Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2018-09-03 09:13

Världens största  LBG fabrik i drift

Biokraft AS har nu framgångsrikt driftsatt världens största fabrik för produktion av flytande biogasbränsle (LBG). Fabriken är belägen på Skogn, utanför Trondheim i mellersta Norge. Driftsättningen av fabriken påbörjades i juni 2018. Fabriken har byggts på totalentreprenad av det svenska företaget Purac AB, och fabriken ägs till fullo (100%) av Biokraft AS.

-Uppstarten har varit framgångsrik och gått enligt plan, säger Håvard Wollan, VD för Biokraft AS.

- Vi är naturligtvis väldigt nöjda med det här och jag vill tacka våra team på Biokraft, Scandinavian Biogas och Purac för deras konsekventa och fina insats under hela sommaren, vilket har garanterat en framgångsrik uppstart för oss på Biokraft, fortsätter Wollan.

Biokrafts fabrik på Skogn kommer initialt att producera 12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) förnybar metan (biogas) med ett energiinnehåll på drygt 125 GWh per år. Biokraft avser som ett nästa steg att fördubbla denna produktionskapaciteten, vilket skulle ge en total produktionskapacitet på 250 GWh per år.

Fabrikens primära råvaror är avfall och biprodukter från den norska fiskodlingsindustrin samt processvatten från massa- och pappersindustrin.

Biokraft är för närvarande också spjutspetsen för två stora FoU-projekt relaterade till fabriken på Skogn – Det EU-finansierade ”EffiSludge for Life” och det av norska forskningsrådet finansierade ”COMPLETE”. När biogasfabriken nu går in i driftsfasen, har testfaserna för både EffiSludge for Life och COMPLETE-projekten initierats.

EffiSludge for Life är en del av det europeiska forskningsprogrammet för klimatförändring (projektnummer: LIFE14 / SE / CCM 000221). Syftet med projektet är att implementera integrerade processer som tillåter besparingar av energi och kemikalier i det avloppsvatten som uppstår i pappersbruket. Projektet drivs gemensamt av Biokraft, Scandinavian Biogas och Norske Skog.

Syftet med FoU-projektet COMPLETE (Projektnummer: EnergiX 256281 / E20) är att framgångsrikt återcirkulera och återanvända näringsämnena hos Biokrafts egna biprodukter för att odla alger och polyetrar som i sin tur kan ge ingredienser till djurfoder, eventuellt även fiskfoder. Detta betydande innovationsprojekt genomförs i samarbete med Scandinavian Biogas, NTNU, NIBIO, SINTEF Ocean och finansieras av Norges forskningsråd samt Biokraft AS.

- Vår fabrik är ett bra exempel på önskade och nödvändiga industriella bevis för den nya cirkulära bioekonomin, säger Wollan.

Det flytande biogasbränslet (LBG) kommer att köpas och distribueras av AGA, och användas som drivmedel i kollektivtrafikbussar och i allt högre grad även inom privata sektorns tunga transportfordon.

- Vår marknadsplan räknar med en fortsatt stark efterfrågestyrd tillväxt för flytande biogas de närmaste åren och i synnerhet från det tunga transportsegmentet. Vi tror också att användandet av LNG och LBG inom sjöfartssektorn fortsätter att visa en stark tillväxt under de närmaste åren, säger Wollan.

- Vi är mycket nöjda med att se utvecklingen av investeringen och den position vi tog i Biokraft AS för många år sedan, säger Ståle Gjersvold, VD för TrønderEnergi AS.

- Vi lyckades med samarbetet i Biokraft Marin tidigare, och nu lyckas vi med världens största LBG-fabrik på Skogn, fortsätter Gjersvold.

- Som majoritetsägare i Biokraft AS är vi mycket nöjda med att företaget når denna viktiga milstolpe, säger Matti Vikkula, VD för Scandinavian Biogas.

- Biokraft är väl positionerat på den snabbt växande marknaden för flytande biogasbränsle i Skandinavien, fortsätter Vikkula.

- Att omvandla den tunga transportsektorn till ett nollutsläpp är absolut nödvändigt för att minska de totala koldioxidutsläppen, säger Wollan.

- Som en bonus kommer genomförandet av denna marknadsutveckling att generera tiotusentals nya jobb i Skandinavien, fortsätter Wollan.

Om Biokraft AS

Biokraft AS är ett norskt privatägt företag med huvudkontor i Trondheim, Norge. Företaget driver för närvarande världens största fabrik för produktion av flytande biogas och är i framkant av marknadsutvecklingen för att framgångsrikt omvandla den tunga transportsektorn till en nollutsläppssektor genom att använda flytande biogas i tunga transportfordon. Biokraft AS ägs helt av Biokraft Holding AS, som ägs av Scandinavian Biogas Fuels International AB (majoritetsägare), TrønderEnergi AS, Joytrack AS och Cora Holding AS.

Om Scandinavian Biogas Fuels International AB

Scandinavian Biogas marknadsför förnybar energi baserad på biogas samt relaterade tjänster. Koncernen tillför ledande expertis inom reningsprocesser för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet samt för användning av restprodukter från rötningsprocessen som biogödsel. Koncernen investerar i produktionsanläggningar och äger eller hyr dem, framförallt i Norden, i andra marknader kan koncernens kompetens användas som service.

Om TrønderEnergi AS

TrønderEnergi är ett  energibolag med bas i mellersta Norge. TrønderEnergi producerar förnybar energi och äger och driver både vatten och vindkraftverk, och driver ett av Norges största nätföretag.

TrønderEnergi har cirka 400 anställda och förvaltar förnybara energikällor för cirka 12 miljarder kronor. Ståle Gjersvold är VD för TrønderEnergi. TrønderEnergi ägs av 24 kommuner i södra Trøndelag, KLP och NEAS.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
+46 70-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

Håvard Wollan
VD Biokraft AS
+47 92883383,
hw@biokraft.no
Eller se biokraft.no

2021-01-15

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Read more

2020-12-28

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Read more

2020-12-18

Scandinavian Biogas har slutfört förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB

Read more

2020-12-17

Digitala listing ceremoni för Scandinavian Biogas

Read more

2020-12-16

Första dag för handel i Scandinavian Biogas mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-12-14

Scandinavian Biogas genomför en placering om 586 miljoner kronor av mörkgröna aktier och publicerar en bolagsbeskrivning i samband med noteringen

Read more

2020-12-07

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-12-02

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad nyemission och notering av bolagets mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Read more

2020-11-30

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter

Read more

2020-11-26

Beslut från Hovrätten i Korea

Read more

2020-11-25

Scandinavian Biogas offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Read more

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Read more

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Read more

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Read more

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Read more

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved