Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2022-12-01 13:20

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Stockholm, 1 december 2022

Styrelsen[1] för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägare i Bolaget att inte acceptera Aneo Renewables Holding AS (”Aneo”) budpliktserbjudande om 15,45 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av styrelsen för Scandinavian Biogas i enlighet med avsnitt II. 19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).

Bakgrund

Den 5 oktober 2022 beslutade styrelsen i Scandinavian Biogas om att genomföra en riktad nyemission (den ”Riktade nyemissionen”), vilken godkändes vid en extra bolagsstämma den 27 oktober 2022. Teckningskursen i den Riktade nyemissionen var 25 kronor per aktie.

Genom sitt deltagande i den Riktade nyemissionen, kom Aneos totala aktieinnehav i Scandinavian Biogas att uppgå till cirka 36,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas, varför det uppstod en skyldighet för Aneo att, i enlighet med Takeover-reglerna, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Scandinavian Biogas.

Den 23 november 2022 lämnade Aneo ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt i Takeover-reglerna, till aktieägarna i Scandinavian Biogas att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Aneo (”Erbjudandet”). Enligt villkoren för Erbjudandet erbjuder Aneo 15,45 kronor kontant för varje aktie i Scandinavian Biogas, vilket motsvarar det volymvägda genomsnittspriset för Scandinavian Biogas aktie under 20 handelsdagar fram till och med den 5 oktober 2022, datumet då den Riktade nyemissionen offentliggjordes. Erbjudandet omfattar samtliga aktier i Scandinavian Biogas som Aneo inte redan innehar.

Erbjudandet värderar Scandinavian Biogas till cirka 670 miljoner kronor, baserat på samtliga 43 578 852 utestående aktier i Scandinavian Biogas, dvs. inklusive de aktier som innehas av Aneo.

Vederlaget i Erbjudandet motsvarar:

  • En negativ premie om 38,2 procent i förhållande till teckningskursen om 25 kronor i den Riktade nyemissionen.
  • En premie om 0,1 procent i förhållande till stängningskursen om 15,44 kronor för Scandinavian Biogas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 5 oktober 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av den Riktade nyemissionen).
  • En negativ premie om 7,1 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen om 16,63 kronor för Scandinavian Biogas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 5 oktober 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av den Riktade nyemissionen).
  • En negativ premie om 2,5 procent i förhållande till stängningskursen om 15,84 kronor för Scandinavian Biogas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 23 november 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
  • En negativ premie om 3,0 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen om 15,93 kronor för Scandinavian Biogas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 23 november 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).

Acceptfristen i Erbjudandet löper ut den 19 december 2022.

Erbjudandet är inte föremål för några villkor.

För ytterligare information kring Erbjudandet hänvisas till www.aneo.com/om-oss/finansiell-informasjon.

Styrelseledamoten Håkon Welde är Head of M&A and Corporate Ownership på Aneo. På grund av intressekonflikt deltar inte Håkon Welde i styrelsens handläggning eller beslut beträffande Erbjudandet. Håkon Welde lämnar eller deltar inte i Erbjudandet.

Erbjudandets inverkan på Bolaget och dess medarbetare

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen i Scandinavian Biogas, baserat på vad Aneo uttalat i offentliggörandet av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Aneos strategiska planer för Bolaget och de effekter dessa kan tänkas få på sysselsättning och de platser där Bolaget bedriver verksamhet.

Aneo har i erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet uttalat följande: ”Aneo värdesätter kompetensen hos Scandinavian Biogas ledning och anställda och avser att fortsatt värna om den utmärkta relation som Scandinavian Biogas har till sina anställda. Med Aneos kunskap om Scandinavian Biogas och mot bakgrund av de rådande marknadsförhållandena avser Aneo inte att, till följd av genomförandet av Erbjudandet, göra några väsentliga förändringar för ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Scandinavian Biogas bedriver sin verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förväntas inte medföra några väsentliga förändringar avseende Aneos ledning eller anställda.” Styrelsen utgår från att uttalandena är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Styrelsens uttalande om Erbjudandet

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet i enlighet med bestämmelserna i Takeover-reglerna. Styrelsen grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Scandinavian Biogas nuvarande ställning, aktiens kursutveckling, Scandinavian Biogas möjliga framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen har även utvärderat Erbjudandet i relation till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Bolaget och styrelsens syn på Scandinavian Biogas långsiktiga värde baserat på förväntade framtida kassaflöden.

Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen även anlitat ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet (så kallad fairness opinion). Av ABG Sundal Colliers värderingsutlåtande, vilket bifogas som en bilaga till detta pressmeddelande, framgår att ABG Sundal Collier anser att Erbjudandet inte är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna.

Efter att ha genomfört ovan utvärdering bedömer styrelsen att villkoren för Erbjudandet inte reflekterar Scandinavian Biogas långsiktiga tillväxtmöjligheter, även med beaktande av identifierade risker med verksamheten och marknadsförutsättningarna i övrigt.

Mot denna bakgrund rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Scandinavian Biogas att inte acceptera Erbjudandet från Aneo.

Styrelsen vill även upplysa om att medlemmar i styrelsen som för egen del, direkt eller indirekt, innehar aktier i Bolaget, inte avser att acceptera Erbjudandet avseende egna innehav.

Styrelsen tycker dock att det är positivt att Aneo visat intresse för ökat ägande i Bolaget och viljan att bidra till Bolagets fortsatta utveckling genom sin branscherfarenhet och andra resurser.

Övrigt

Styrelsen har med anledningen av Erbjudandet anlitat Cirio Advokatbyrå som legal rådgivare.

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist med anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

[1] Styrelseledamoten Håkon Welde är Head of M&A and Corporate Ownership i Aneo. På grund av intressekonflikt deltar inte Håkon Welde i styrelsens handläggning eller beslut beträffande Erbjudandet. Håkon Welde lämnar eller deltar inte i Erbjudandet. 

Informationen är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-01 13:20 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Bengtsson, styrelseordförande   
Telefon: +46 (0) 70-577 1300
Email:
anders.bengtsson(at)btabinvest.se

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ


Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved