Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2021-07-23 06:30

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter - grön obligation om 700 MSEK emitterad

Scandinavian Biogas delårsrapport, april-juni 2021

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021

• Placerat senior grön säkerställd företagsobligation om 700 MSEK under ett ramverk om 1 200 MSEK.
• Erhållit revolverande kreditfacilitet upp till 300 MSEK.

• Utbyggnaden av den norska anläggningen för flytande biogas (LBG) i Skogn har startat.
• Affärsområde Norge har uppnått produktionsrekord med 29 GWh.

 

Resultat andra kvartalet 2021

• Såld energi ökade med 12,8% och uppgick till 92,6 (82,1) GWh.
• Totala intäkter ökade med 19,4 % och uppgick till 110,2 (92,3) MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 96,0 (77,4) MSEK, motsvarande ökning med 24,0%.
• EBITDA uppgick till 21,5 (5,8) MSEK. • Operativ EBITDA uppgick till 21,5 (13,2) MSEK.
• Operativ EBITDA % var 20,5 (15,8) % • Resultat efter skatt uppgick till -27,6 (-37,4) MSEK.
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,90 (-2,23) SEK.
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick i kvartal 2 till 19,8 (26,6) MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

• Tillväxtprojektet i Mönsterås har förnyat ansökan om ett investeringsbidrag på 155 MSEK, eftersom Naturvårdsverkets maxtid för tidigare beviljat stöd om 108 MSEK passerats.
• Det fleråriga avtalet som tidigare signerats mellan koncernen och en kund i Europa om leverans av flytande biogas (LBG) från Sverige har uppdaterats. Samtidigt har ett nytt flerårigt avtal signerats med samma kund i Europa om leverans av LBG från Norge. Leveranser om LBG estimeras påbörjas i andra halvåret 2022 från Norge. Det är en viktig del av Scandinavian Biogas strategi att utöka leveranser av flytande biogas

 

Passerade strategiskt viktiga milstolpar

Andra kvartalet blev ett händelserikt kvartal och vi tog flera viktiga steg för att uppnå vårt produktionskapacitetsmål för biogas på minst 700 GWh år 2024. En helt avgörande milstolpe var säkerställandet av finansieringen med bland annat placeringen av en grön företagsobligation på 700 MSEK samt ett avtal om en kreditfacilitet på ytterligare 300 MSEK. Finansieringen öppnar för strategiskt viktiga investeringsbeslut i Stockholmsregionen.

Ett annat och minst lika viktigt arbete i kvartalet har handlat om opinionsbildning och samtal med politiker om biogasens fördelar och positiva bidrag till ett fossilfritt samhälle. Samhällsdebatten är för ensidig då den i för stor grad fokuserar på utsläpp vid användning, dvs de mäter utsläpp vid avgasröret, utan att tänka på fordonets totala utsläpp över hela livscykeln. Forskningen1) visar att biogas för vissa användningsområden har en överträffad miljöfördel jämfört med ”grön” eldrift. Stortinget i Norge beslöt i maj att biogas och vätgas ska likställas med grön el.

Operativt utvecklades produktionsvolymen positivt och såld GWh ökade med 12,8 procent och uppgick till 92,6 (82,1) GWh. Försäljningsvolymen var fortsatt påverkad av pandemin genom en något lägre efterfrågan i Sverige medan den norska verksamheten satte nytt produktionsrekord.

Totala rörelseintäkter i kvartalet ökade med 19,4 procent och uppgick till 110,2 MSEK. Operativ EBITDA ökade med 62,2 procent och uppgick till 21,5 MSEK motsvarande en marginal på 20,5 procent.

Den svenska verksamheten påverkas fortsatt av covid-19 och har ett lägre kapacitetsutnyttjande till

följd av något lägre tillgång på avfallsvolymer och lägre efterfrågan på biogas. Vi har ansökt om svenskt biogasproduktionsstöd för 2021 som utbetalas under en 9-månadersperiod (april-december 2021). För andra kvartalet intäktsförde vi 5,3 MSEK i biogasstöd. Vi förbereder investeringsbeslut avseende utökad produktionskapacitet samt flytandegörning av producerad biogas i Södertörn.

Tillverkningen av flytande biogas (LBG) i Norge är i full produktion och nådde produktionsrekord på 29 GWh för andra kvartalet. Investeringsprojektet, Skogn II, som ska vara i drift andra halvåret 2022, löper på enligt plan. Ekdalens Biotransporter hade ett svagt kvartal beroende på en specifik kunds förändrade transportbehov.

Verksamheten i Korea utvecklades något sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen minskade något beroende på planerade underhållsåtgärder. Operativ EBITDA var även den något lägre jämfört med föregående år.
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021
 

Emittering av grön företagsobligation om 700 MSEK samt kreditfacilitet om 300 MSEK
8 juni 2021 emitterades en senior grön säkerställd företagsobligation med nominellt belopp på 700 MSEK inom en ram om 1 200 MSEK och med en löptid på 5 år. Samma dag som emissionen skedde återköptes ett nominellt belopp om 63,8 MSEK. Samtidigt erhölls också en revolverande kreditfacilitet upp till 300 MSEK

Stegvis återhämtning av sålda volymer
Såld energi uppgick till 92,6 (82,1) GWh vilket är en positiv återhämtning sedan pandemins start. Ökningen i såld volym är främst hänförlig till Norge och Sverige.

Biogasstöd kan återigen erhållas
Svenska biogasproduktionsstödet uppgår under 2021 till 200 MSEK och kan återigen sökas från april efter uppehållet i första kvartalet. Ledningens bedömning är fortsatt att totalt stöd för 2021 för bolaget kommer vara enligt förväntan men att det erhålls under nio månader i stället för tolv då ingen rätt till stödet fanns under första kvartalet.

Norge når produktionsrekord
Såld energi i Norge uppgick till 29,1 (16,8) GWh vilket innebär produktionsrekord. Stabiliseringsåtgärderna i tidigare kvartal har varit framgångsrika.

 

Matti Vikkula, Koncernchef, Scandinavian Biogas
 

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 23 juli 2021 kl. 07:30 (CEST).

1) Källa: https://gmobility.eu/what-is-well-to-wheel/, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261921001562#

För mer information:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas, +46-70 597 9938

Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas, +46 70 043 42 13

Scandinavian Biogas is a leading Nordic producer of biogas as a vehicle fuel and also fertilizer. The biogas, which is CO2-neutral, is extracted from sewage sludge and waste from households and agriculture, as well as industrial organic waste. Today, there are facilities in Sweden, Norway and South Korea. In 2020, the company delivered 354 GWh to the market. Scandinavian Biogas has 92 employees and in 2020 had total sales of SEK 455 million (pro forma). The head office is located in Stockholm and the company is listed on Nasdaq Stockholm First North Premier, the company's Certified Adviser is Erik Penser Bank AB, telephone: +46 (0) 8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.sewww.scandinavianbiogas.com

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn

Read more

2021-11-30

Industriellt avloppsvatten omvandlas till biogas – ett nyligen avslutat forskningsprojekt presenterar intressanta resultat den 2 december

Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas

Read more

2021-11-05

“EffiSludge for LIFE” online workshop 2 december!

Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi

Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande

Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober

Read more

2021-09-17

ÄNTLIGEN långsiktigt produktionsstöd till biogas!

Read more

2021-08-26

Fartygssektorn ett högintressant segment för framtiden

Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter - grön obligation om 700 MSEK emitterad

Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli

Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-21

Biogas är framtiden för tunga transporter

Read more

2021-06-10

Scandinavian Biogas är med på Nasdaq Green Designations Webinar

Read more

2021-06-09

HOLD Technology™ ökar produktionskapaciteten av biogas med 3-5 gånger

Read more

2021-06-03

Avloppsslam och matavfall blir miljövänlig biogas

Read more

2021-06-02

Green financing framework

Read more

2021-05-28

220 företag, organisationer och forskare i öppet brev till EU

Read more

2021-05-28

Norska Stortinget likställer el, biogas och vätgas

Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr

Read more

2021-05-20

Biogas bidrar till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle

Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén

Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas

Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ

Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april

Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved