Miljö är kapital

Politiska miljömål som driver utvecklingen:

2030 Sveriges fordonsflottan oberoende av fossila bränslen

2050 Sverige helt utan klimatutsläpp

 

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägare, tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning, samt tillförsäkra att information om bolaget kommer marknaden till del och är korrekt.

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets målsättning är att vara ledande inom storskalig framställning av biogas och biogödsel. Bolaget har idag en ledande ställning inom förnybar energi och framställningen av biogas i Norden. Scandinavian Biogas verkar för att användningen av biogas som en del i energimixen ska utökas.

Bolaget är marknadsnoterat sedan 2020 och har 30 533 852 utestående aktier. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Till grund för styrning av bolaget och koncernen ligger bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, ytterligare tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar samt interna riktlinjer och policyer. Bolaget följer även Nasdaq First North Growth Markets Rulebook och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Nasdaq First North Premier är inte en reglerad marknad, men tillämpning av Koden är ett formellt noteringskrav uppställt av marknadsplatsen. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapporter.

Våra bolagsstyrningsrapporter:

Den första bolagsstyrningsrapporten kommer att finnas tillgänglig efter publiceringen av Årsredovisningen 2020.

 

© Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved