Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2019-02-28 14:00

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande biogas till kund. I Sverige har koncernen erhållit beviljat statligt biogasstöd, och för fjärde kvartalet har 4,8 MSEK intäktsförts. Koncernens EBITDA har påverkats negativt under 2018 av engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut avseende tvister.

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Anläggningen i Skogn har levererat 1,5 MNm3 LBG (Liquid Biogas) till kund under oktober-december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 82,7 MSEK (66,4 MSEK) motsvarande en ökning med 24,5%
 • EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (-10,3 MSEK) motsvarande en ökning med 186,4%
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-35,5 MSEK) motsvarande en ökning med 64,5%
 • Resultatet efter skatt var -20,4 MSEK (-34,1 MSEK) motsvarande en förbättring med 40,2%
 • Koncernen har erhållit 21,8 MSEK i förskottsbetalning för statligt biogasstöd varav 4,8 MSEK intäktsförts
 • Koncernen erhöll 5,5 MSEK i förskottsbetalningar för projekten ”Slurry-hantering” och ”Tankstation Mönsterås”
 • Life-projektet EffiSludge har erhållit 7,6 MSEK i bidrag, varav 3,8 MSEK i andel tillföll Biokraft AS, Norge
 • Koncernen har fått 16 MSEK i efterställda lån från de största aktieägarna
 • Tvisten med huvudleverantören till anläggningen i Södertörn avgjordes i oktober till koncernens nackdel

Sammanfattning helåret

 • Anläggningen i Skogn har levererat 1,6 MNm3 LBG (flytande biogas) till kund under september-december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 275,2 MSEK (258,4 MSEK) motsvarande en ökning med 6,5%
 • EBITDA uppgick till -6,2 MSEK (21,6 MSEK) motsvarande en minskning med -77,7% med påverkan av:
  • engångskostnad om 6,6 MSEK (13,6 MSEK) i omvärderad nuvärdesberäkning avsättning för straffavgift
  • engångskostnad om 9,6 MSEK hänförlig till förlorad tvist mot leverantör till anläggningen i Södertörn
  • övriga kostnader för juridiska tjänster relaterade till tvister 5,6 MSEK
  • Affärsområde Norge total EBITDA -14,8 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -71,8 MSEK (-42,2 MSEK) motsvarande en försämring med -70,3%
 • Resultatet efter skatt var -109,9 MSEK (-75,0 MSEK) motsvarande en försämring med -46,5%
 • Koncernens justerade soliditet uppfyllde inte kravet för företagsobligationen per 30 september 2018. En klar majoritet av obligationsinnehavarna bekräftade stöd för undantag av kravet för tredje och fjärde kvartalet 2018.
 • Projektfinansieringen för biogasanläggningen i Södertörn har refinansierats med banklån till lägre ränta
 • Koncernen har fått totalt 34 MSEK i efterställda lån från de största aktieägarna

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut

 • Ett Settlement Agreement tecknades i januari 2019 med huvudleverantören till anläggningen i Södertörn för tvisten som avgjordes oktober 2018. Koncernen betalar totalt 15,6 MSEK fram till slutet av augusti 2019 till motparten
 • Koncernen avser att undersöka möjligheten att genomföra en riktad nyemission upp till 134 MSEK till ett antal institutionella och privata investerare, som inkluderar möjlig konvertering av 34 MSEK i lån från vissa aktieägare mot aktier. Bolaget har även för avsikt att under våren 2019 genomföra en företrädesemission om upp till 10 MSEK till samma teckningskurs som den riktade emissionen. Totalt avser bolaget emittera aktier till ca 144 MSEK
 • Under perioden januari – februari 2019 har anläggningen i Skogn levererat ca 1,4 MNm3 LBG motsvarande en ökning med ca 35% på månadsbasis jämfört med månatlig leverans av LBG i sista kvartalet 2018
 • Koncernen ser en risk i att kravet för justerad soliditet inte kommer kunna uppfyllas för första och andra kvartalet 2019 och har därför inlett en process om att föreslå undantag för kravet från obligationsinnehavarna

Bokslutskommunikén för 2018 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 14:00.

2021-01-20

Ägarlista per 2020-12-30

Read more

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Read more

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Read more

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Read more

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Read more

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved