Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2022-06-12 13:45

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Scandinavian Biogas har ingått ett långsiktigt avtal med Alternoil avseende leverans av Bio-LNG som ska inkluderas i det klimatneutrala fordonsbränslet REEFUEL som idag distribueras på den tyska transportmarknaden. Ordervolymerna uppgår till 8 000 ton under uppbyggnadsfasen 2024, för att därefter ligga på 11 500 ton (160 GWh) per år från 2025 till 2030. Sammanlagt motsvarar detta en energileverans på över 1 TWh och ett totalt ordervärde på cirka 2,7 miljarder kronor. I avtalet ingår även möjligheten att öka volymerna upp till 2 TWh motsvarande 4,7 miljarder kronor. Uppskattningen baseras på överenskomna årsvolymer, nuvarande energipriser och pris på stödrätter för minskade koldioxidutsläpp.

REEFUEL är ett unikt bränsle i Europa som bidrar till att minska koldioxidutsläppen för tunga godstransporter. Det klimatvänliga bränslet är framställt av biometan som utvinns ur certifierade biologiska avfallsprocesser och grönt väte producerat med hjälp av vindenergi.

Marknadens efterfrågan på Bio-LNG förväntas växa betydligt och Scandinavian Biogas är väl positionerade för att utnyttja utvecklingen. Målet för 2030 är att Scandinavian Biogas ska nå en årlig produktionskapacitet på minst 3 TWh i Europa.

”Jag är väldigt glad över att vi har landat denna affär med Alternoil, som är en ledande distributör och drivande i omställningen till en koldioxidneutral transportsektor. Detta avtal är också en viktig milstolpe för Scandinavian Biogas och vår leverans inom ramen för kommunicerad affärsplan, att uppnå en årlig kapacitet på minst 700 GWh till 2024.", säger Matti Vikkula, VD, Scandinavian Biogas.

Leverans av Bio-LNG till Alternoils tankstationer sker från anläggningar i Sverige och Norge. Kontrakterade volymer motsvarar cirka 25 procent av planerad produktionskapacitet 2025. Alternoil, ägare till varumärket REEFUEL, planerar att utöka sitt nätverk av bränslestationer till 60 stationer i slutet av 2022. Energin från 1 TWh Bio-LNG motsvarar 5 500 lastbilar som vardera kör 100 000 km.

"Vi är mycket imponerade av Scandinavian Biogas och deras förmåga att bygga effektiva produktionsanläggningar för Bio-LNG. Produktionen av förnybar energi är avgörande för vår planets välbefinnande och överlevnad. Vi ser en enorm potential i att använda kasserad mat och annat avfall för att skapa koldioxidneutralt transportbränsle. REEFUEL kan användas i alla LNG-drivna lastbilar och bidrar avsevärt till att minska koldioxidutsläppen av tunga transporter.”, säger Jürgen Muhle, styrelseordförande för avanca group, ett företag fokuserat på hållbara transport- och logistiklösningar som äger Alternoil.

Konferenssamtal
Scandinavian Biogas inbjuder till ett kortare konferenssamtal på engelska via Teams som hålls kl 14 den 13 juni. Mötet spelas in och kommer att finnas på Scandinavian Biogas hemsida. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

För att delta i mötet – klicka här

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-12 14:45 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938

Epost: matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com
 

Alternoil GmbH driver tankstationer och är en pionjär inom omställningen mot rena tunga godstransporter. Bolaget tillhandahåller avancerade, miljövänliga och lönsamma bränslealternativ för tunga transporter och driver utbyggnaden av ett rikstäckande LNG- och Bio-LNG-tankstationsnätverk. Sedan slutet av 2020 har Alternoil förutom LNG även erbjudit bränslet REEFUEL (Bio-LNG och e-LNG) på sina tankstationer. För närvarande är det möjligt att tanka vid 40 LNG-tankstationer i Alternoils nätverk. I slutet av 2022 kommer totalt 60 anläggningar vara i drift.

2023-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022


Read more

2023-02-07

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022


Read more

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved