Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2021-02-18 12:00

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Framgångsrik nyemission om 350 MSEK, börsnotering och slutfört förvärv av Biokraft Holding AS samt Ekdalens Biotransporter AB – proforma EBITDA 103,6 MSEK för hela året

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Notering vid Nasdaq First North Premier Growth Market, första handelsdag 16 december.
 • Riktad nyemission med en bruttolikvid om 350,0 MSEK före transaktionskostnader.
 • Slutfört förvärven av Biokraft Holding AS samt Ekdalens Biotransporter AB, nu helägda dotterbolag.
 • Flerårigt avtal har ingåtts mellan koncernen och en kund i Europa om leverans av flytande biogas (LBG).
 • COVID-19 har påverkat koncernens försäljning av gas, dock i begränsad omfattning.
 • Nettoomsättningen uppgick till 82,3 (99,7) MSEK, motsvarande en minskning med 17,5% jämfört med samma period förra året. Nedgången förklaras främst av ett underhållsstopp som genomfördes för att öka produktionsstabiliteten i anläggningen i Skogn. Anläggningen är sedan början av februari 2021 i full drift.
 • EBITDA uppgick till 20,8 (29,0) MSEK.
 • Operativ EBITDA för perioden uppgick till 15,0 (17,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,0 (-5,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,33) SEK.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 42,4 (21,9) MSEK.  

Sammanfattning helåret

 • Notering vid Nasdaq First North Premier Growth Market, första handelsdag 16 december.
 • Riktad nyemission med en bruttolikvid om 350,0 MSEK före transaktionskostnader.
 • Slutfört förvärven av Biokraft Holding AS samt Ekdalens Biotransporter AB, nu helägda dotterbolag.
 • 10 februari 2020 återbetalades koncernens utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK och ersattes av en privat kreditfacilitet om 200 MSEK, vilken återbetalades 30 september 2020. Den ersattes av en senior kreditfacilitet som har markant bättre lånevillkor.
 • COVID-19 har påverkat koncernens försäljning av gas, dock i begränsat omfattning.
 • Nettoomsättningen uppgick till 338,4 (363,6) MSEK, motsvarande en minskning med 6,9% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 80,6 (87,8) MSEK.
 • Proforma EBITDA uppgick till 103,6 (103,7) MSEK inkluderat förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB,
 • Proforma operativ EBITDA-% uppgick till 22,4 (20,7) %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -63,2 (-55,9) MSEK.
 • Totalt har det under perioden bokats 18,1 MSEK i negativ resultatpåverkan för domslutet i Korea.
 • Resultat per aktie uppgick till -2,07 (-3,32) kr.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 89,4 (0,00) MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Jordbruksverket har i enlighet med förväntan i början av året fastslagit att totala biostödet kommer uppgå till 200 MSEK för 2021 och kommer kunna ansökas april till och med december 2021. Ledningens bedömning är att totalt stöd för 2021 för bolaget kommer vara enligt förväntan men att det erhålls under nio månader istället för tolv då ingen utbetalning av stödet kommer ske första kvartalet.

Ledningens bedömning är att det genomförda underhållsstoppet i Skogn är slutförd och därmed förväntas LBG-produktionen återigen vara på förväntad nivå.

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.  

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD-kommentar för perioden

”Koncernens notering på Nasdaq First North Premier var den absolut viktigaste händelsen för helåret 2020. Nyemissionen gav oss 350 MSEK före transaktionskostnader och har gjort att vi kunnat säkerställa finansieringen av koncernens tillväxtplan med eget kapital, samtidigt som vi fått en både bredare och starkare ägarbas. Ankarinvesterare i emissionen var Länsförsäkringar Fondförvaltning, Handelsbanken Hållbar Energi och Skandia Sverige Hållbar. Tillsammans förvärvade de aktier för 130 MSEK.

Ett annat viktigt och välkommet steg på vägen framåt är att vår samarbetspartner i Norge, TrønderEnergi, nu har konverterat sina investeringar i vårt tidigare gemensamma dotterbolag Biokraft till aktier i koncernen. TrønderEnergi har därmed blivit koncernens största ägare.

Förvärvet av Ekdalens Biotransporter förstärker koncernens position på marknaden för såväl industriella som lantbruksbaserade organiska avfallsströmmar för biogasproduktion. Förvärvet är ett viktigt steg i utvecklingen av koncernens affärer och ger oss bättre kontroll på produktionsprocessen både uppströms och nedströms i värdekedjan.

Operativt började året på ett bra och tillfredsställande sätt det första kvartalet. Tyvärr blev det ett sämre andra kvartal då COVID-19 påverkade våra kunder, och därmed även oss negativt. Under tredje kvartalet kunde vi dock säkerställa en förbättring både i koncernens lönsamhet såväl som i kassaflödet. Under fjärde kvartalet genomfördes ett underhållsstopp i anläggningen i Skogn som genomfördes för att öka produktionsstabiliteten, vilket dessvärre påverkade producerade LBG-volymerna negativt. Vår bedömning är att det genomförda underhållsstoppet i Skogn nu är slutfört och därmed anses LBG-produktionen återigen vara på förväntad nivå.

COVID-19 pandemin har påverkat både den globala och den skandinaviska ekonomin markant och har påverkat koncernens affärer något, dels med lägre rågasproduktion på reningsverken i Stockholm, dels med något minskad efterfrågan från vissa kunder. Sveriges regering har dock bekräftat i höstbudgeten att man förbereder för ett långsiktigt produktionsstödsystem enligt det förslag som biogasmarknadsutredningen publicerade i slutet av 2019.  Koncernen ser också ett ökat intresse för biogas från stora kunder, och då framför allt för flytande biogas (LBG). Förutsättningarna för svensk biogasindustri är därmed på väg att förstärkas. Under 2021 kommer vi fortsatt fokusera på ökad produktion och på den planerade tillväxtplanen.

Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef

Scandinavian Biogas kommer att publicera rapporten för fjärde kvartalet 2020 torsdagen den 18 februari cirka kl. 12.00. En telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 15.00. Rapporten kommer att presenteras på telefonkonferensen av VD och koncernchef Matti Vikkula och CFO Anna Budzynski. Presentationen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten som följs av en frågestund. För att delta i telefonkonferensen, använd https://tv.streamfabriken.com/scandinavian-biogas eller besök Scandinavian Biogas hemsida, där ni också hittar presentationsmaterialet och relaterad information. Inget fysiskt möte kommer att hållas.

Telefonnumret till konferensen är:
Sverige: +46850558374
England: +443333009267
USA: +18332498407

 

Bokslutskommunikén 2020 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
Mobil; +46 70 597 99 38

Email; matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 12:00.

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn

Read more

2021-11-30

Industriellt avloppsvatten omvandlas till biogas – ett nyligen avslutat forskningsprojekt presenterar intressanta resultat den 2 december

Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas

Read more

2021-11-05

“EffiSludge for LIFE” online workshop 2 december!

Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi

Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande

Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober

Read more

2021-09-17

ÄNTLIGEN långsiktigt produktionsstöd till biogas!

Read more

2021-08-26

Fartygssektorn ett högintressant segment för framtiden

Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter - grön obligation om 700 MSEK emitterad

Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli

Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-21

Biogas är framtiden för tunga transporter

Read more

2021-06-10

Scandinavian Biogas är med på Nasdaq Green Designations Webinar

Read more

2021-06-09

HOLD Technology™ ökar produktionskapaciteten av biogas med 3-5 gånger

Read more

2021-06-03

Avloppsslam och matavfall blir miljövänlig biogas

Read more

2021-06-02

Green financing framework

Read more

2021-05-28

220 företag, organisationer och forskare i öppet brev till EU

Read more

2021-05-28

Norska Stortinget likställer el, biogas och vätgas

Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr

Read more

2021-05-20

Biogas bidrar till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle

Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén

Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas

Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ

Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april

Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved