Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2015-10-29 02:51

Kvartalsrapport Q3, 2015

Pågående investeringar ger kapacitet att tredubbla produktionen till 300 GWh

Ladda ner kvartalsrapporten här

 

Scandinavian Biogas Fuels International AB

Org.nr. 556528-4733

 

Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2015

Koncernen är inne i en period med viktiga och stora investeringar och uppstart av nya projekt, vilket innebär finansiella påfrestningar innan projekten kommer i full produktion. Utvecklingen löper på bra och verksamheten kommer att lönsamhetsmässigt förbättras under det kommande halvåret. Med de pågående investeringarna kommer koncernen att tredubbla kapaciteten av biogasuppgradering i Sverige till 30 MNm3 motsvarande 300 GWh. Sammanfattning tredje kvartalet
 • Driftsättningen av den nya biogasanläggningen i Södertörn har pågått för fullt och anläggningen skall överföras till driftavdelningen under sista kvartalet 2015
 • Utbyggnaden av uppgraderingsanläggningen i Henriksdal fortskrider mycket väl enligt plan och kommer att driftsättas i början av nästa år
 • Nettoomsättningen uppgick till 35,2 MSEK (40,8 MSEK)
 • Totala intäkterna var 57,6 MSEK (46,5 MSEK)
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till +4,2 MSEK (+12,9 MSEK)
 • Rörelseresultatet var -1,8 MSEK (+6,6 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (+32,8 MSEK)
All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Sammanfattning första tre kvartalen
 • Nettoomsättningen uppgick till 120,3 MSEK (118,6 MSEK)
 • Totala intäkterna var 162,7 MSEK (130,6 MSEK)
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till +16,7 MSEK (+24,6 MSEK) och var bättre än planerat
 • Rörelseresultatet var -2,0 MSEK (+9,1 MSEK) och var bättre än planerat
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (+35,3 MSEK)
 • Antalet anställda har ökat från 52 till 59 sedan årsskiftet
Verksamheten Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. Koncernen arbetar med att främja övergången från fossil till förnyelsebar energi. Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, förvaltande och drift av biogasanläggningar. Detta uppnås genom att ständigt förbättra rötningsprocessen vid biogasproduktion från biomassa, huvudsakligen från den stora mängd avfall som bildas vid rening av avloppsvatten, matavfall och från industriella processer såsom tillverkning av livsmedel och biobränsle. Vidare tillför koncernen ledande expertis av reningsprocesser av rötgas för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet. Fokus ligger på marknaderna i Norden och Sydkorea. Koncernens strategiska inriktning på forskning och utveckling innebär att Scandinavian Biogas lägger stor vikt vid att utveckla metoder för allt effektivare biogasproduktion från både etablerade och nya typer av avfall, restprodukter och övrigt organiskt material. Bolagets kunskap och metoder innebär att biogasproduktion idag kan utföras mer kostnads- och resurseffektivt än tidigare. Scandinavian Biogas Fuels International AB har sitt säte och huvudkontor i Stockholm samt en forsknings- och utvecklingsenhet i Linköping. Den 30 september 2015 omfattade verksamheten 37 (31) anställda i Sverige och 22 (20) i Sydkorea. Koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB är moderbolag i Scandinavian Biogas-koncernen som består av ett flertal både helägda och delägda bolag registrerade i Sverige och Sydkorea. Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolagen. Ekonomisk översikt Skärmavbild 2015-10-29 kl. 01.59.17 Koncernens nettoomsättning uppgick till 35,2 MSEK (40,8 MSEK) under årets tredje kvartal vilket motsvarar en minskning med 13,8% jämfört med samma period föregående år. Anledningen till lägre intäkter är framförallt bristande efterfråga för uppgraderad biogas i Ulsan och därför har koncernen börjat förbereda sig för att uppgraderingsinvesteringen möjligen inte genomförs. För det fallet har koncernen gjort en reservering på 6,8 MSEK (0 MSEK) för eventuella ytterligare kostnader. Kostnaderna redovisas som en intäktsreducering. Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 120,3 MSEK (118,6 MSEK) vilket innebär en förbättring med 1,4 MSEK jämfört med föregående år. Detta beror till stor del på ett framgångsrikt arbete på förbehandlingsanläggningen i Södertörn. Totala intäkterna uppgick under perioden juli-september 2015 till 57,6 MSEK (46,5 MSEK) och för hela delårsperioden till 162,7 MSEK (130,6 MSEK) vilket är en avsevärd förbättring jämfört med budget. Främsta anledningen är ökade intäkter för aktiverat arbete för egen räkning för utbyggnadsprojektet i Henriksdal. Under september 2014 hade koncernen en reavinst på 3,2 MSEK för sale and lease back-affären med Stockholm Vatten. Övriga externa kostnader har ökat väsentligt jämfört med föregående år vilket delvis beror på att verksamheten har förändrats, och utökats, och därmed även kostnadsstrukturen. Den största skillnaden kommer dock från vidarefakturerade kostnader 2015 för pågående projekt i Henriksdal. Tredje kvartalets övriga externa kostnader uppgick till 20,4 MSEK (3,8 MSEK), varav vidarefaktureringar står för 14,1 MSEK (0 MSEK) och under årets nio första månader uppgick de till 44,3 MSEK (13,8 MSEK), varav vidarefaktureringar står för 25,2 MSEK (0 MSEK). Koncernens EBITDA uppgick under tredje kvartalet till +4,2 MSEK (+12,9 MSEK). Under perioden januari-september 2015 uppgick EBITDA till 16,7 MSEK (24,6 MSEK), vilket är markant bättre än förväntat. Under årets tredje kvartal var rörelseresultatet -1,8 MSEK (+6,6 MSEK) och försämringen beror delvis på finansiell leasing av förbehandlingsanläggningen i Södertörn. För årets nio första månader var rörelseresultatet -2,0 MSEK (+9,1 MSEK), vilket är 7,5 MSEK bättre än budget. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (+32,8 MSEK) under perioden juli-september 2015, varav -5,0 MSEK (+3,2 MSEK) kommer från orealiserade valutakursförändringar. Resultatet efter skatt för årets tre första kvartal uppgick till -5,7 MSEK (+35,3 MSEK), varav -0,8 MSEK (+10,1 MSEK) avser orealiserade valutakursförändringar. Per den sista september 2014 hade koncernen en koncernmässig skattevinst på 26 MSEK (engångspost). Balansomslutningen per 30 september 2015 var 682,9 MSEK (587,1 MSEK) och har ökat med 8,7% sedan årsskiftet, till stor del på grund av investeringar i pågående projekt. Upplåning avseende finansiell leasing med löptid på 20 år eller mer, uppgick till 172,0 MSEK (115,5 MSEK). Det egna kapitalet har under delårsperioden förändrats med, förutom årets resultat, konverteringen av konvertibler som utfördes i början av året. Per 30 september 2015 var koncernens kassabehållning 61,1 MSEK (202,3 MSEK), vilket är en halvering sedan årsskiftet och beror främst på investeringar gjorda i den nya biogasanläggningen i Södertörn. Investeringar Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar under årets tredje kvartal uppgick till 44 MSEK (30 MSEK), varav 0 MSEK (0 MSEK) i Sydkorea. Under årets första nio månader har investeringar i materiella och immateriella tillgångar gjorts med 121 MSEK (57 MSEK), varav 0 MSEK (1 MSEK) i Sydkorea. Under delårsperioden har delar av investeringen i Varberg sålts. De såldes till bokfört värde och har därför ingen resultatpåverkan innevarande år. Koncernen har per den 30 september 2015 åtaganden av göra ytterligare investeringar i framförallt anläggningen i Södertörn och utbyggnaden i Henriksdal. Per 30 september var det bokförda värdet på koncernens materiella och immateriella tillgångar 570,5 MSEK (338,8 MSEK), varav 223,5 MSEK (114,1 MSEK) avser leasingobjekt som koncernen innehar enligt långsiktiga finansiella leasingavtal (över 20 år). Väsentliga händelser under perioden Byggnationen i Södertörn Uppförandet och driftsättningen av den helt nya biogasanläggningen i Södertörn har pågått för fullt de senaste månaderna. Produktionen för återstoden av 2015 beräknas till över 1 miljon Nm3. Vid full drift kommer produktionskapaciteten att uppgå till drygt 8 miljoner Nm3 biogas. Utbyggnad i Henriksdal Utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal, som påbörjades i november 2014 i samarbete med Stockholm Vatten AB, fortskrider mycket väl enligt tidplan. Den nya gasuppgraderingslinjen förväntas påbörja uppstart vid årsskiftet och börja leverera till kund under första kvartalet 2016. Utbyggnaden beräknas kunna öka produktionskapaciteten med cirka 12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) när den är i full drift. Produktion Bromma och Henriksdal Under delårsperioden har anläggningen i Henriksdal producerat och sålt 5,5 miljoner Nm3 (5,5 MNm3) biogas. Motsvarande mängd för anläggningen i Bromma är 1,9 miljoner Nm3 (1,8 MNm3). Trots ett visst driftsstopp i Henriksdal och en minskad mängd tillgänglig rågas i Bromma under början av året så är mängderna under delårsperioden i samma nivå som förra året. Ulsan, Sydkorea Anläggningen i Sydkorea har i snitt mottagit 188 ton (200 ton) matavfall per dag under årets första nio månader. Rågas-försäljningen har under samma period uppgått till totalt 7,1 miljoner Nm3 (7,2 MNm3), vilket motsvarar cirka 4,9 MNm3 (4,9 MNm3) uppgraderad biogas. Totalt producerades 7,7 miljoner Nm3 (7,8 MNm3) rågas. Förbehandlingsanläggningen i Södertörn Förbehandlingsanläggningen i Södertörn har i samarbete med SRV Återvinning AB byggts om för att kunna hantera en större mängd matavfall och har nu en möjlighet att ta emot 50 000 ton matavfall per år. Lönsamheten i anläggningen har varit bättre än förväntat och verksamheten rullar på väl. I väntan på att den nya biogasanläggningen skulle bli klar har det behandlade matavfallet, s.k. matavfallsslurry, under första halvåret avsatts till olika biogasproducenter i Sydsverige, med dyra transporter till följd. Sedan början av juli har dock matavfallsslurryn kunnat lagras i närområdet och kan nu levereras till den nya anläggningen. Totalt mottogs 20 103 ton (9 611 ton) matavfall under perioden januari-september 2015 vilket motsvarar 74 ton (63 ton) i snitt per dag. Då verksamheten startade 1 maj 2014 är jämförelsesiffrorna för föregående år endast för fem månader. Finansiering Koncernen har en ambition att växa ytterligare och arbetar aktivt med nya projekt. Framtida projekt kommer dock behöva ytterligare finansiering och arbete pågår med att resa nytt främmande kapital. Aktien Antalet aktier är oförändrat under årets tredje kvartal och per den 30 september 2015 hade bolaget 90 092 662 (78 414 661) aktier till ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är stamaktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian Biogas Fuels Internationals tillgångar och resultat. Teckningsoptioner Personal och verkställande direktör har tillsammans totalt 565 000 (515 000) utestående teckningsoptioner per den sista september 2015. Det har inte skett någon förändring i antalet utestående teckningsoptioner under delårsperioden. Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.09.51 Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är beskrivna i den senaste årsredovisningen. Då de ekonomiska förutsättningarna för en uppgraderingsanläggning i Ulsan i nuvarande marknadsläge har konstaterats vara ofördelaktiga, har en bedömning av konsekvenserna gjorts. Med anledning av detta har koncernen i tredje kvartalet börjat reservera för en potentiell intäktsreducering. Energipriserna har under året sjunkit globalt. Om nuvarande LNG-priser skulle gälla i början av nästa år så blir en konsekvens att gasförsäljningsintäkterna i Ulsan kommer att påverkas negativt. Gasförsäljningen motsvarar cirka 40% av omsättningen i Ulsan. Inga andra väsentliga förändringar har inträffat under delårsperioden. Framtidsutsikter Behovet av förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen som kol och olja till rimliga priser är enormt. I olika utvärderingar av förnyelsebara alternativ som går att massproducera har intresset för biogas ökat och därmed även efterfrågan på biogas, vilken väntas tillta ytterligare i takt med att utbudet ökar. På många håll i världen, och inte minst i Sverige, har efterfrågan på biogas fortsatt att överstiga tillgången. För Scandinavian Biogas innebär detta att bolaget kan få avsättning för all den biogas som produceras. För att möta efterfrågan kommer bolaget under det närmaste halvåret att markant öka produktionen i Stockholmsområdet. Den årliga produktionskapaciteten för den nya biogasanläggningen i Södertörn beräknas till cirka 8 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet vid full drift och utbyggnaden i Henriksdal beräknas medföra en möjlig årsproduktion på cirka 12 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet vid full drift. Samtliga anläggningar i Sverige beräknas därmed totalt kunna producera drygt 30 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet vid full drift. Koncernen strävar ständigt efter att kontinuerligt förbättra produktionsprocessen och leveranssäkerheten. Koncernen arbetar också kontinuerligt med konceptualisering och utveckling av nya möjligheter för att utöka produktionskapaciteten och kunna teckna nya leveransavtal, och bolaget planerar att de närmaste åren påbörja byggnation av minst ett projekt per år. Transaktioner med närstående Det finns inga väsentliga närståendetransaktioner under perioden annat än att AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB och Bengtssons Tidnings AB har konverterat sina skuldebrev till aktier varvid även upplupen ränta utbetalats. Se även not 5 och 6. Moderbolaget Verksamheten Koncernens verksamhet bedrivs framförallt i dotterbolagen medan moderbolaget har mer karaktären av koncernförvaltare. Nettoomsättning och resultatutveckling Moderbolagets nettoomsättning uppgick för delårsperioden till 0,9 MSEK (0,9 MSEK). Delårsperiodens resultat före bokslutsdispositioner och skatt var -1,6 MSEK (-3,9 MSEK). Förbättringen beror framförallt på minskade räntekostnader i och med konverteringen av konvertibellånen till aktier under första kvartalet 2015. Investeringar Moderbolaget har inte gjort några investeringar sedan årsskiftet 2014/2015. Likviditet och finansiell ställning Inga väsentliga förändringar har skett i moderbolagets balansomslutning för delårsperioden. Kassabehållningen har sjunkit från 61,5 MSEK den 31 december 2014 till 10,5 MSEK (100,0 MSEK) den 30 september 2015. Minskningen beror främst på gjorda investeringar i den nya anläggningen i Södertörn. Det har inte skett några väsentliga händelser eller förändringar sedan årsredovisningen 2014 som påverkar koncernens eller moderbolagets resultat och ställning. Väsentliga händelser efter periodens slut Energiminister Ibrahim Baylan och koncernens styrelseordförande Göran Persson invigde den nya biogasanläggningen i Södertörn i början av oktober. Anläggningen går i skrivande stund ungefär med halv kapacitet och förväntas vara uppe i full kapacitet i början av nästa år. Utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal fortskrider mycket väl enligt tidplan. Dotterbolaget i Ulsan, Sydkorea, amorterade ytterligare ca 1,6 MSEK av sitt lån från Scandinavian Biogas Fuels AB i mitten av oktober 2015.     Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.18.49   Skärmavbild 2015-10-29 kl. 03.10.43 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.23.52   Skärmavbild 2015-10-29 kl. 03.15.12   Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.27.23 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 03.19.33   Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.30.06 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.32.16   Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.35.22   Skärmavbild 2015-10-29 kl. 03.25.31 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.38.44 I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat. Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.42.08 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.44.01   Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.47.11 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.48.31 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.53.29 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.55.06 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.56.04 Skärmavbild 2015-10-29 kl. 02.57.05  

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Read more

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Read more

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Read more

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Read more

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved