Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2020-12-14 21:30

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen


DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER TILL  JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (“Scandinavian Biogas” eller “Bolaget”), en ledande producent av biogas i Norden[1], offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en placering av mörkgröna aktier[2], som tidigare offentliggjordes den 2 december 2020, riktad till kvalificerade svenska och internationella investerare (”Transaktionen”). Scandinavian Biogas förväntas bli det första bolaget att notera mörkgröna aktier på Nasdaq Nordic genom den förväntade noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Transaktionen genomfördes genom ett bookbuilding-förfarande och resulterade i en nyemission av 9 333 334 nya aktier i Bolaget till ett pris om 37,50 kronor per aktie vilket tillför Bolaget en bruttolikvid om 350 miljoner kronor. I samband med Transaktionen, erbjöd säljande aktieägare totalt 6 283 651 befintliga aktier  motsvarande 236 miljoner kronor vilket innebär ett totalt erbjudande om 586 miljoner kronor. Transaktionen var flera gånger övertecknad och genererade stort intresse från såväl svenska som internationella kvalificerade investerare. Vidare meddelar Scandinavian Biogas att Bolaget upprättat och offentliggjort en bolagsbeskrivning, som idag publicerats och godkänts av Nasdaq Stockholm AB, med anledning av den förväntade noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Slutgiltigt godkännande för upptagande till handel av Bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas erhållas imorgon den 15 december 2020. Förutsatt att godkännandet erhålls den 15 december 2020 förväntas första dag för handel påbörjas den 16 december 2020.

Göran Persson, Styrelseordförande Scandinavian Biogas

Idag har Scandinavian Biogas tagit ännu ett viktigt steg i utvecklingen av vår förnyelsebara verksamhet, och samtidigt mot en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Vi är glada att välkomna alla nya välkända institutionella investerare till vår investerarbas. I och med första dag för handel i våra mörkgröna aktier, som förväntas inledas den 16 december 2020, ser vi fram emot att bjuda in alla till att ta del av Nordens ledande biogasbolag och dess framtida resa som ett noterat bolag.”

Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas

“Vi är väldigt glada att transaktionen blev framgångsrik och kraftigt övertecknad. Det stora intresset för våra mörkgröna aktier är ytterst ett bevis på Scandinavian Biogas hållbara affärsmodell och ambitiösa tillväxtstrategi, och att vi, som en ledande biogasproducent, är väl positionerade för att framöver tillvarata möjligheterna med flytande biogas inom segmenten tung transport och sjöfart. Genom att utvidga vår produktionskapacitet inom huvudsakligen flytande biogas, både på våra befintliga och nya produktionsanläggningar, kommer vi att fortsätta bidra till en fossilfri framtid.”

Transaktionen i sammandrag:

 • Erbjudandepriset var 37,50 kronor per aktie (“Erbjudandepriset”).

 • Bolaget har emitterat 9 333 334 nya aktier och tillförts en bruttolikvid om 350 miljoner kronor (”Emissionserbjudandet”).
 • AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, AC Cleantech Management Oy, AB Apriori och John Nurminen Oy (“Säljande Aktieägare”) har erbjudit 4 539 007 befintliga aktier (”Försäljningserbjudandet”) motsvarande 170 miljoner kronor.
 • Vidare har vissa personer i Bolagets ledning separat förvärvat totalt 324 919 befintliga aktier, från AC Cleantech Growth Fund I Holding AB motsvarande 12 miljoner kronor, vilket tillsammans med Emissionserbjudandet och Försäljningserbjudandet totalt uppgår till 532 miljoner kronor (”Erbjudandet”).
 • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Transaktionen, har vissa Säljande Aktieägare[3] åtagit sig att, på begäran av ABG Sundal Collier, erbjuda ytterligare maximalt 1 419 725 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande 10 procent av Erbjudandet och 53 miljoner kronor. Aktierna i Övertilldelningsoptionen har tilldelats i Transaktionen.
 • Transaktionen omfattar totalt 15 616 985 aktier, vilket motsvarar en erbjudandestorlek om 586 miljoner kronor. Efter Transaktionens genomförande kommer antalet utestående aktier uppgå till 30 533 852, vilket baserat på Erbjudandepriset, motsvarar ett marknadsvärde om cirka 1 145 miljoner kronor[4]. Aktierna som har sålts i Transaktionen motsvarar cirka 51,1 procent av Bolagets utestående aktier efter Transaktionen.
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning, Handelsbanken Hållbar Energi och Skandia Sverige Hållbar
  (”Cornerstone-Investerarna”) har förvärvat aktier i Transaktionen till samma pris som övriga investerare, motsvarande ett totalt värde om 130 miljoner kronor eller cirka 22,2 procent av Transaktionen.
 • Transaktionen var flera gånger övertecknad och Bolaget har utökat sin investerarbas avsevärt vilken nu omfattar ett stort antal institutionella investerare.
 • Nettolikviden från Transaktionen avses att användas för att fortsätta utvecklingen av Bolagets produktionskapacitet, främst inom LBG, genom investeringar i nya produktionsanläggningar och för att delvis finansiera förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB.
 • Genomförandet av Transaktionen är föremål för vissa sedvanliga villkor inklusive, men inte begränsat till, godkännande av Scandinavian Biogas aktier för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market och att de aktier som tilldelats i Emissionserbjudandet registreras hos Bolagsverket.

Noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market och publicering av en bolagsbeskrivning

Som offentliggjordes av Bolaget den 2 december 2020 har Scandinavian Biogas inlett en process för att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (”Noteringen”). I samband med Noteringen har Scandinavian Biogas idag publicerat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq Stockholm AB och finns tillgänglig på Bolagets hemsida: www.scandinavianbiogas.com. Godkännande för Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas erhållas imorgon den 15 december 2020. Förutsatt att godkännandet erhålls den 15 december 2020, förväntas första dag för handel i Bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market inledas den 16 december 2020 under kortnamnet (ticker) ”BIOGAS”.

Scandinavian Biogas mörkgröna aktier

Scandinavian Biogas är det första bolaget att erhålla en 100 procent ”Dark Green Shading”-rating, den högsta möjliga bedömningen från CICERO Shades of Green AS (”CICERO”), för samtliga Bolagets intäkter och investeringar.

Övertilldelningsoptionen och stabiliseringsåtgärder

Vissa Säljande Aktieägare[5] har till ABG Sundal Collier (“Sole Global Coordinator”) beviljat en övertilldelningsoption som kan utövas inom 30 dagar från första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i syfte att täcka övertilldelningen i samband med Transaktionen. I syfte att möjliggöra leverans av sådana övertilldelade aktier, har Sole Global Coordinator lånat ett motsvarande antal aktier från vissa Säljande aktieägare (baserat på pro rata-ägande före transaktionen).

Sole Global Coordinator kan i samband med Erbjudandet genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som fastställdes i Erbjudandet.

Sole Global Coordinator kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Sole Global Coordinator måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Sole Global Coordinator att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Åtaganden från Säljande Aktieägare och aktieägare i Bolagets ledning och styrelse

Säljande Aktieägare och andra större aktieägare[6] har gentemot Sole Global Coordinator åtagit sig att inte sälja aktier eller aktierelaterade värdepapper i Bolaget för en period om 180 dagar från och med första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (lock-up). Därutöver har Bolaget och medlemmar av Bolagets ledning och styrelse gentemot Sole Global Coordinator förbundit sig till en 360 dagar lång lock-up-period. Lock-up-åtagandena omfattas av vissa sedvanliga undantag vilka endast kan efterges med samtycke av Sole Global Coordinator.

Tilldelning och betalning i Transaktionen

Information om tilldelning och betalningsinstruktioner kommer att meddelas investerarna i Transaktionen av Sole Global Coordinator omkring den 15 december 2020. De tilldelade aktierna i Transaktionen kommer att ske genom delivery versus payment (DVP) omkring den 17 december 2020. De nya aktierna som tilldelats i Transaktionen, såväl som Bolagets befintliga aktier, förväntas vara noterade och upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market omkring den 16 december 2020.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Transaktionen och Noteringen. Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Sole Global Coordinator.

Om Scandinavian Biogas:

Scandinavian Biogas grundades 2005 och är en ledande producent av biogas i Norden. Bolaget säljer förnybar energi baserad på både komprimerad och flytande biogas. Bolaget driver fem produktionsanläggningar i Henriksdal, Södertörn, Bromma (Sverige), Skogn (Norge) och Ulsan City (Sydkorea). Genom sin verksamhet stödjer Scandinavian Biogas en hållbar övergång från fossil till förnyelsebar energi genom att omvandla lokalt organiskt avfall till förnyelsebar energi i form av biogas och biogödsel, samtidigt som nettoutsläppen till atmosfären är noll.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas
Telefon: +46 (0) 70-597 99 38
Email: matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas
Telefon: +46 (0) 70-043 43 13
Email: anna.budzynski(at)scandinavianbiogas.com

VIKTIG INFORMATION

Publicering, meddelande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i aktierna. Investeringsbeslut i samband med Transaktionen måste tas mot bakgrund av all offentligt tillgänglig information relaterat till Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av ABG Sundal Collier AB. ABG Sundal Collier AB agerar för Bolaget i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Transaktionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller offentliggörande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalandena är baserade på olika estimat och antaganden gjorda efter Bolagets bästa förmåga. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan påverka det faktiska resultatet, inklusive Bolaget kassaflöde, finansiella ställning och verksamhetsresultat att avvika väsentligt från de resultat, eller misslyckas att möta de förväntningar, som uttryckligen eller implicit antas eller beskrivs i sådana uttalanden eller visar sig vara mindre gynnsamma än de resultat som uttryckligen eller implicit antas eller beskrivs i sådana uttalanden. Bolaget kan inte garantera att uttalanden häri är korrekta eller att den förutsagda utvecklingen faktiskt överensstämmer med den faktiska händelseutvecklingen. Mot bakgrund av de risker, osäkerhetsfaktorer och eventualiteter kopplade till framåtriktade uttalanden kan det innebära att framtida händelser som omnämns i detta pressmeddelande inte inträffar. Vidare kan de framåtriktade uppskattningar och prognoser som härrör från tredjeparts-studier visa sig vara felaktiga. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller implicit framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Market rulebook for issuers.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Transaktionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer ABG Sundal Collier AB endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighetseller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

[1] Bolagets bedömning.

[2] Scandinavian Biogas har blivit utvärderat av CICERO, som tillhandahåller marknadsledande oberoende, forskningsbaserade utvärderingar av gröna obligationer samt fullständiga bolagsutvärderingar. I november 2020 tilldelade CICERO högsta möjliga bedömning, ”Dark Green Shading-rating, till samtliga av Scandinavian Biogas intäkter och investeringar.

[3] AC Cleantech Growth Fund I Holding AB och AB Apriori.

[4] Inklusive aktier att erhållas av Ekdalen Holding AB i samband med slutförandet av förvärvet av Ekdalens Biogas Transporter AB som förväntas ske den 18 december 2020.

[5] AC Cleantech Growth Fund I Holding AB och AB Apriori.

[6] TrønderEnergi AS, Bengtssons Tidnings AB, Wipunen varainhallinta Oy, Reliquum och Ajanta Oy.

2022-07-20

Q2: Omfattande avtal om 1 tWh Bio-lng med alternoil signerat, ordervärde om minst 2,7 miljarder sek


Read more

2022-07-19

Scandinavian Biogas uppdaterar finansiella mål för 2024 och bekräftar accelererad kapacitetsutbyggnad för att nå 3 TWh till 2030


Read more

2022-07-08

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till digital konferens den 20 juli


Read more

2022-06-29

Klimatklivet beviljar Scandinavian Biogas 154 miljoner i investeringsbidrag för biogasprojekt i Örkelljunga kommun


Read more

2022-06-12

Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt 2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil


Read more

2022-05-30

Användningsområden där biogas är det mest hållbara alternativet


Read more

2022-05-23

Flytande biogas ökar med drygt 70 procent om året i Europa


Read more

2022-05-16

Tre åtgärder som ökar Sveriges biogasproduktion


Read more

2022-04-28

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)


Read more

2022-04-28

Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt


Read more

2022-04-25

Scandinavian Biogas rapport för första kvartalet och inbjudan till digital konferens den 28 april


Read more

2022-04-11

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 markant lägre än planerat


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) publicerar årsredovisning för 2021


Read more

2022-03-31

Scandinavian Biogas Fuels International (publ) förstärker koncernledningen


Read more

2022-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (Publ)


Read more

2022-02-17

Bokslutskommuniké 2021 Scandinavian Biogas. Ny långsiktig målsättning till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-17

Scandinavian Biogas definierar långsiktigt tillväxtmål till 2030 – 3 TWh biogasproduktion, främst Bio-LNG


Read more

2022-02-14

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till digital konferens den 17 februari


Read more

2022-02-01

Scandinavian Biogas förstärker organisationen för att möta den ökande efterfrågan på flytande biogas


Read more

2022-01-24

Scandinavian Biogas investerar 300 miljoner i norra Europas största anläggning för flytande biogas


Read more

2021-12-13

Scandinavian Biogas erhåller 154 MSEK i investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning i Mönsterås


Read more

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn


Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas


Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi


Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande


Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober


Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter – grön obligation om 700 MSEK emitterad


Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli


Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt


Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr


Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén


Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas


Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn


Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ


Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april


Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020


Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)


Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter


Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet


Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020


Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari


Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB


Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30


Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod


Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder


Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB


Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market


Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen


Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved