelseledamot   _______________________________________                      ________________________________________ Sara Anderson                                                                                         Raif Nisametdin Styrelseledamot                                                                                       Styrelseledamot   _______________________________________ Andreas Berg Styrelseledamot

2021-09-17

ÄNTLIGEN långsiktigt produktionsstöd till biogas!

Read more

2021-08-26

Fartygssektorn ett högintressant segment för framtiden

Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter - grön obligation om 700 MSEK emitterad

Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli

Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-21

Biogas är framtiden för tunga transporter

Read more

2021-06-10

Scandinavian Biogas är med på Nasdaq Green Designations Webinar

Read more

2021-06-09

HOLD Technology™ ökar produktionskapaciteten av biogas med 3-5 gånger

Read more

2021-06-03

Avloppsslam och matavfall blir miljövänlig biogas

Read more

2021-06-02

Green financing framework

Read more

2021-05-28

220 företag, organisationer och forskare i öppet brev till EU

Read more

2021-05-28

Norska Stortinget likställer el, biogas och vätgas

Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr

Read more

2021-05-20

Biogas bidrar till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle

Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén

Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas

Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ

Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april

Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved