Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2020-10-28 16:15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Framgångsrik refinansiering av kreditfaciliteten på 200 MSEK med markant förbättrade lånevillkor och fortsatt stabil EBITDA

Sammanfattning tredje kvartalet

 • Under september återbetalades privata kreditfaciliteten om 200 MSEK och ersattes av en ny senior kreditfacilitet med motsvarande belopp.
 • I juli 2020 erhöll Bolaget negativt utslag i tvisten i Korea.
 • Nettoomsättningen uppgick till 81,5 (87,3) MSEK, motsvarande en minskning med 5,8% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 22,9 (22,6) MSEK.
 • Operativ EBITDA för perioden uppgick till 17,9 (22,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (0,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt var -11,8 (-14,7) MSEK.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till –14,9 (-10,9) MSEK.  

Sammanfattning första nio månaderna

 • 10 februari 2020 återbetalades Bolagets utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK och ersattes av en privat kreditfacilitet om 200 MSEK, vilken återbetalades 30 september 2020. Den ersattes av en senior kreditfacilitet som har markant bättre lånevillkor.
 • I juli 2020 erhöll Bolaget negativt utslag i tvisten i Korea.
 • Nettoomsättningen uppgick till 256,1 (263,8) MSEK, motsvarande en minskning med 2,9% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 59,8 (58,8) MSEK.
 • Den operativa EBITDA för perioden uppgick 55,3 (58,8) MSEK vilket påvisar att underliggande lönsamhet är på motsvarande nivå som samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,6 (-6,7) MSEK. 
 • Resultatet efter skatt var -51,2 (-50,3) MSEK.
 • Totalt har det under perioden bokats 18,2 MSEK i negativ resultatpåverkan för domslutet i Korea.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 47,0 (-21,9) MSEK, dels hänförligt till bättre underliggande lönsamhet.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Ett flerårigt avtal har ingåtts mellan koncernen och en kund i Europa om leverans av flytande biogas (LBG). Det är en viktig del av Scandinavian Biogas strategi att utöka leveranser av flytande biogas. Den 22 oktober kallade Bolaget till en extra bolagsstämma som kommer hållas 23 november 2020. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om bemyndigande till styrelsen att kunna emittera upp till 10 miljoner nya aktier samt sammanläggning av aktier 10:1. Bemyndigandet föreslås gälla intill nästa årsstämma. 

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens slut.  

VD-kommentar för delårsperioden

”Året började på ett bra och tillfredsställande sätt det första kvartalet, andra kvartalet är vi dock inte nöjda med då pandemin påverkade oss negativt.  Under tredje kvartalet har vi dock kunnat säkerställa en förbättring både i koncernens lönsamhet såväl som i kassaflödet. I juli fick bolaget en överraskande negativ dom i Korea rörande tvisten med Ulsan City avseende uppgraderingsanläggning. Den negativa påverkan som detta orsakade har redan hanterats i andra kvartalet.    

   

COVID-19 har påverkat den globala och skandinaviska ekonomin markant och har påverkat koncernens affärer något, dels med lägre rågasproduktion i Stockholm samt dels med något minskad efterfrågan. Koncernen fortsätter med förberedelserna för planerade tillväxtmöjligheter, med fokus på Stockholm LBG och Skogn II investeringar. Timingen med andra tillväxt-möjligheter påverkas av finansieringsmöjligheter på eget och främmande kapital, dock har kapitalmarknaden blivit starkare efter sommaren., Regeringen har i höstbudgeten föreslagit fortsatt tillfälligt stöd för biogasproduktionen, samt bekräftat förberedelserna för ett långsiktigt produktionsstödsystem enligt biogasmarknadsutredningen som publicerades före årsskiftet.  Förutsättningarna för svensk biogasindustri är på väg att förstärkas.”

Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl.16:15


2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn

Read more

2021-11-30

Industriellt avloppsvatten omvandlas till biogas – ett nyligen avslutat forskningsprojekt presenterar intressanta resultat den 2 december

Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas

Read more

2021-11-05

“EffiSludge for LIFE” online workshop 2 december!

Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi

Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande

Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober

Read more

2021-09-17

ÄNTLIGEN långsiktigt produktionsstöd till biogas!

Read more

2021-08-26

Fartygssektorn ett högintressant segment för framtiden

Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter - grön obligation om 700 MSEK emitterad

Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli

Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-21

Biogas är framtiden för tunga transporter

Read more

2021-06-10

Scandinavian Biogas är med på Nasdaq Green Designations Webinar

Read more

2021-06-09

HOLD Technology™ ökar produktionskapaciteten av biogas med 3-5 gånger

Read more

2021-06-03

Avloppsslam och matavfall blir miljövänlig biogas

Read more

2021-06-02

Green financing framework

Read more

2021-05-28

220 företag, organisationer och forskare i öppet brev till EU

Read more

2021-05-28

Norska Stortinget likställer el, biogas och vätgas

Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr

Read more

2021-05-20

Biogas bidrar till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle

Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén

Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas

Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ

Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april

Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved