Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2020-10-28 16:15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Framgångsrik refinansiering av kreditfaciliteten på 200 MSEK med markant förbättrade lånevillkor och fortsatt stabil EBITDA

Sammanfattning tredje kvartalet

 • Under september återbetalades privata kreditfaciliteten om 200 MSEK och ersattes av en ny senior kreditfacilitet med motsvarande belopp.
 • I juli 2020 erhöll Bolaget negativt utslag i tvisten i Korea.
 • Nettoomsättningen uppgick till 81,5 (87,3) MSEK, motsvarande en minskning med 5,8% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 22,9 (22,6) MSEK.
 • Operativ EBITDA för perioden uppgick till 17,9 (22,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (0,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt var -11,8 (-14,7) MSEK.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till –14,9 (-10,9) MSEK.  

Sammanfattning första nio månaderna

 • 10 februari 2020 återbetalades Bolagets utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK och ersattes av en privat kreditfacilitet om 200 MSEK, vilken återbetalades 30 september 2020. Den ersattes av en senior kreditfacilitet som har markant bättre lånevillkor.
 • I juli 2020 erhöll Bolaget negativt utslag i tvisten i Korea.
 • Nettoomsättningen uppgick till 256,1 (263,8) MSEK, motsvarande en minskning med 2,9% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 59,8 (58,8) MSEK.
 • Den operativa EBITDA för perioden uppgick 55,3 (58,8) MSEK vilket påvisar att underliggande lönsamhet är på motsvarande nivå som samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,6 (-6,7) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt var -51,2 (-50,3) MSEK.
 • Totalt har det under perioden bokats 18,2 MSEK i negativ resultatpåverkan för domslutet i Korea.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 47,0 (-21,9) MSEK, dels hänförligt till bättre underliggande lönsamhet.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Ett flerårigt avtal har ingåtts mellan koncernen och en kund i Europa om leverans av flytande biogas (LBG). Det är en viktig del av Scandinavian Biogas strategi att utöka leveranser av flytande biogas. Den 22 oktober kallade Bolaget till en extra bolagsstämma som kommer hållas 23 november 2020. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om bemyndigande till styrelsen att kunna emittera upp till 10 miljoner nya aktier samt sammanläggning av aktier 10:1. Bemyndigandet föreslås gälla intill nästa årsstämma. 

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.  

VD-kommentar för delårsperioden

”Året började på ett bra och tillfredsställande sätt det första kvartalet, andra kvartalet är vi dock inte nöjda med då pandemin påverkade oss negativt.  Under tredje kvartalet har vi dock kunnat säkerställa en förbättring både i koncernens lönsamhet såväl som i kassaflödet. I juli fick bolaget en överraskande negativ dom i Korea rörande tvisten med Ulsan City avseende uppgraderingsanläggning. Den negativa påverkan som detta orsakade har redan hanterats i andra kvartalet.    

   

COVID-19 har påverkat den globala och skandinaviska ekonomin markant och har påverkat koncernens affärer något, dels med lägre rågasproduktion i Stockholm samt dels med något minskad efterfrågan. Koncernen fortsätter med förberedelserna för planerade tillväxtmöjligheter, med fokus på Stockholm LBG och Skogn II investeringar. Timingen med andra tillväxt-möjligheter påverkas av finansieringsmöjligheter på eget och främmande kapital, dock har kapitalmarknaden blivit starkare efter sommaren., Regeringen har i höstbudgeten föreslagit fortsatt tillfälligt stöd för biogasproduktionen, samt bekräftat förberedelserna för ett långsiktigt produktionsstödsystem enligt biogasmarknadsutredningen som publicerades före årsskiftet.  Förutsättningarna för svensk biogasindustri är på väg att förstärkas.”

Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl.16:15


2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Read more

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Read more

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Read more

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Read more

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved