Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2018-08-23 15:45

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd.

Sammanfattning andra kvartalet

 • Driftsättningen av anläggningen för flytande biogas i Skogn, Norge, påbörjades i slutet av juni 2018.
 • Nettoomsättningen uppgick till 65,9 MSEK (65,7 MSEK), motsvarande en ökning med 0,3% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till -2,0 MSEK (+12,2 MSEK) och försämringen i förhållande till andra kvartalet 2017 beror främst på ökade drifts- och underhållskostnader i Södertörn, ökade kostnader för substrat, kostnader för juridiska tjänster, straffavgift i Sydkorea samt ökade personalkostnader i Norge.
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,6 MSEK (-0,7 MSEK).
 • Resultatet efter skatt var -21,3 MSEK (-19,5 MSEK).
 • Projektfinansieringen för biogasanläggningen i Södertörn har refinansierats med banklån till lägre ränta.
 • Koncernen har fått totalt 14 MSEK i efterställt lån från de största aktieägarna.

Sammanfattning första halvåret

 • Koncernen har signerat ett samarbetsavtal med Mönsterås Biogas AB att gemensamt utveckla ett investeringsprojekt avseende möjlig biogasproduktion i Mönsterås kommun. Projektmålsättningen är att årligen kunna behandla 100 000 ton gödsel och producera drygt 110 GWh flytande biogas, LBG.
 • En tankstation vid koncernens biogasanläggning i Södertörn driftsattes i början av året. Tankstationen ska främst sälja ren biogas till last- och sopbilar som besöker SRV Återvinnings anläggning i Södertörn.
 • Nettoomsättningen uppgick till 129,5 MSEK (131,2 MSEK), motsvarande en minskning med 1,3% vilket framförallt beror på lägre inlevererad volym matavfall i Ulsan, Sydkorea.
 • EBITDA uppgick till -0,6 MSEK (+22,7 MSEK) och försämringen i förhållande till första halvåret 2017 beror främst på ökade drifts- och underhållskostnader i Södertörn, ökade kostnader för substrat, kostnader för juridiska tjänster, straffavgift i Sydkorea samt ökade personalkostnader i Norge.
 • Rörelseresultatet uppgick till -28,1 MSEK (-3,0 MSEK).
 • Resultatet efter skatt var -43,8 MSEK (-23,8 MSEK).

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Regeringen i Sverige beslutade i början av juli 2018 om ett statligt biogasstöd
 • Koncernen planerar för en företrädesemission under andra halvåret 2018.
 • Koncernen har fått ytterligare 4 MSEK i efterställt lån från en av de största aktieägarna.
 • Koncernen har initierat ett åtgärdsprogram för lönsamhetsförbättringar, framförallt i Södertörn, och har påbörjat en omorganiseringsprocess.
 • Domstolen i Ulsan har fattat ett för koncernen ogynnsamt beslut i tvisten om straffavgift.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Matti Vikkula
  VD Scandinavian Biogas
  070-597 99 38
  matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

  Information:
  Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 16:45.

2020-11-23

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-11-19

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-11-19

TrønderEnergi blir Scandinavian Biogas största aktieägare

Read more

2020-11-13

Scandinavian Biogas och OrangeGas har signerat ett avtal avseende drift och utveckling av gastankstationen i Bromma, vid Bromma reningsverk

Read more

2020-10-28

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-10-22

KALLELSE TILL Extra bolagsstämma I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas refinansierat lån om 200 MSEK inom ramverket grön finansiering

Read more

2020-09-30

Scandinavian Biogas etablerar grönt ramverk med den oberoende ratingen ”Dark Green”

Read more

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Read more

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Read more

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Read more

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Read more

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Read more

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Read more

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Read more

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Read more

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Read more

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Read more

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Read more

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Read more

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Read more

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Read more

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Read more

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Read more

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Read more

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Read more

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Read more

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Read more

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Read more

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Read more

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Read more

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Read more

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Read more

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Read more

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Read more

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Read more

2018-08-23

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Read more

2018-07-03

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Read more

2018-06-20

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Read more

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Read more

2018-05-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Read more

2018-05-22

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Read more

2018-05-02

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Read more

2018-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Read more

2018-04-11

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Read more

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Read more

2016-09-07

Pressmeddelande

Read more

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Read more

2016-08-19

Pressmeddelande

Read more

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Read more

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Read more

2016-04-29

Pressmeddelande

Read more

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Read more

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Read more

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Read more

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Read more

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Read more

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Read more

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Read more

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Read more

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Read more

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Read more

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Read more

2015-10-29

Kvartalsrapport Q3, 2015

Read more

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved