Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2019-06-05 18:30

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Som tidigare kommunicerats har Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Scandinavian Biogas" eller "Bolaget") undersökt möjligheterna att genomföra en riktad nyemission om upp till 136 MSEK till ett antal institutionella och privata investerare, där vissa befintliga aktieägare skulle erbjudas att kvitta lån mot aktier, samt i samband med denna riktade emission haft för avsikt att genomföra en företrädesemission om upp till 10 MSEK till samma teckningskurs som den riktade emissionen. Vidare har det kommunicerats att Bolaget erhållit teckningsåtaganden avseende den avseende riktade nyemissionen.

Styrelsen i Scandinavian Biogas har nu, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 25 juni 2018, beslutat om en riktad nyemission av totalt 31 714 168 aktier, motsvarande en ökning av Bolagets aktiekapital om cirka 6 342 834 SEK. 9 340 000 aktier har tecknats av AB Apriori. Övriga 22 374 168 aktier har tecknats av Bengtssons Tidnings AB (varav viss del betalas genom kvittning av lån), Wipunen Varainhallinta Oy (varav viss del betalas genom kvittning av lån), AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB (genom kvittning av lån) och Erik Danielsson Förvaltning AB (genom kvittning av lån). Teckningskursen i emissionen uppgår till 2,40 SEK per aktie, motsvarande en totalt emissionslikvid om cirka 76 MSEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt diversifiera aktieägarbasen med en ny institutionell investerare som kan vara bidragande i Bolagets långsiktiga utveckling.

AB Apriori har vidare åtagit sig att teckna ytterligare 25 160 000 aktier till samma teckningskurs, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 60 MSEK. Förutsatt att årsstämman, som kommer att hållas den 27 juni 2019, bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemissioner i enlighet med det förslag som framgår av kallelsen till årsstämman har styrelsen i Bolaget för avsikt att utnyttja detta bemyndigande för att emittera ytterligare 25 160 000 aktier till AB Apriori.

Styrelsen i Bolaget har vidare, med stöd av bemyndigande som lämnades av årsstämman den 25 juni 2018, beslutat om en nyemission av högst 4 283 953 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 13 juni 2019 är upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tjugofem (25) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 856 791 SEK. Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 17 juni-5 juli 2019. Sista dag att inneha aktier i Scandinavian Biogas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 juni 2019 och första dag att inneha aktier i Scandinavian Biogas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 juni 2019. AB Apriori kommer inte att ha företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen.

Bolaget kommer att upprätta ett memorandum avseende Företrädesemissionen vilket kommer att finnas tillgängligt, tillsammans med anmälningssedel, på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se senast från och med den 17 juni 2019.

Aktieägarna AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB, Bengtssons Tidnings AB samt Wipunen Varainhallinta Oy har åtagit sig att inte utnyttja sina teckningsrätter i Företrädesemissionen. Dessa aktieägares ägande i Bolaget motsvarar ca 68 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, varför det kommer finnas möjlighet för övriga aktieägare, eller andra intressenter, att förvärva ytterligare aktier i Företrädesemissionen. För det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas kan dock dessa aktieägare komma att teckna aktier i syfte att Företrädesemissionen ska bli fulltecknad.

Emissionslikviden från emissionerna avses användas för att finansiera en förbättring och utbyggnad av Scandinavian Biogas anläggning i Södertörn samt säkerställa visst rörelsekapitalbehov.

Efter den riktade emissionen och Företrädesemissionen som styrelsen för Bolaget har beslutat om kommer det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen, att uppgå till 143 096 960 och aktiekapitalet till cirka 28 619 393 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 34 procent av aktier och röster baserat på det totala antalet aktier i Scandinavian Biogas vid tiden för emissionerna.

För det fall Bolaget genomför den ytterligare riktade emissionen till AB Apriori kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 168 256 960 och aktiekapitalet till cirka 33 651 394 SEK. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 17 procent av aktier och röster baserat på det totala antalet aktier i Scandinavian Biogas vid tiden för denna emission. AB Apriori kommer då att bli Bolagets tredje största ägare med cirka 20 procent av antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas.

SV Ventures har agerat finansiell rådgivare i samband med den riktade nyemissionen och Cirio Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Scandinavian Biogas i samband med emissionerna. Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.  

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

Erik Arnetz, VD & Partner, SV Ventures
+ 46 70-792 76 18,
erik@svventures.se 

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea. Samt en anläggning för flytande biogas i Norge. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 kl 19:30. 

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper som emitterats av Scandinavian Biogas i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt, kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Företrädesemissionen i Scandinavian Biogas kommer att ske genom det memorandum som Bolaget kommer offentliggöra i samband med teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Read more

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Read more

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Read more

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Read more

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Read more

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved