Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2020-11-19 09:00

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Det norska energibolaget TrønderEnergi har blivit största aktieägare i Scandinavian Biogas, en ledande producent av biogas i Norden. TrønderEnergi kommer som industriell ägare att bidra med ett långsiktigt perspektiv och stödja bolagets tillväxtambitioner på biogasmarknaden. Som en del av transaktionen blir Scandinavian Biogas ägare till cirka 97 procent av aktierna i sitt norska dotterbolag, Biokraft Holding AS.

TrønderEnergi, som ägs av 24 kommuner i Norge, energibolaget NEAS och den norska pensionsfonden KLP, har sedan tidigt 2016 varit minoritetsägare av Biokraft, ett dotterbolag till Scandinavian Biogas. Genom transaktionen blir TrønderEnergi ägare till cirka 37,1 miljoner aktier i Scandinavian Biogas, vilket motsvarar ungefär 18 procent av alla utestående aktier. Tillsammans med BTAB Invest och AC Cleantech Fund blir TrønderEnergi Scandinavian Biogas största aktieägare. 

Som en del av transaktionen förvärvar Scandinavian Biogas alla aktier i Biokraft  ägda av TrønderEnergi genom betalning med 30 miljoner nyemitterade aktier i Scandinavian Biogas, genom bemyndigande från årsstämman i juni 2020. Som en del i transaktionen kvittades även vissa lån som lämnats av TrønderEnergi till Biokraft mot cirka 7,1 miljoner aktier i Scandinavian Biogas. De kvarvarande minoritetsaktierna om cirka 3 procent i aktierna i Biokraft ägs av management i Biokraft. Styrelsen i Scandinavian Biogas kommer föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om att förvärva de återstående 3 procenten av aktierna i Biokraft genom en apportemission om cirka 2,1 miljoner aktier i Scandinavian Biogas. Kallelse till en sådan extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat. Detta gör det möjligt för Scandinavian Biogas att helt och fullt integrera Biokraft i sin verksamhet, vilket leder till ytterligare effektivitetsvinster för Scandinavian Biogas och Biokraft.

  • Detta är ett utmärkt och logiskt nästa steg för TrønderEnergi som gör att vi kan leverera gröna investeringar och på vår tillväxtplan. Den svenska marknaden för biogas har stor potential, och det finns en industriell logik för oss att investera i Scandinavian Biogas som är ett ledande biogasföretag i Skandinavien. Vår ambition är att möta den förväntade tillväxten på biogasmarknaden genom vårt ägande i Scandinavian Biogas, eftersom vi ser detta som en viktig industriell utveckling för en koldioxidneutral transportsektor och en cirkulär ekonomi, säger Ståle Gjersvold, VD för TrønderEnergi.
  • Även om biogasmarknaden har både utvecklats och växt kraftigt de senaste tio åren är vi bara vid början av den rent industriella biogasmarknadens utveckling i Skandinavien. Sverige och Norge har ambitiösa klimatmål för transportsektorn, och biogas är ett av de bästa och mest effektiva sätten att minska sektorns klimatavtryck. Med TrønderEnergi som stor aktieägare och som aktiv ägare kommer Scandinavian Biogas att ha ett starkt stöd för att ta nästa steg i sin utveckling, säger Matti Vikkula, VD för Scandinavian Biogas.

Scandinavian Biogas har varit majoritetsägare till Biokraft Holding AS sedan 2016. Biokraft äger och driver världens största anläggning för produktion av flytande biogas, LBG, i Trondheim, Norge. Biokrafts huvudsakliga substrat för produktion av LBG är ensilage från fiskeindustrin och processvatten från massa- och pappersindustrin. LBG som levereras från Biokrafts anläggning används huvudsakligen inom transportsektorn. Efterfrågan på LBG är hög och växande, och har flera olika användningsområden, bland annat för tunga lastbilstransporter och inom sjöfarten. På så sätt sluts den cirkulära kretsen i framtiden – substrat från havet till grönt fartygsbränsle.

Scandinavian Biogas är idag en av Nordens största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver också en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och organiskt avfall från industrin, så väl som en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea.  

TrønderEnergi är ett ledande energibolag som är baserat i Trondheim i Norge. Bolaget driver stora vattenkraftverk och har varit en pionjär för vindkraftens utveckling i Norge sedan 1980-talet. Det ägs av 24 kommuner i mellersta Norge, energibolaget NEAS samt den norska pensionsfonden KLP.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
CEO Scandinavian Biogas
+46 (0) 70-597 99 38
matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Ståle Gjersvold
VD, TrønderEnergi
+47 91613457
stale.gjersvold(at)tronderenergi.no

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2020 kl.09:00

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn

Read more

2021-11-30

Industriellt avloppsvatten omvandlas till biogas – ett nyligen avslutat forskningsprojekt presenterar intressanta resultat den 2 december

Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas

Read more

2021-11-05

“EffiSludge for LIFE” online workshop 2 december!

Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi

Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande

Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober

Read more

2021-09-17

ÄNTLIGEN långsiktigt produktionsstöd till biogas!

Read more

2021-08-26

Fartygssektorn ett högintressant segment för framtiden

Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter - grön obligation om 700 MSEK emitterad

Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli

Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-21

Biogas är framtiden för tunga transporter

Read more

2021-06-10

Scandinavian Biogas är med på Nasdaq Green Designations Webinar

Read more

2021-06-09

HOLD Technology™ ökar produktionskapaciteten av biogas med 3-5 gånger

Read more

2021-06-03

Avloppsslam och matavfall blir miljövänlig biogas

Read more

2021-06-02

Green financing framework

Read more

2021-05-28

220 företag, organisationer och forskare i öppet brev till EU

Read more

2021-05-28

Norska Stortinget likställer el, biogas och vätgas

Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr

Read more

2021-05-20

Biogas bidrar till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle

Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén

Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas

Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ

Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april

Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved