Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2022-10-05 16:35

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Stockholm den 5 oktober 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (“Scandinavian Biogas” eller “Bolaget”) (noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, under tickern BIOGAS) avser att undersöka förutsättningarna för att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemission förutsätter att Scandinavian Biogas styrelse beslutar om emissionen och att en efterföljande extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut. Den Riktade Nyemissionen avses riktas till svenska och internationella institutionella investerare. Scandinavian Biogas har utsett ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) till Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner för att undersöka förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. TrønderEnergi Vekst Holding AS[[][1]] (”TrønderEnergi”), Bengtssons Tidnings AB och andra existerande aktieägare, inklusive VD Matti Vikkula, har uttryckt avsikt att teckna aktier motsvarande 300 MSEK, 17 MSEK och 4 MSEK till en teckningskurs om 25 SEK per aktie.

Styrelsen för Scandinavian Biogas avser att besluta om den Riktade Nyemissionen villkorat av en efterföljande extra bolagstämmas godkännande. Om styrelsen beslutar om den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget publicera en separat kallelse till en extra bolagsstämma, vilken förväntas äga rum den 27 oktober 2022. Befintliga aktieägare, som tillsammans innehar cirka 31 procent av aktierna i Scandinavian Biogas, har åtagit sig att rösta för den Riktade Nyemissionen på den extra bolagsstämman. Teckningskursen och det totala antalet aktier att emitteras i den Riktade Nyemissionen kommer att bestämmas genom det accelererade bookbuilding-förfarandet som påbörjas omedelbart efter publiceringen av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning i det accelerade bookbuilding-förfarandet förväntas ske före handelsstart på Nasdaq First North Premier Growth Market den 6 oktober 2022. Slutförande, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet beslutas av Bolaget och kan förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas av styrelsen. Bolaget kommer meddela resultatet i ett efterföljande pressmeddelande efter att det accelererade bookbuilding-förfarandet har slutförts.

Bolagets största aktieägare TrønderEnergi, Bengtssons Tidnings AB och andra existerande aktieägare, inklusive VD Matti Vikkula, har uttryckt avsikt att teckna aktier motsvarande 300 MSEK, 17 MSEK och 4 MSEK till en teckningskurs om 25 SEK per aktie.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen planeras att användas för att finansiera Bolagets investeringsplaner samt till att stödja framtida tillväxtinitiativ, samtidigt som Bolaget upprätthåller en ändamålsenlig kapitalstruktur, finansiell flexibilitet och risknivå. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och att stärka aktieägarbasen samt för att förutsättningarna inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämplig av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförutsättningar och efterfrågan.

Viss tidigare ej offentliggjord operationell information
Efterfrågan på grön energi är fortsatt mycket hög och marknadspriserna på biogas ligger på en väsentligt högre nivå än för ett år sedan. Scandinavian Biogas räknar med att prisnivåerna i nya avtal för leverans till den skandinaviska marknaden blir runt 1 400-1 800 SEK per MWh inklusive produktionsstöd. En väsentlig ökning jämfört med det genomsnittliga priset under första halvåret 2022 som var cirka 900 SEK per MWh.

Prisnivån för de volymer som levereras till den nordeuropeiska marknaden ligger väsentligt högre. Detta reflekterades också i det nyligen tecknade avtalet med tyska distributören Alternoil där det genomsnittliga priset uppskattades till 2 700 SEK per MWh, vilket inkluderar Bio-LNG och ersättning för GHG-certifikat.

Samtliga prisuppskattningar ovan utgår från de marknadspriser som rådde i juni 2022.

I enlighet med Scandinavian Biogas finansiella mål 2024 räknar Bolaget med att cirka 70 procent av den svenska verksamhetens totala produktionsvolym och 40 procent av den norska volymen kommer att säljas med en geografisk mix som ger ett markant högre genomsnittspris än nuvarande försäljning.

Orderstocken uppgick till på 2,3 TWh per sista juni 2022. Cirka 70 procent av kontrakten har en duration på minst 4 år, vilket är i god balans med inflödet av insatsvaror motsvarande ett energivärde på 2,1 TWh, där över 75 procent av kontrakten löper på minst 4 år.

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Scandinavian Biogas i samband med den Riktade Nyemissionen.

[1] Som en del av etableringen av Aneo Renewables Holding AS ("Aneo") kommer aktieinnehavet i Scandinavian Biogas att överföras från TrønderEnergi till Aneo. TrønderEnergi kommer att bli delägare i Aneo.

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-05 17:35 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938

Epost: matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Om Scandinavian Biogas
Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

2023-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022


Read more

2023-02-07

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022


Read more

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved