Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2020-08-20 16:30

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Förbättrat kassaflöde för perioden januari till juni 2020 jämfört med 2019
 

Sammanfattning andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 77,4 (89,6) MSEK, motsvarande en minskning med 13,6% jämfört med samma period förra året.
 • Den operativa EBITDA för perioden uppgick till 13,2 (17,7) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 5,8 (17,7) MSEK. Under juli 2020 kom domslutet i Korea vilket påverkar EBITDA negativt för kvartalet med 11,6 MSEK på raden råvaror och förnödenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,9 (-4,4) MSEK, dels påverkat av domslutet i Korea samt erhållen försäkringsersättning i Norge.
 • Resultatet efter skatt var -37,4 (-23,3) MSEK.
 • Totalt har det under perioden bokats 18,0 MSEK i negativ resultatpåverkan för domslutet i Korea
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 26,6 (-3,9) MSEK, dels hänförligt till bättre underliggande lönsamhet dels förbättrat rörelsekapital. 
 • Under kvartalet sades kreditfaciliteten om 200 MSEK upp. Återbetalning ska ske senast 30 september 2020.
 • Konkreta och realistiska förhandlingar pågår med flera oberoende parter för att refinansiera kreditfaciliteten.

Sammanfattning första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 174,6 (176,6) MSEK, motsvarande en minskning med 1,1% jämfört med samma period förra året.
 • Den operativa EBITDA för perioden uppgick 37,6 (36,2) MSEK vilket påvisar att underliggande lönsamhet är på motsvarande nivå som samma period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 36,9 (36,3) MSEK. Förbättringen i förhållande till första halvåret 2019 beror framförallt på effekter av engångskaraktär, erhållen försäkringsersättning i Norge om 10,9 MSEK samt den negativa bokningen i samband domslutet i Korea på 11,6 MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,2 (-7,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt var -39,5 (-35,6) MSEK.
 • Totalt har det under perioden bokats 18,0 MSEK i negativ resultatpåverkan för domslutet i Korea.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 61,9 (-11,1) MSEK, dels hänförligt till bättre underliggande lönsamhet samt förbättrat rörelsekapital. 

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Under början av 2020 har affärsmöjligheter i världen påverkats av COVID-19. Påverkan på koncernens affärer efter delårsperiodens slut är fortsatt begränsad. Företagsledningen följer situationen noggrant och gör löpande bedömningar om hur det kan påverka verksamheten.

    I början av juli erhölls domen i Korea avseende uppgraderingstvisten. Utfallet var negativt och den ursprungliga domen från tidigare fastställdes. Utfallet har haft negativ effekt på koncernens resultat på 18,0 MSEK.

Företagsledningen fortsätter arbeta aktivt med olika finansieringslösningar för att säkerställa en mera långsiktig finansiering. Kreditfaciliteten om 200 MSEK ska återbetalas senast 30 september 2020. Företagsledningen för konkreta förhandlingar med flera oberoende parter som bedöms kunna refinansiera den kortfristiga kreditfaciliteten om 200 MSEK men refinansieringen är vid offentliggörandet av denna delårsrapport inte färdigställd. 


VD-kommentar för delårsperioden

”Året började på ett bra och tillfredsställande sätt under första kvartalet, men andra kvartalet kan vi inte vara nöjda med. Av flera anledningar har vi inte uppnått den planerade lönsamheten. I juli fick vi den överraskande domen på uppgraderingstvisten i Korea. Den negativa påverkan har tagits höjd för i andra kvartalet.     

   COVID-19 har påverkat den globala och skandinaviska ekonomin markant, men påverkan på koncernens affärer har varit begränsad. Koncernen fortsätter med förberedelserna med planerade tillväxtmöjligheter, med fokus på Stockholm LBG och Skogn II investeringar. Timingen med andra tillväxtmöjligheter påverkas av finansieringsmöjligheter på eget och främmande kapital, som har påverkats av COVID-19. Baserat på förslaget enligt biogasutredningen som publicerades före årsskiftet, kan det antas att förutsättningarna för svensk biogasindustri är på väg att förstärkas. I vårbudgeten 2020 ökades också produktionsstödet för året 2020 för biogasproduktion i Sverige med 120 MSEK.”

Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl.17:30

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Read more

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Read more

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Read more

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Read more

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved