Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2023-02-15 07:30

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022


SCANDINAVIAN BIOGAS BYGGER STORSKALIG ANLÄGGNING I MÖNSTERÅS

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Styrelsen fattade slutligt investeringsbeslut om att uppföra en ny storskalig biogasanläggning i Mönsterås.
 • Lönsamheten är markant påverkad av uteblivna intäkter och förhöjda kostnader främst hänförliga till igångsättningen av Skogn II.
 • Riktad nyemission om totalt 326 MSEK före transaktionskostnader genomfördes i november 2022.
 • Anläggningarna i Södertörn och Henriksdal genomgick ISCC-certifiering i december 2022 och innehar ISCC-certifikat från och med 1 januari 2023.
 • Flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 MSEK tecknat för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden.
 • Orderstocken uppgick vid kvartalets slut till 2,4 TWh och avtal om råvarutillförsel motsvarande 2,4 TWh.
 • Tribunalen vid EU-domstolen fällde EU-kommissionens beslut att bevilja Sveriges ansökan om skattebefrielse för biogas 2020-2030. Domslutet ökar risken för sämre marknadsförhållanden i Sverige.

RESULTAT fjärde KVARTALET 2022

 • Såld energi, justerad för under 2021 avslutad naturgasaffär, minskade med 8,5% och uppgick 80,0 (87,5) GWh.
 • Nettoomsättning, justerad för under 2021 avslutad naturgasaffär, minskade med 2,6% och uppgick till 92,0 (104,8) MSEK.
 • Summa intäkter, inklusive aktiverat arbete, minskade med 13,6% och uppgick till 107,6 (124,6) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -2,1 (22,7) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till -4,1 (18,6) MSEK.
 • Operativ EBITDA-marginal var -4,1 (16,1) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,8 (1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,32 (0,04) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 9,1 (11,3) MSEK.
 • Koncernens soliditet uppgick till 38,6 (30,2) %.

RESULTAT OCH händelser under helåret 2022

 • Såld energi minskade med 10,4% och uppgick till 328,1 (366,3) GWh. Justerat för under 2021 avslutad naturgasdistributionsaffär var nedgången 4,3%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 366,7 (393,8) MSEK, motsvarande en minskning med 6,9%.
 • Produktionsstödet för biogas i Sverige betalades inte avseende första halvåret utan först från 1 juli 2022.
 • EBITDA uppgick till 19,7 (90,1) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till 16,4 (80,9) MSEK.
 • Operativ EBITDA-marginal var 4,3 (19,2) %.
 • Långsiktig målsättning till 2026 och 2030 definierad – 1,2 TWh respektive 3 TWh biogasproduktion.
 • Väsentligt leveransavtal om flytande biogas motsvarande 1 TWh signerades med tyska distributören Alternoil.
 • Klimatklivet har beviljat 154 MSEK i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun.
 • Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram är implementerat i enlighet med beslut vid årsstämman 2022.
 • Driftsättning av Skogn II i Norge påbörjades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • 15,3% av aktierna i Scandinavian Biogas Mönsterås AB har förvärvats av Mönsterås Biogas AB, som ägs gemensamt av bönder i närområdet kring Mönsterås.
   

KONCERNEN 3 månader 12 månader
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
MSEK, om ej annat anges 2022 2021 2022 2021
Såld GWh 80,0 93,3 -14,2% 328,1 366,3 -10,4%
Nettoomsättning 92,0 104,8 -12,3% 366,7 393,8 -6,9%
Övriga intäkter 10,6 14,5 -26,8% 20,3 36,6 -44,4%
Summa intäkter, inkl. aktiverat arbete 107,6 124,6 -13,6% 407,4 451,1 -9,7%
EBITDA -2,1 22,7 -109,3% 19,7 90,1 -78,1%
Operativ EBITDA -4,1 18,6 -122,0% 16,4 80,9 -79,7%
Operativ EBITDA % -4,1% 16,1% -20,2pe 4,3% 19,2% -14,9pe
Rörelseresultat -24,0 -1,7 n/a -65,2 5,0 n/a
Resultat per aktie (SEK) -0,32 0,04 n/a -1,95 -1,27 53,6%
Kassaflöde fr löpande verksamheten 9,1 11,3 -19,6% 7,4 55,7 -86,8%
Soliditet 38,6% 30,2% 8,4pe 38,6% 30,2% 8,4pe

VD-ord

Strategiskt starkare – fortsatt fokus på operativa utmaningar

Som en konsekvens av det ryska angreppet på Ukraina och energikrisen i Europa kom flera beslut på EU-nivå att helt förändra biogasens ställning och marknadspotential i Europa. Efterfrågan har exploderat och EU-kommissionen har pekat ut biogasen som Europas framtida gasenergikälla. Målet är att biometanproduktionen ska öka till totalt 350 TWh för 2030. Paradigmskiftet har öppnat helt nya möjligheter för Scandinavian Biogas att växa och vi har under året satt upp aggressiva långsiktiga mål samt kraftigt ökat aktiviteten inom affärsutveckling och projekt.

Efterfrågan på biogas drivs av EU:s krav på grön omställning inom tunga transporter, sjöfart och industri. Den ryska fossilgasen har delvis ersatts med import av flytande fossilgas vilket är mycket positivt för
användningen av flytande biogas.

Tydliga politiska mål har förbättrat förutsättningarna i Europa, men fortfarande måste enhetliga riktlinjer skapas om marknaden ska klara av att bygga ut produktionskapaciteten i den takt som krävs.

Det måste också utvecklas nya flöden av organiskt avfall då industri- och avloppsslam samt sorterat matavfall inte räcker till för att täcka de volymer som behövs. Generellt råder ingen brist på hållbara substrat i Europa men framtida anläggningar måste byggas för omvandling av jordbruksbaserade substrat. I våra tillväxtplaner satsar vi främst på att bygga lokala biogasanläggningar där lantbruk med djurbesättningar skapar ett cirkulärt kretslopp när gödsel omvandlas till flytande biogas och biogödsel som återförs till åkrarna.

Priserna på flytande biogas som toppade i september har stabiliserats på en väsentligt högre nivå än genomsnittet för våra befintliga kontrakt. Under fjärde kvartalet tecknade vi ett flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden. För 2022 erhöll vi i genomsnitt 900 SEK per MWh. Under andra halvåret 2023 kommer cirka 30 procent av våra leveransvolymer baseras på nya marknadsmässiga priser på gas och gröna certifikat.

OPERATIVA UTMANINGAR FORTSATTE

Fjärde kvartalet blev oväntat svagt med flera störningar som medförde att såld energi, justerad för avslutad naturgasaffär, minskade med 8,5 procent.

Den lägre försäljningen i jämförbara enheter förklaras främst av att vi valde att inte maximera produktionen i Södertörn eftersom höga priser omöjliggjorde användning av glycerin även under fjärde kvartalet. Vi arbetar för att komma upp i fullt kapacitetsutnyttjande genom att etablera andra substratflöden som exempelvis gödsel och slakteriavfall. De nya substraten kräver dock vissa tekniska anpassningar.

I Skogn II orsakade igångsättningsproblemen med förvätskningsanläggningen förlorad produktion när ett antal GWh flytande biogas fick facklas, och högre kostnader för substrat, el och kemikalier. Även Skogn hade utmaningar med tillfälligt förhöjda kostnader för efterbehandlingen av rötrester.

I Korea var produktionen fortsatt stabil med något högre nettoomsättning.

För koncernen minskade nettoomsättningen, justerat för under 2021 avslutad naturgasaffär, med 2,6 procent under kvartalet. Övriga intäkter, som främst omfattade biogasstöd på 7,7 (4,1) MSEK, minskade och uppgick till 10,6 (14,5) MSEK. Lägre intäkter i kombination med ökade kostnader för driftsättningen av Skogn II, samt högre substrat- och produktionskostnader för el och kemikalier ledde till att Operativ EBITDA uppgick till -4,1 (18,6) MSEK.

fokus på tillväxt

Vi passerade flera strategiska milstolpar under fjärde kvartalet och jag är mycket nöjd med hur bolaget utvecklats i förhållande till vår tillväxtplan. I november genomförde vi en riktad nyemission och tog in 326 MSEK, före transaktionskostnader, till en premie på 62 procent. Vi lade även om vår revolverande kreditfacilitet om 300 MSEK innebärande att vi säkerställde finansieringen av Mönsteråsprojektet och att vi kunde fatta investeringsbeslut.

Arbetet med utbyggnaden av förvätskningsanläggningen i Södertörn går enligt plan. Under kvartalet slutförde vi även en ombyggnad av avvattningsanläggningen som väsentligt ökade vår kapacitet att ta hand om och transportera bort biogödsel.

Parallellt med pågående nyanläggnings- och utbyggnadsprojekt driver vi ett aktivt affärsutvecklingsarbete för att tillvarata tillväxtmöjligheter inom lantbrukssektorn där storskalig biogasproduktion i Nordeuropa efterfrågas för att möjliggöra grön omställning inom transport, sjöfart, industri och livsmedelsproduktion.

Ny organisation och stärkt kompetens

Den nya organisationen som sjösattes i februari 2022 har fallit väl ut och vi har förstärkt organisationen med ett tiotal personer under 2022. Vi genomförde även en ISCC-certifiering vid Södertörn och Henriksdal och anläggningarna erhöll ISCC-certifikat från 1 januari 2023. Certifikaten möjliggör försäljning till högre priser på exportmarknaden för flytande biogas.

Utsikter

Våra kommunicerade mål för 2024 ligger fast. Dock kvarstår liksom tidigare en utmaning när det gäller operativ EBITDA-marginal under 2023, som följer av befintlig portfölj av långa leveranskontrakt med fasta priser som begränsar vår möjlighet att kompensera oss för ökade substrat- och produktionskostnader. Situationen kommer att förbättras i takt med att fasta avtal löper ut och ersätts med marknadsanpassade kontrakt samtidigt som vi ökar försäljningen av flytande biogas till tyska marknaden.

Jag vill avrunda med att tacka alla medarbetare för ert stora engagemang. Det är inte alltid enkelt att köra tåget samtidigt som vi måste lägga rälsen, men ni gör ett fantastiskt jobb varje dag, trots en och annan utmaning på vägen. Bra Jobbat!

Välkomna till press- och analytikerpresentation via Teams idag den 15 februari kl. 10:00
Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation via Teams där Matti Vikkula, CEO, och Anna Budzynski, CFO, ger en kortfattad presentation av rapporten med efterföljande frågestund. Presentationen hålls på engelska och spelas in för att göras tillgänglig via nätet i efterhand. För att delta i konferensen, klicka på denna TEAMS länk.

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 07:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 99 38

Epost: matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral och utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2022 levererade företaget 328 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har över 105 anställda och hade 2022 totala intäkter på 407 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

2023-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022


Read more

2023-02-07

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022


Read more

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved