Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2022-05-30 09:02

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Scandinavian Biogas

Lätta fordon

Komprimerad biogas (CBG) till lätta fordon utgör ett viktigt segment. I Europa förväntas antalet mindre lastbilar drivna av CBG att öka från 9 000 år 2018 till 190 000 år 2030. Tillsammans med tunga transporter förväntas detta segment utgöra 25 procent av den europeiska naturgasmarknaden 2030.

I Sverige är marknaden beroende av politiska styrmedel och den begränsas även av tillgången till gasbilar och tankställen. Tankställen finns huvudsakligen i städerna och längs med naturgasledningen på Västkusten, samt i Bergslagen. Det är idag möjligt att köra en gasbil i hela Göta- och Svealand samt längs Norrlandskusten. Idag finns det 26 tankstationer för Bio-LNG i Sverige, vilket är en ökning med nio stationer sedan början av 2019. Totalt finns över 200 publika tankstationer för fordonsgas, både komprimerad och flytande biogas inräknade2.

Bussar

Kollektivtrafiken är en stark marknad för biogas, som även fortsättningsvis kommer att driva branschen framåt, bland annat då det finns en fungerande infrastruktur på plats. Exempelvis bestod cirka 21 procent av Sveriges hela bussbestånd av gasbussar under 2020. Enligt statistik från NGVA förväntas marknadsandelen på europeisk nivå att uppgå till 33 procent år 2030.

Kommunerna i Sverige ansvarar i många fall för både reningsverk och kollektivtrafiken, vilket har öppnat upp för lokala kretslopp där avfall utnyttjas. Historiskt är det Storstockholms Lokaltrafik och dess operatörer som har använt mest biogas i Sverige.

Framöver är det framförallt Skånetrafiken och Västtrafik som har pekat ut biogas som ett viktigt steg mot en fossilfri kollektivtrafik.

Tunga transporter

Allt fler tunga fordon drivs med alternativa bränslen såsom Bio-LNG. Det gäller även fjärrtrafik. Några av företagen som satsar stort på att utveckla effektiva och hållbara bränslelösningar är Volvo, Scania, MAN, Mercedes och Iveco. Bland annat är Euro 6 gasmotorer idag i princip lika effektiva som en dieselmotor.

Samtidigt ökar intresset för gaslastbilar i flera europeiska länder. Under 2021 meddelade Amazon att de ska köra sina lastbilar på gas i Europa. Det påverkar förutsättningarna för biogasanvändning även i Sverige och Norge, eftersom godstransporter i regel sker över nationsgränser. Förnybara alternativ som biogas gynnas också av att oljepriset på längre sikt förväntas öka. Idag är produktionen av Bio-LNG och tillgången till tankstationer faktorer som begränsar användning en av biogas som drivmedel inom detta segment.

Industri

Industrin utgör energigasernas enskilt största marknad idag. Svensk industri, från tung stålproduktion till kemiprocesser och livsmedelsproduktion, använder energigaser som bränsle och råvara. Industrins geografiska läge avgör i första hand vilken energigas som används. I västra Sverige, där det finns ett gasnät, används i första hand naturgas och biogas, medan industrin i övriga delar av landet väljer mellan gasol, biogasol, LNG och Bio-LNG. Under 2021 ökade användningen av biogas bland industrier på Västkusten till följd av ökad import av biogas från Danmark1.

Utöver minskad klimatpåverkan möjliggör övergången till gas från exempelvis olja en mer exakt processtyrning. Därför finns ett särskilt stort intresse för gas som bränsle inom livsmedelsindustrin.

Starkare ekonomiska incitament och ökad produktion av Bio-LNG skulle möjliggöra ett genomslag för biogas inom industrin. Flera industribolag och stålproducenter visar växande intresse för biogas, som Sandvik, SSAB och HYBRIT.

Fartyg

Inom sjöfarten har användningen av gas som drivmedel ökat under senare år. Enligt en genomgång från 2017 byggs hälften av alla nya fartyg med koppling till Sverige för att vara gasdrivna.

Det är främst flytande naturgas som används, men biogas kan lätt blandas in i naturgasen eller helt ersätta den. Bakom utvecklingen ligger branschens klimatambitioner och nya hårda krav på minskade utsläpp av svavel i Östersjön.

Enligt FN-organet för internationell sjöfart, IMO, ska utsläppen av växthusgaser från sjöfart minska med minst 50% till 2050, där satsningar på gas spelar en viktig roll. Varken naturgas eller biogas ger upphov till några svavelutsläpp. Samtidigt medför användande av gas lägre koldioxidutsläpp jämfört med tjockolja; 30 procent lägre för naturgas. Motsvarande siffra för biogas kan vara hela 120 procent2. Att försörja fartygssektorns behov kräver dock stora kvantiteter gas. I takt med att tillgängligheten för Bio-LNG stiger, beställer fler rederier gasdrivna fartyg. Då allt fler fartyg drivs med gas ökar även potentialen för Bio-LNG markant.

Fartygssektorn utgör sammanfattningsvis ett högintressant segment för framtiden och förväntas bli en stor marknad för Bio-LNG. Destination Gotland har successivt börjat blanda in biogas i sina färjor. I klimatfärdplanen från 2020 fastställs att de ska ha 30 procent inblandning av biogas senast år 2030. Andra exempel är rederiet Viking Line som sedan 2013 kört sitt fartyg Viking Grace på flytande gas. Deras nya fartyg Viking Glory är ett av världens mest klimatsmarta fartyg och trafikerar sedan mars 2022 sträckan Stockholm-Åbo. Rederiets mål är att i framtiden gå över från LNG till Bio-LNG.

I Sverige har även det nya rederiet Wallenius SOL för avsikt att driva sina fartyg med flytande naturgas. Ett annat exempel är Gothia Tanker Alliance som idag har tretton fartyg som kan drivas med biogas eller naturgas³.

1. https://www.energigas.se/fakta-om-gas/sa-har-anvands-gas-i-sverige/industri/

2. www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-miljoen/biogasens-klimatprestanda/

3. https://www.di.se/nyheter/storsatsning-pa-nytt-svenskt-rederi-bestaller-for-miljarder/

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ


Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved