Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2022-10-06 13:25

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528–4733, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 oktober 2022 klockan 14.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm.

 

Styrelsen har beslutat att aktieägare inför den extra bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med punkt 10 i Bolagets bolagsordning. Aktieägare har därmed möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom poströstning eller genom ombud.

 

Deltagagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid den extra bolagsstämman ska:

          dels finnas upptagen i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 oktober 2022,

          dels anmäla sig hos Bolaget, senast fredagen den 21 oktober 2022 till Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), att: Extra bolagsstämma 2022, Kungsbron 1, 111 22 Stockholm, eller per e-post och ska då skickas till extrabolagsstamma(at)scandinavianbiogas.com (ange ”Extra bolagsstämma 2022” i ämnesraden). Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska:

          dels finnas upptagen i den av Euro­clear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 oktober 2022,

          dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan, senast fredagen den 21 oktober 2022.

För poströstning ska användas det poströstningsformulär som finns tillgängligt för utskrift på Bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com eller erhålles genom att kontakta Bolaget. En ifylld och undertecknad utskrift av poströstningsformuläret skickas till Bolaget per brev till Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), att: Extra bolagsstämma 2022, Kungsbron 1, 111 22 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till extrabolagsstamma(at)scandinavianbiogas.com (ange ”Extra bolagsstämma 2022 – Poströstning” i ämnesraden). Formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 21 oktober 2022. Aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.             
 

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

 

Deltagande genom ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Förutom att anmäla sig (eller avge sin poströst), måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 19 oktober 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 21 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen
  9. Avslutande av bolagsstämman

 

Förslag till beslut

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Bengtsson, eller vid hans förhinder den styrelsen utser, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

 

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 5 oktober 2022 att öka Bolagets aktiekapital med högst 25 760 000,91 kronor genom nyemission av högst 12 880 000 aktier enligt följande villkor.

 

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa strategiska och institutionella investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB.

 

Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt finansiera Bolagets fortsatta verksamhet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och att stärka aktieägarbasen samt för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 27 oktober 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

 

Teckningskursen för de nya aktierna är 25 kronor per aktie, vilket har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB. Genom att teckningskursen har fastställts genom detta förfarande är det styrelsens bedömning att kursen fastställts marknadsmässigt. Den del av erlagd teckningskurs som överskrider aktiens kvotvärd ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

 

Betalning för tecknade aktier ska ske kontant och erläggas senast den 3 november 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

 

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och de nya aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 5 oktober 2022 att öka Bolagets aktiekapital med högst 330 000,01 kronor genom nyemission av högst 165 000 aktier enligt följande villkor.

 

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare som anmält intresse i det accelerade bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB.

 

Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt finansiera Bolagets fortsatta verksamhet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och att stärka aktieägarbasen samt för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 27 oktober 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

 

Teckningskursen för de nya aktierna är 25 kronor per aktie, vilket har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB. Genom att teckningskursen har fastställts genom detta förfarande är det styrelsens bedömning att kursen fastställts marknadsmässigt. Den del av erlagd teckningskurs som överskrider aktiens kvotvärd ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

 

Betalning för tecknade aktier ska ske kontant och erläggas senast den 3 november 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

 

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och de nya aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 7 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 8 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget på adress Kungsbron 1, 111 22 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com senast den 13 oktober 2022. Kopia av nämnda handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

 

 

Stockholm i oktober 2022

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Styrelsen

 

 

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938

Epost: matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Om Scandinavian Biogas
Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

2023-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022


Read more

2023-02-07

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022


Read more

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved