Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2021-04-29 06:30

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat

· Såld energi, den högsta sedan covid-19, uppgick till 90 (100) GWh. Minskningen förklaras av lägre produktion på grund av covid-19 och lågt kapacitetsutnyttjande under januari i Norge. · Summa rörelseintäkter minskade med 9,1 procent och uppgick till 105,3 (115,8) MSEK. Minskningen förklaras av lägre produktion samt att biogasstödet i Sverige försenades och uppgick till 0,0 (4,5) MSEK. · Nettoomsättningen uppgick till 97,5 (97,1) MSEK. · Organiskt och justerat för jämförelsestörande poster på 11,4 MSEK, minskade de totala rörelseintäkterna med 10,7 procent och uppgick till 93,2 (104,5) MSEK. · EBITDA uppgick till 16,9 (31,1) MSEK. · Operativ EBITDA för perioden uppgick till 16,9 (24,4) MSEK. Första kvartalet 2020 inkluderade 4,5 MSEK biogasstöd. · Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-2,0) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,12) SEK. · Det operativa kassaflödet uppgick till -2,4 (35,3) MSEK. Kassaflödet innan rörelsekapitalförändring uppgick till 16,4 (22,9) MSEK.   · Underhållsåtgärderna i Norge är slutförda och anläggningen i Skogn är i full produktion sedan början av februari. · Klimatklivet har beviljat koncernen 135 MSEK i investeringsbidrag för utbyggnad av produktionskapacitet av LBG i Sverige.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Styrelsen har beslutat att starta utbyggnaden av den norska anläggning för flytande biogas (LBG) i Skogn, utanför Trondheim. Projektet, Skogn II, innebär att koncernen investerar ca 170 miljoner norska kronor för att utöka produktionskapaciteten av flytande biogas motsvarande 35 GWh. Anläggningen ska vara i drift under 2022.
  • Scandinavian Biogas har engagerat Nordea som finansiell rådgivare för att sondera marknaden och säkra skuldfinansiering för investeringar inklusive en möjlig grön kapitalmarknadsfinansiering.
 

Vi ser en tydlig och stegvis återhämtning från och med tredje kvartalet 2020. Jämfört med Q4 2020 ökade såld GWh med 5 procent och nådde därmed den högsta volymen sedan pandemin bröt ut.

Jämfört med första kvartalet 2020, som var relativt opåverkat av pandemin, minskade såld GWh med 10 procent och uppgick till 90 (100) GWh. Nedgången förklaras främst av pandemins negativa påverkan på efterfrågan i Sverige, försenat svenskt produktionsstöd samt fortsatta driftstörningar och underhållsarbete i den norska verksamheten under januari.

Nettoomsättningen i kvartalet blev oförändrad och uppgick till 97,5 MSEK. Proforma minskade nettoomsättningen med 14 procent, vilket förklaras av ett normaliserat första kvartal för Ekdalens Biotransporter. Summa rörelseintäkter minskade med 9 procent och uppgick till 105,3 MSEK. Operativ EBITDA minskade med 31 procent och uppgick till 16,9 MSEK motsvarande en marginal på 17 procent.

Beslut om produktionsstödet i Sverige avseende biogasinvesteringar för 2021 försenades, men i april fick vi positivt besked och bedömer att totalsumman blir densamma som föregående år, vilken ska betalas ut under en 9-månadersperiod (april-december 2021). Förseningen har påverkat resultatet för första kvartalet, men beräknas inte påverka helårsresultatet 2021 jämfört med 2020.

I februari passerade vi en viktig milstolpe när Klimatklivet beviljade Koncernen investeringsbidrag på 135 MSEK öronmärkta för utbyggnad av produktionskapacitet avseende flytande biogas (LBG) samt flytandegöring av en stor del av biogasen som redan produceras vid våra anläggningar i Stockholms-

regonen. Anläggningarnas LBG-kapacitet ökas till 220 GWh, med 40 GWh ökning i biogasproduktion. Investeringarna för den fasen uppskattas till sammanlagt ca 300 MSEK.

Affärsområde Norge slutförde framgångsrikt underhållsåtgärderna under januari och tillverkningen av flytande biogas (LBG) är i full produktion från och med början av februari. Stabiliseringen möjliggjorde ökat kapacitetsutnyttjande och produktionen ökade med 42 procent jämfört mot föregående kvartal 2020. Jämfört med första kvartalet 2020 sjönk såld GWh med 12 procent, vilket främst förklaras av de produktionsstörningar som nu åtgärdats. Vi räknar med en fortsatt återhämtning efter återgång till normal produktion och fullt kapacitetsutnyttjande.

I april påbörjades investeringsprojektet Skogn II i Norge. Skogn är världens största LBG-producent. Det långsiktiga målet för Skogn är att fördubbla den årliga produktionskapaciteten av flytande biogas från nuvarande 125 GWh till 250 GWh 2024. Investeringsprojektet i Skogn har delats in i två faser och vi har nu fattat beslut om att påbörja första fasen, Skogn II. Investeringarna för den fasen uppskattas till sammanlagt ca 165 MNOK.

Affärsområde Korea, som utgör cirka 15 procent av omsättningen, minskade såld GWh med 10 %.

Sammanfattningsvis passerade vi flera viktiga milstolpar under första kvartalet och vi följer vår tillväxtplan mot 2024.
Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef

 
 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

KlimatklIVet beviljar 135 MSEK
Klimatklivet har beviljat Scandinavian Biogas 135 MSEK i investeringsbidrag. Bidragen gäller projekt för utbyggnad av produktionskapacitet samt flytandegöring (LBG) av biogas som produceras vid koncernens anläggningar i Stockholmsregionen

Stegvis återhämtning av Sålda volymer
Såld energi, den högsta sedan covid-19, uppgick till 90 (100) GWh. Minskningen förklaras av lägre produktion på grund av covid-19 och lågt kapacitetsutnyttjande under januari i Norge.

FRAMGÅNGSRIKT UNDERHÅLL I NORGE
Underhållsåtgärderna i Norge slutfördes i början av året och anläggningen är sedan februari i full drift.

BIOGASSTÖD FÖRSENAT, utbetalas från q2-21
Jordbruksverket har i enlighet med förväntan i början av året fastslagit att totala biogasstödet kommer uppgå till 200 MSEK för 2021 och kommer kunna ansökas april till och med december 2021. Ledningens bedömning är att totalt stöd för 2021 för bolaget kommer vara enligt förväntan men att det erhålls under nio månader i stället för tolv då ingen utbetalning av stödet kommer ske första kvartalet.

Anders Bengtsson föreslås till ny styrelseordförande
Göran Persson, Scandinavian Biogas styrelseordförande sedan 2009, samt Andreas Ahlström har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Sara Anderson och David Schelin, samt nyval av Petra Einarsson, Tina Helin och Håkon Welde. Valberedningen föreslår vidare att Anders Bengtsson väljs till ny styrelseordförande.

Kontaktpersoner
Matti Vikkula, VD & Koncernchef, telefon: +46 70-597 99 38
Anna Budzynski, CFO, telefon: +46 70-043 43 13

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 29 april 2021 kl. 07:30

Övrig information

Press- och analytikermöte torsdagen den 29 april kl. 10:20
Investerare, analytiker och media är inbjudna till en konferens via Teams där rapporten presenteras av Matti Vikkula, CEO och Anna Budzynski, CFO. Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med frågor. Hela mötet kommer att spelas in och publiceras på bolagets webb cirka en timme efter avslutat möte.

För att delta klicka på denna länk >> Scandinavian Biogas 2021-Q1 presentation via TEAMS. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app. Presentation kan laddas ned från Scandinavian Biogas webbplats cirka 1 timme innan mötet.

 

Kalender

Årsstämma, 29 april 2021
Delårsrapport januari-juni 2021, 20 aug 2021
Delårsrapport januari-september 2021, 29 okt 2021
Bokslutskommuniké januari-december 2021, 17 feb 2021
Årsredovisning 2021, 31 mars 2022

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén

Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas

Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ

Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april

Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved