Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2021-04-29 06:30

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat

· Såld energi, den högsta sedan covid-19, uppgick till 90 (100) GWh. Minskningen förklaras av lägre produktion på grund av covid-19 och lågt kapacitetsutnyttjande under januari i Norge.
· Summa rörelseintäkter minskade med 9,1 procent och uppgick till 105,3 (115,8) MSEK. Minskningen förklaras av lägre produktion samt att biogasstödet i Sverige försenades och uppgick till 0,0 (4,5) MSEK.
· Nettoomsättningen uppgick till 97,5 (97,1) MSEK.
· Organiskt och justerat för jämförelsestörande poster på 11,4 MSEK, minskade de totala rörelseintäkterna med 10,7 procent och uppgick till 93,2 (104,5) MSEK.
· EBITDA uppgick till 16,9 (31,1) MSEK.
· Operativ EBITDA för perioden uppgick till 16,9 (24,4) MSEK. Första kvartalet 2020 inkluderade 4,5 MSEK biogasstöd.
· Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 (-2,0) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,12) SEK.
· Det operativa kassaflödet uppgick till -2,4 (35,3) MSEK. Kassaflödet innan rörelsekapitalförändring uppgick till 16,4 (22,9) MSEK.  
· Underhållsåtgärderna i Norge är slutförda och anläggningen i Skogn är i full produktion sedan början av februari.
· Klimatklivet har beviljat koncernen 135 MSEK i investeringsbidrag för utbyggnad av produktionskapacitet av LBG i Sverige.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Styrelsen har beslutat att starta utbyggnaden av den norska anläggning för flytande biogas (LBG) i Skogn, utanför Trondheim. Projektet, Skogn II, innebär att koncernen investerar ca 170 miljoner norska kronor för att utöka produktionskapaciteten av flytande biogas motsvarande 35 GWh. Anläggningen ska vara i drift under 2022.
  • Scandinavian Biogas har engagerat Nordea som finansiell rådgivare för att sondera marknaden och säkra skuldfinansiering för investeringar inklusive en möjlig grön kapitalmarknadsfinansiering.

 

Vi ser en tydlig och stegvis återhämtning från och med tredje kvartalet 2020. Jämfört med Q4 2020 ökade såld GWh med 5 procent och nådde därmed den högsta volymen sedan pandemin bröt ut.

Jämfört med första kvartalet 2020, som var relativt opåverkat av pandemin, minskade såld GWh med 10 procent och uppgick till 90 (100) GWh. Nedgången förklaras främst av pandemins negativa påverkan på efterfrågan i Sverige, försenat svenskt produktionsstöd samt fortsatta driftstörningar och underhållsarbete i den norska verksamheten under januari.

Nettoomsättningen i kvartalet blev oförändrad och uppgick till 97,5 MSEK. Proforma minskade nettoomsättningen med 14 procent, vilket förklaras av ett normaliserat första kvartal för Ekdalens Biotransporter. Summa rörelseintäkter minskade med 9 procent och uppgick till 105,3 MSEK. Operativ EBITDA minskade med 31 procent och uppgick till 16,9 MSEK motsvarande en marginal på 17 procent.

Beslut om produktionsstödet i Sverige avseende biogasinvesteringar för 2021 försenades, men i april fick vi positivt besked och bedömer att totalsumman blir densamma som föregående år, vilken ska betalas ut under en 9-månadersperiod (april-december 2021). Förseningen har påverkat resultatet för första kvartalet, men beräknas inte påverka helårsresultatet 2021 jämfört med 2020.

I februari passerade vi en viktig milstolpe när Klimatklivet beviljade Koncernen investeringsbidrag på 135 MSEK öronmärkta för utbyggnad av produktionskapacitet avseende flytande biogas (LBG) samt flytandegöring av en stor del av biogasen som redan produceras vid våra anläggningar i Stockholms-

regonen. Anläggningarnas LBG-kapacitet ökas till 220 GWh, med 40 GWh ökning i biogasproduktion. Investeringarna för den fasen uppskattas till sammanlagt ca 300 MSEK.

Affärsområde Norge slutförde framgångsrikt underhållsåtgärderna under januari och tillverkningen av flytande biogas (LBG) är i full produktion från och med början av februari. Stabiliseringen möjliggjorde ökat kapacitetsutnyttjande och produktionen ökade med 42 procent jämfört mot föregående kvartal 2020. Jämfört med första kvartalet 2020 sjönk såld GWh med 12 procent, vilket främst förklaras av de produktionsstörningar som nu åtgärdats. Vi räknar med en fortsatt återhämtning efter återgång till normal produktion och fullt kapacitetsutnyttjande.

I april påbörjades investeringsprojektet Skogn II i Norge. Skogn är världens största LBG-producent. Det långsiktiga målet för Skogn är att fördubbla den årliga produktionskapaciteten av flytande biogas från nuvarande 125 GWh till 250 GWh 2024. Investeringsprojektet i Skogn har delats in i två faser och vi har nu fattat beslut om att påbörja första fasen, Skogn II. Investeringarna för den fasen uppskattas till sammanlagt ca 165 MNOK.

Affärsområde Korea, som utgör cirka 15 procent av omsättningen, minskade såld GWh med 10 %.

Sammanfattningsvis passerade vi flera viktiga milstolpar under första kvartalet och vi följer vår tillväxtplan mot 2024.
Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef

 
 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

KlimatklIVet beviljar 135 MSEK
Klimatklivet har beviljat Scandinavian Biogas 135 MSEK i investeringsbidrag. Bidragen gäller projekt för utbyggnad av produktionskapacitet samt flytandegöring (LBG) av biogas som produceras vid koncernens anläggningar i Stockholmsregionen

Stegvis återhämtning av Sålda volymer
Såld energi, den högsta sedan covid-19, uppgick till 90 (100) GWh. Minskningen förklaras av lägre produktion på grund av covid-19 och lågt kapacitetsutnyttjande under januari i Norge.

FRAMGÅNGSRIKT UNDERHÅLL I NORGE
Underhållsåtgärderna i Norge slutfördes i början av året och anläggningen är sedan februari i full drift.

BIOGASSTÖD FÖRSENAT, utbetalas från q2-21
Jordbruksverket har i enlighet med förväntan i början av året fastslagit att totala biogasstödet kommer uppgå till 200 MSEK för 2021 och kommer kunna ansökas april till och med december 2021. Ledningens bedömning är att totalt stöd för 2021 för bolaget kommer vara enligt förväntan men att det erhålls under nio månader i stället för tolv då ingen utbetalning av stödet kommer ske första kvartalet.

Anders Bengtsson föreslås till ny styrelseordförande
Göran Persson, Scandinavian Biogas styrelseordförande sedan 2009, samt Andreas Ahlström har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Sara Anderson och David Schelin, samt nyval av Petra Einarsson, Tina Helin och Håkon Welde. Valberedningen föreslår vidare att Anders Bengtsson väljs till ny styrelseordförande.

Kontaktpersoner
Matti Vikkula, VD & Koncernchef, telefon: +46 70-597 99 38
Anna Budzynski, CFO, telefon: +46 70-043 43 13

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 29 april 2021 kl. 07:30

Övrig information

Press- och analytikermöte torsdagen den 29 april kl. 10:20
Investerare, analytiker och media är inbjudna till en konferens via Teams där rapporten presenteras av Matti Vikkula, CEO och Anna Budzynski, CFO. Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med frågor. Hela mötet kommer att spelas in och publiceras på bolagets webb cirka en timme efter avslutat möte.

För att delta klicka på denna länk >> Scandinavian Biogas 2021-Q1 presentation via TEAMS. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app. Presentation kan laddas ned från Scandinavian Biogas webbplats cirka 1 timme innan mötet.

 

Kalender

Årsstämma, 29 april 2021
Delårsrapport januari-juni 2021, 20 aug 2021
Delårsrapport januari-september 2021, 29 okt 2021
Bokslutskommuniké januari-december 2021, 17 feb 2021
Årsredovisning 2021, 31 mars 2022

2023-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké 2022


Read more

2023-02-07

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2022


Read more

2023-01-24

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2023-01-22

Vinstvarning främst drivet av problem med driftsättningen av Skogn II, Norge


Read more

2022-12-09

Scandinavian Biogas välkomnar St1 som ny större aktieägare


Read more

2022-12-01

Uttalande från styrelsen i Scandinavian Biogas med anledning av Aneo Renewables budpliktsbud


Read more

2022-11-23

Kommentar från styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) angående budpliktsbudet från Aneo Renewables Holding AS


Read more

2022-11-07

Scandinavian Biogas tecknar flerårigt samarbetsavtal värt cirka 300 miljoner SEK för leverans av flytande biogas till transportsektorn i Norden


Read more

2022-11-02

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) meddelar förlängd betalningsperiod i pågående riktad nyemission till följd av Aneos sedvanliga anmälan till den norska konkurrensmyndigheten


Read more

2022-10-27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-10-27

Q3:Strategiskt stärkt marknadsposition och finansiell ställning, 326 MSEK i riktad nyemission


Read more

2022-10-18

Inbjudan till Scandinavian Biogas presentation av tredje kvartalet


Read more

2022-10-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 326 MSEK, villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma


Read more

2022-10-05

Scandinavian Biogas undersöker förutsättningarna att genomföra en riktad emission om cirka 320 MSEK


Read more

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved