Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2022-04-28 06:30

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Väsentliga händelser första kvartalet 2022

 • Biogasvolymerna på stabila nivåer, 85,4 (90,4) GWh.
 • Ny långsiktig målsättning till 2030 definierad – 3 TWh biogasproduktion.
 • Förstärkning av tillväxtfunktion och Program Office i koncernledningen för att möta den allt starkare efterfrågan på Bio-LNG.
 • I Sverige har projektet Stockholm Bio-LNG och processen för att ISCC-certifiera anläggningen påbörjats.
 • I Norge går projektet Skogn II enligt plan och har kommit långt i byggfasen. 
 • Lönsamheten markant påverkad av att produktionsstödet i Sverige inte betalas ut första kvartalet utan först från 1 juli 2022

RESULTAT Första KVARTALET 2022

 • Såld energi minskade med 5,5% och uppgick till 85,4 (90,4) GWh. Den lägre volymen är hänförlig till lägre försäljning av LNG volymer som kvartal 1, 2021 uppgick till 5,8 GWh men innevarande period uppgick till 0 GWh.
 • Nettoomsättningen uppgick till 92,9 (97,5) MSEK, motsvarande en minskning med 4,7%.
 • Summa intäkter, inklusive aktiverat arbete, minskade med 6,6% och uppgick till 98,4 (105,3) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 3,7 (16,9) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till 3,7 (16,9) MSEK.
 • Operativ EBITDA marginal var 3,9 (17,0) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,9 (-7,3) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,39 (-0,24) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -15,4 (-2,4) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Givet de senaste energi- och utsläppspriserna på utvalda exportmarknader och användarsegment antas kommande försäljning på Bio-LNG ha en prispremie på 50-100 procent jämfört med koncernens nuvarande CBG-priser.
 • Koncernen står fast vid tillväxtplanen och de långsiktiga målen och kommer under rådande omständigheter att utvärdera hållbara finansieringsalternativ inklusive både pågående tillväxtprojekt och nya projektmöjligheter i pipelinen
 • Genom pressmeddelande den 11 april meddelades att lönsamheten under första kvartalet 2022 blir markant lägre än planerat

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 07:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938

Epost: matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ


Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april


Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020


Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)


Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter


Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet


Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020


Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari


Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB


Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30


Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod


Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder


Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB


Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market


Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen


Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market


Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter


Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved