Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2016-03-30 20:01

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm

Ladda ner kallelsen som PDF» Ladda ner fullmaktsformulär här »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

SUMMONS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm Vattens lokaler i Henriksdal med adress Värmdövägen 23 i Stockholm. The shareholders of Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, are hereby summoned to the annual general meeting of shareholders on Thursday the 28th of April 2016, 13:30, Stockholm Vatten’s premises in Henriksdal, Värmdövägen 23 in Stockholm, Sweden. Rätt att deltaga / Right to participate Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels finns införd i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016, dels har anmält sitt deltagande till bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 22 april 2016 kl. 16.00 per brev under adress Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm eller per E-post: lotta.lindstam(at)scandinavianbiogas.com. Vid anmälan bör uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och aktieinnehav. Right to participate at the general meeting belong to those shareholders who are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB on Friday the 22nd of April 2016, and have given notice about attendance to the general meeting to the company no later than Friday the 22nd of April 2016 at 4.00 p.m. by regular mail to the address Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), Holländargatan 21A, SE-111 60 Stockholm or by e-mail to lotta.lindstam(at)scandinavianbiogas.com. When giving notice about attendance, shareholders should state their name, personal/corporate registration number as well as postal address, telephone number and shareholdings. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com. Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar shall be enclosed. The original power of attorney document and, where applicable, the certificate should be submitted to the company by mail at the above mentioned address well in advance of the general meeting. The company provides a form of power of attorney at request and it is also available at the company’s website, www.scandinavianbiogas.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i års­stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 22 april 2016, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Shareholders whose shares are registered with a trustee must, in order to be entitled to attend the annual general meeting, temporarily register the shares in their own names. A shareholder who wishes to request such re-registration must notify its trustee well in advance of Friday the 22nd of April 2016, when such registration must be completed. Skärmavbild 2016-03-30 kl. 18.58.01 Beslut om resultatdisposition (punkt 9 b) Decision regarding appropriation of the company's result (item 9 b) Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015. The board of directors and the CEO propose that the results of the year shall be brought forward and that no dividend is made for the 2015 financial year. Förslag till beslut om antal styrelseledamöter, arvode och val av styrelse, styrelseordförande, suppleanter och revisor (punkterna 10-13) Proposal for resolution regarding the number of board members, fees and election of board members, chairman of the board, deputy board members and auditor (items 10-13) Punkt 10 – Föreslås att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter (utöver arbetstagarrepresentant) utan suppleanter. Item 10 – It is proposed that the board of directors shall consist of six ordinary board members (besides the employee representative) without any deputies. Punkt 11 – Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 350 000 kronor och arvode till övriga ordinarie ledamöter föreslås utgå med 50 000 kronor vardera. Arvode till revisorerna för utfört revisionsarbete föreslås utgå med fast pris efter genomförd revisorsupphandling. Härutöver föreslås att arvode skall utgå till ledamöter i revisionskommittén med 25 000 kronor till kommitténs ordförande och med 15 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i kommittén. Item 11 – Remuneration to the chairman of the board is proposed to be paid in an amount of SEK 350,000 and remuneration to the other ordinary board members is proposed to be paid in an amount of SEK 50,000 each. Remuneration to the auditors for performed audit work is proposed to be paid with a fixed price after procurement of auditors. Further, it is proposed that remuneration to members of the audit committee is to be paid with an amount of SEK 25,000 to the committee’s chairman and SEK 15,000 to the other members of the committee. Punkt 12 – Föreslås att de nuvarande ordinarie ledamöterna Göran Persson, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström, Hans Hansson och Sara Anderson omväljs som ordinarie ledamöter samt att Raif Nisametdin nyväljs som ordinarie ledamot. Vidare föreslås Göran Persson till omval som styrelsens ordförande. Item 12 – It is proposed that the present ordinary board members Göran Persson, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström, Hans Hansson and Sara Anderson are re-elected as ordinary board members and that Raif Nisametdin is elected as ordinary board member. It is further proposed that Göran Persson is re-elected as chairman of the board. Punkt 13 – Föreslås att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, som har för avsikt att utse Leonard Daun till huvudansvarig revisor. Item 13 – It is proposed that, until the next annual general meeting, elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB to the company’s auditor, which intends to appoint Leonard Daun as the chief auditor.  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkten 14) The board of director’s proposed resolution to authorize the board of directors to resolve on issues of shares (item 14) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 36 000 000 aktier, motsvarande sammanlagt högst ca 40 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016. Emissionerna skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme, exempelvis i samband med strategiska förvärv av bolag och verksamheter som bolaget kan komma att genomföra. The board of directors proposes that the annual general meeting authorize the board of directors to, within the scope of the articles of association, with or without deviation from the shareholders’ preferential right, on one or several occasions during the period until the next annual general meeting, resolve to increase the company’s share capital by issuing new shares in the company. The total number of shares issued in accordance with this authorization may be equivalent to a maximum of 36,000,000 shares, corresponding to approximately 40 per cent of the number of shares in the company, based on the total number of shares in the company at the time of the 2016 annual general meeting. The issues shall be made with issue rates at market rate, and where applicable be subject to issue discount at market rate, and payment shall, apart from payment in cash, be made in kind or by set-off or otherwise with conditions. The purpose of the authorization and the reasons for any deviation from the shareholders’ preferential right is that the company shall be able to increase the company’s financial flexibility and/or the board of directors discretion, for example in connection with strategic acquisitions of companies and businesses that the company may carry out. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. The Board of Directors, the CEO or the person that the board of director appoints shall be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the general meeting that is required when registering with the Swedish Companies Registration Office. För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. A resolution in accordance with the board of directors proposal according to above requires the approval of shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the meeting. Upplysningar på årsstämman / Information at the annual general meeting Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. The board of directors and the CEO shall, upon request by any shareholder and where the board of directors determines that it can be done without material harm to the company, provide information of circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda, and circumstances which may affect the assessment of the company’s or a subsidiary’s financial position and the company’s relationship to other group companies. Handlingar inför årsstämman / Documentation for the annual general meeting Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Holländargatan 21A i Stockholm samt på bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com måndagen den 4 april 2016. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Accounting documents and auditor report as well as proxy for the meeting will be available on Monday the 4th of April 2016 at the offices of the Company on Holländargatan 21A in Stockholm and at the company’s website www.scandinavianbiogas.com. All documents will be sent free of charge to any share­holder who so requests and states their email- or postal address. ___________________________ Stockholm i mars 2016 / Stockholm in March 2016 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Styrelsen / The board of directors    

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved