Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2022-07-19 17:00

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Uppdaterade finansiella mål 2024 bekräftar EBITDA-marginal om minst 30 procent, medan produktionsvolymen beräknas nå 600 GWh, vilket är 100 GWh lägre än tidigare mål om 700 GWh. Högre priser på biogas motverkar delvis volymeffekten på intäkterna som uppskattas nå cirka 650 MSEK 2024. Styrelsen har beslutat att sondera olika finansieringsalternativ för fortsatt tillväxt.

Efterfrågan på biogas och särskilt Bio-LNG (flytande biogas) ökar snabbt medan utbudet begränsas av bristande tillgång på produktionskapacitet i Europa. Obalansen mellan efterfrågan och utbud har drivit upp marknadspriserna markant. I det långsiktiga avtalet vi slöt med tyska tankstationskedjan Alternoil om leveranser av Bio-LNG avsedd för tunga transporter motsvarande cirka 1 TWh till ett värde på cirka 2,7 miljarder SEK, med möjlig fördubbling upp till 2 TWh, var priset på flytande biogas cirka dubbelt jämfört med vårt genomsnittligt fakturerade utpris för första halvåret 2022 på komprimerad biogas. Marknadens långsiktiga tillväxtpotential har såsom tidigare kommunicerats medfört att styrelsen beslutat att accelerera kapacitetsutbyggnaden för att nå 3 TWh till 2030.

I det korta perspektivet har styrelsen beslutat att uppdatera affärsplanen 2024. Detta innebär att volymmålet om 700 GWh för 2024 justeras ned till 600 GWh, intäktsmålet justeras ned till 650 MSEK, medan EBITDA-marginalmål på 30 procent och soliditet över 25 procent kvarstår.

Anledningen till affärsplanen uppdateras är förändrad teknisk lösning och ett högre kostnadsläge jämfört med våra antaganden i 2020 års investeringsplan. I beredandet av investeringsbesluten avseende våra planerade produktionsanläggningar främst Skogn III och Mönsterås framkom ett behov av att förändra den tekniska lösningen för effektivare hanteringen av substratmixen. Förändringen medför en väsentligt ökad produktivitet och lönsamhet jämfört med antaganden 2020. Det högre kostnadsläget tillsammans med förändrad teknisk lösning medför en ökad investeringskostnad på sammanlagt cirka 300 MSEK. Sammanfattningsvis innebär detta att totala investeringskostnaderna i den uppdaterade investeringsplanen ökats från 1 300 MSEK till cirka 1 600 MSEK.

Även finansieringsbehovet har förändrats beroende på högre investeringskostnader, förvärv av förbehandlingsanläggningen i Södertörn, uteblivet produktionsstöd 2022 samt lägre operativt kassaflöde. För att kunna ta nästa steg i utvecklingsplanen har styrelsen beslutat att sondera marknadens olika finansieringsalternativ, eget kapital eller främmande kapital, för att säkra fortsatt tillväxt.

Det bör noteras att bolagets finansiella ställning och likviditet är god i relation till befintlig verksamhet, dock är lönsamheten tillfälligt lägre än vårt lönsamhetsmål. Vi räknar med att lönsamheten successivt förbättras till följd av högre marknadspriser. Vi förväntar oss att EBITDA marginalen förstärks successivt i takt med att andelen av den högre prissatta Bio-LNG ökar från nuvarande dryga 25 procent.
 

Finansiella mål 2024 Rev finansiella mål 2024 Mål 2026 Mål 2030
Produktionskapacitet >700 GWh >600 GWh >1.2 TWh >3 TWh
Totala intäkter >750 MSEK >650 MSEK
Operativ EBITDA-% >30 % >30 %
Soliditet                  >25% >25%

Planerade och kommunicerade, men ännu ej beslutade, tillväxtprojekt dvs Skogn III, Mönsterås och nyligen publicerade Bio-LNG projektet i Skånes Fagerhult, beräknas tillföra sammanlagt cirka 800 GWh. Därtill har vi en pipeline med flera potentiella tillväxtprojekt, som givet att de kan finansieras ger oss stora möjligheter att realisera en produktionskapacitet på 3 TWh till år 2030, med delmål att nå
1,2 TWh år 2026.

”Vi upplever en väldigt stark efterfrågan med en enorm marknadspotential. Intresset från kunderna är stort och vi har under tio års tid byggt upp en unik processkompetens och marknadsposition att utveckla. Våra biogasanläggningar tillhör marknadens mest effektiva produktionsanläggningar och jag är väldigt glad över styrelsens beslut att söka finansiering för att bygga ut produktionskapaciteten.”, säger Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas.

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-19 18:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas, telefon +46-70 597 9938

Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas, telefon +46 70 043 42 13

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

2023-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022


Read more

2023-02-07

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022


Read more

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved