Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2020-03-24 16:30

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Vid slutet av året var både Skogn och Södertörn anläggningarna i full produktion.

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Båda anläggningarna i Skogn och Södertörn var i full produktion i slutet av fjärde kvartalet.
 • Nettoomsättningen uppgick till 99,7 (82,7) MSEK, motsvarande en ökning med 20,6% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 29,0 (8,9) MSEK. Förbättringen i förhållande till fjärde kvartalet 2018 beror framförallt på anläggningarna i Södertörn och Skogn varit i full produktion i slutet av året samt förändrad bedömning av tvisten i Korea.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (-12,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt var -5,5 (-20,4) MSEK.

 

Sammanfattning helåret

 • Den operativa driften har kraftfullt förbättrats under året. I slutet av året var båda anläggningarna i Skogn och Södertörn i full produktion, vilket markant förbättrat den operativa lönsamheten.
 • Årets EBITDA uppgick till 87,8 (-6,2) MSEK. Förbättringen beror främst på den höga produktionsnivån samt produktionsstödet i Sverige och på den förändrade bedömningen av tvisten i Korea.
 • Ett 7,5 årigt leveransavtal av LBG har tecknats mellan norska dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.
 • Anläggningarna i Sverige och Norge har producerat på en hög nivå och var i slutet av fjärde kvartalet i full produktion.
 • Nettoomsättningen uppgick till 363,6 (275,2) MSEK, motsvarande en ökning med 32% vilket framförallt beror på anläggningen i Skogn.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-71,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt var -55,9 (-109,9) MSEK.
 • Under året har nyemissioner genomförts motsvarande 147 MSEK. De riktade nyemissionerna gav 100 MSEK före transaktionskostnader. Efterställda ägarlån på 34 MSEK samt ränta om 2,5 MSEK har omvandlats till aktier och företrädesemissionen gav 10,3 MSEK.
 • Under september säkerställde bolaget finansiering för återbetalningen av det utestående obligationslånet 2016/2020 som förföll till betalning den 10 februari 2020.

 

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Företagsobligation på 230 MSEK refinansierades i början av februari med en privat facilitet på 200 MSEK. Den nya faciliteten uppgår till 24 månader. Faciliteten kan sägas upp inom 12 månader. Företagsledningen arbetar med olika finansieringslösningar för att få en mer långsiktig facilitet.

Under början av 2020 har affärsmöjligheter i världen påverkats av Coronaviruset. Företagsledningen följer noggrant situationen och gör löpande bedömningar hur det kan påverka verksamheten.

VD-kommentar för delårsperioden

”Koncernens lönsamhet och kassaflöde från löpande verksamheten har förbättrats markant under året.  Vi genomförde aktieemissionen på 147 MSEK innan emissionskostnader i somras och har kunnat säkerställa refinansieringen av företagsobligationen, vilket är mycket glädjande.  Under första halvåret signerades flerårigt avtal med Hurtigruten om leverans av flytande biogas (LBG) till kundens kryssningsfärjor.

Biogasutredningen i Sverige har publicerats. Förutsättningarna för svensk biogasindustri är på väg att förstärkas.”

Matti Vikkula

Verkställande direktör och koncernchef

Bokslutskommunikén 2019 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

 

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula(at)scandinavianbiogas.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 16:30.

2021-12-02

EU LIFE och Scandinavian Biogas omvandlar avlopp från pappersindustri till biogas i norska Skogn

Read more

2021-11-30

Industriellt avloppsvatten omvandlas till biogas – ett nyligen avslutat forskningsprojekt presenterar intressanta resultat den 2 december

Read more

2021-11-24

Ekdalens Biotransporter går över till flytande biogas

Read more

2021-11-05

“EffiSludge for LIFE” online workshop 2 december!

Read more

2021-10-29

Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi

Read more

2021-10-27

Scandinavian Biogas utvidgar avtalet med holländska tankstationskedjan Rolande

Read more

2021-10-18

Scandinavian Biogas rapport för tredje kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober

Read more

2021-09-17

ÄNTLIGEN långsiktigt produktionsstöd till biogas!

Read more

2021-08-26

Fartygssektorn ett högintressant segment för framtiden

Read more

2021-07-23

Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter - grön obligation om 700 MSEK emitterad

Read more

2021-07-15

Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 23 juli

Read more

2021-06-29

Rättelse: Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-29

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt

Read more

2021-06-21

Biogas är framtiden för tunga transporter

Read more

2021-06-10

Scandinavian Biogas är med på Nasdaq Green Designations Webinar

Read more

2021-06-09

HOLD Technology™ ökar produktionskapaciteten av biogas med 3-5 gånger

Read more

2021-06-03

Avloppsslam och matavfall blir miljövänlig biogas

Read more

2021-06-02

Green financing framework

Read more

2021-05-28

220 företag, organisationer och forskare i öppet brev till EU

Read more

2021-05-28

Norska Stortinget likställer el, biogas och vätgas

Read more

2021-05-27

Scandinavian Biogas placerar framgångsrikt gröna obligationer om 700 mkr

Read more

2021-05-20

Biogas bidrar till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle

Read more

2021-05-04

Styrelsen utser medlemmar till revisionsutskottet och ersättningskommittén

Read more

2021-04-29

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas

Read more

2021-04-29

Genomförandet av tillväxtplanen går framåt, klimatklivet har beviljat koncernen investeringsbidrag om 135 msek i Sverige och Skogn II-projektet i Norge är påbörjat

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas investerar 170 miljoner i utbyggnad av anläggning för flytande biogas i norska Skogn

Read more

2021-04-29

Scandinavian Biogas undersöker möjliga skuldfinansieringsalternativ

Read more

2021-04-20

Scandinavian Biogas inbjuder till stämmopresentation och kvartalsrapportpresentation den 29 april

Read more

2021-03-31

Scandinavian Biogas har publicerat Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Read more

2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (PUBL)

Read more

2021-03-24

Valberedningen i Scandinavian Biogas föreslår Anders Bengtsson till ny styrelseordförande och nya styrelseledamöter

Read more

2021-03-11

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Read more

2021-02-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Read more

2021-02-16

Scandinavian Biogas rapport för fjärde kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 18 februari

Read more

2021-01-28

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Scandinavian Biogas Fuels International AB

Read more

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved