Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2021-07-23 06:30

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Scandinavian Biogas delårsrapport, april-juni 2021

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021

• Placerat senior grön säkerställd företagsobligation om 700 MSEK under ett ramverk om 1 200 MSEK.
• Erhållit revolverande kreditfacilitet upp till 300 MSEK.

• Utbyggnaden av den norska anläggningen för flytande biogas (LBG) i Skogn har startat.
• Affärsområde Norge har uppnått produktionsrekord med 29 GWh.

 

Resultat andra kvartalet 2021

• Såld energi ökade med 12,8% och uppgick till 92,6 (82,1) GWh.
• Totala intäkter ökade med 19,4 % och uppgick till 110,2 (92,3) MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 96,0 (77,4) MSEK, motsvarande ökning med 24,0%.
• EBITDA uppgick till 21,5 (5,8) MSEK. • Operativ EBITDA uppgick till 21,5 (13,2) MSEK.
• Operativ EBITDA % var 20,5 (15,8) % • Resultat efter skatt uppgick till -27,6 (-37,4) MSEK.
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,90 (-2,23) SEK.
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick i kvartal 2 till 19,8 (26,6) MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

• Tillväxtprojektet i Mönsterås har förnyat ansökan om ett investeringsbidrag på 155 MSEK, eftersom Naturvårdsverkets maxtid för tidigare beviljat stöd om 108 MSEK passerats.
• Det fleråriga avtalet som tidigare signerats mellan koncernen och en kund i Europa om leverans av flytande biogas (LBG) från Sverige har uppdaterats. Samtidigt har ett nytt flerårigt avtal signerats med samma kund i Europa om leverans av LBG från Norge. Leveranser om LBG estimeras påbörjas i andra halvåret 2022 från Norge. Det är en viktig del av Scandinavian Biogas strategi att utöka leveranser av flytande biogas

 

Passerade strategiskt viktiga milstolpar

Andra kvartalet blev ett händelserikt kvartal och vi tog flera viktiga steg för att uppnå vårt produktionskapacitetsmål för biogas på minst 700 GWh år 2024. En helt avgörande milstolpe var säkerställandet av finansieringen med bland annat placeringen av en grön företagsobligation på 700 MSEK samt ett avtal om en kreditfacilitet på ytterligare 300 MSEK. Finansieringen öppnar för strategiskt viktiga investeringsbeslut i Stockholmsregionen.

Ett annat och minst lika viktigt arbete i kvartalet har handlat om opinionsbildning och samtal med politiker om biogasens fördelar och positiva bidrag till ett fossilfritt samhälle. Samhällsdebatten är för ensidig då den i för stor grad fokuserar på utsläpp vid användning, dvs de mäter utsläpp vid avgasröret, utan att tänka på fordonets totala utsläpp över hela livscykeln. Forskningen1) visar att biogas för vissa användningsområden har en överträffad miljöfördel jämfört med ”grön” eldrift. Stortinget i Norge beslöt i maj att biogas och vätgas ska likställas med grön el.

Operativt utvecklades produktionsvolymen positivt och såld GWh ökade med 12,8 procent och uppgick till 92,6 (82,1) GWh. Försäljningsvolymen var fortsatt påverkad av pandemin genom en något lägre efterfrågan i Sverige medan den norska verksamheten satte nytt produktionsrekord.

Totala rörelseintäkter i kvartalet ökade med 19,4 procent och uppgick till 110,2 MSEK. Operativ EBITDA ökade med 62,2 procent och uppgick till 21,5 MSEK motsvarande en marginal på 20,5 procent.

Den svenska verksamheten påverkas fortsatt av covid-19 och har ett lägre kapacitetsutnyttjande till

följd av något lägre tillgång på avfallsvolymer och lägre efterfrågan på biogas. Vi har ansökt om svenskt biogasproduktionsstöd för 2021 som utbetalas under en 9-månadersperiod (april-december 2021). För andra kvartalet intäktsförde vi 5,3 MSEK i biogasstöd. Vi förbereder investeringsbeslut avseende utökad produktionskapacitet samt flytandegörning av producerad biogas i Södertörn.

Tillverkningen av flytande biogas (LBG) i Norge är i full produktion och nådde produktionsrekord på 29 GWh för andra kvartalet. Investeringsprojektet, Skogn II, som ska vara i drift andra halvåret 2022, löper på enligt plan. Ekdalens Biotransporter hade ett svagt kvartal beroende på en specifik kunds förändrade transportbehov.

Verksamheten i Korea utvecklades något sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen minskade något beroende på planerade underhållsåtgärder. Operativ EBITDA var även den något lägre jämfört med föregående år.
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021
 

Emittering av grön företagsobligation om 700 MSEK samt kreditfacilitet om 300 MSEK
8 juni 2021 emitterades en senior grön säkerställd företagsobligation med nominellt belopp på 700 MSEK inom en ram om 1 200 MSEK och med en löptid på 5 år. Samma dag som emissionen skedde återköptes ett nominellt belopp om 63,8 MSEK. Samtidigt erhölls också en revolverande kreditfacilitet upp till 300 MSEK

Stegvis återhämtning av sålda volymer
Såld energi uppgick till 92,6 (82,1) GWh vilket är en positiv återhämtning sedan pandemins start. Ökningen i såld volym är främst hänförlig till Norge och Sverige.

Biogasstöd kan återigen erhållas
Svenska biogasproduktionsstödet uppgår under 2021 till 200 MSEK och kan återigen sökas från april efter uppehållet i första kvartalet. Ledningens bedömning är fortsatt att totalt stöd för 2021 för bolaget kommer vara enligt förväntan men att det erhålls under nio månader i stället för tolv då ingen rätt till stödet fanns under första kvartalet.

Norge når produktionsrekord
Såld energi i Norge uppgick till 29,1 (16,8) GWh vilket innebär produktionsrekord. Stabiliseringsåtgärderna i tidigare kvartal har varit framgångsrika.

 

Matti Vikkula, Koncernchef, Scandinavian Biogas
 

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 23 juli 2021 kl. 07:30 (CEST).

1) Källa: https://gmobility.eu/what-is-well-to-wheel/, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261921001562#

För mer information:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas, +46-70 597 9938

Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas, +46 70 043 42 13

Scandinavian Biogas is a leading Nordic producer of biogas as a vehicle fuel and also fertilizer. The biogas, which is CO2-neutral, is extracted from sewage sludge and waste from households and agriculture, as well as industrial organic waste. Today, there are facilities in Sweden, Norway and South Korea. In 2020, the company delivered 354 GWh to the market. Scandinavian Biogas has 92 employees and in 2020 had total sales of SEK 455 million (pro forma). The head office is located in Stockholm and the company is listed on Nasdaq Stockholm First North Premier, the company's Certified Adviser is Erik Penser Bank AB, telephone: +46 (0) 8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.sewww.scandinavianbiogas.com

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ


Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved