Scandinavian Biogas Fuels International AB Bokslutskommuniké januari – december 2013

(preliminärt och oreviderad IFRS)

Ladda ner PDF

 • Omsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 162 MSEK
 • Koncernen uppnådde ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 21,4
  MSEK, vilket motsvarar en ökning om närmare 25 MSEK från föregående år
 • Det operativa rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,4 MSEK (exklusive
  engångsnedskrivningar)
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -9,2 MSEK
 • Dotterbolaget SBK Ulsan genomförde under december månad en delbetalning av lån
  om 19 MSEK till Scandinavian Biogas Fuels AB
Januari – december 2013 Januari – december 2012
• Omsättning 162,2 MSEK 143,7 MSEK
• EBITDA +21,4 MSEK -3,4 MSEK
• Operativt EBIT +3,4 MSEK n/a.
• EBIT -9,2 MSEK -15,5 MSEK
• Net profit -29,7 MSEK -46,1 MSEK

 

Oktober – december 2013
• Omsättning 40,4 MSEK
• EBITDA +5,2 MSEK
• Operativt EBIT +0,9 MSEK
• EBIT -11,7 MSEK
• Net profit -16,4 MSEK


Försäljningen av biogas fortsätter att öka

Gällande produktionen av biogas under 2013 så har båda anläggningarna i Sverige; Henriksdal och Bromma, likväl som anläggningen i Sydkorea; Ulsan, producerat på mycket tillfredställande nivåer. Totalt uppgick försäljningsvolymen på den svenska marknaden till 10,1 miljoner normalkubikmeter (Nm3) biogas av drivmedelskvalitet. Det motsvarar en ökning om 6 procent jämfört med samma period för föregående år. I Ulsan uppgick produktionsvolymen till 10,7 miljoner Nm3 rågas. Försäljningen omfattade 9,1 miljoner Nm3 rågas, vilket motsvarar 6,3 miljoner uppgraderad biogas av drivmedelskvalitet. För anläggningen i Ulsan innebär detta en försäljningsökning med 4 procent jämfört med volymerna under samma period under föregående år. Den ökade biogasproduktionen i Sydkorea beror till stor del på att hanteringen av matavfall ökade från 70 000 ton till 75 800 ton, vilket är en ökning med 8 procent.

Pågående projekt och ytterligare expansion

Bolagets viktigaste uppgift under 2013 har varit att förbättra förutsättningarna för långsiktig lönsamhet för hela koncernen. Målet är att uppnå produktionsvolymer om 30 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet i Sverige, vilket innebär att produktionen ska femdubblas från 2011 års nivå.

Bolaget har aktivt arbetat med att slutföra planeringsfasen och påbörja byggnationen av en helt ny anläggning i Sofielund, i Huddinge kommun. Denna anläggning planeras att byggas i samråd med SRV Återvinning. Målet är att den ska vara i drift under första halvåret 2015 och är projekterad att ha en kapacitet om 8 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet.

Den tekniska uppbyggnaden är anpassad så att den kan expanderas till en produktion om 16 miljoner Nm3.

Dessutom planeras en utbyggnad av anläggningen i Henriksdal som kommer att innebära en fördubbling av produktionskapaciteten från dagens 7,5 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet till omkring 15 miljoner. Denna investering planeras att genomföras i samverkan med Stockholm Vatten.

Finansiell utveckling och rapportering

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,4 MSEK och blev därmed positivt för första gången. Rörelseresultat (EBIT) för koncernens operativa verksamhet uppgick till 3,4 MSEK. I december genomfördes bokföringsmässiga nedskrivningar avseende anläggningarna i Varberg och Loudden med totalt ca 13 MSEK, vilket innebär att även rörelseresultatet (EBIT) för koncernen skulle varit positivt utan dessa poster. Koncernen visar en förlust 2013 om -29,7 MSEK vilket är en förbättring med 16,4 MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens intäkter ökade med 13 procent och är ett resultat av att produktionen ökade vid samtliga anläggningar under året. Dessutom har koncernens kostnader kunnat minskas ytterligare.

Investeringarna under perioden januari-december 2013 uppgick till 23 MSEK, varav ca 1 MSEK i Sydkorea. Per den sista december 2013 hade koncernen 29 (34) anställda i Sverige och 20 (21) i Sydkorea.

Rapporteringen ändrades till IFRS i samband med upprättande av årsbokslut samt årsredovisning för räkenskapsåret 2012, vilket innebär att det inte finns någon kvartalsinformation enligt IFRS för denna period.

Finansiering

En lyckad refinansiering av dotterbolaget i Ulsan, Sydkorea, slutfördes i december 2013 och medförde att SBK Ulsan kunde återbetala ca 19 MSEK till Scandinavian Biogas Fuels AB.

Koncernen har dock behövt tillförsel av kapital tidigare under året och har därför genomfört ett antal konvertibelemissioner. I december slutfördes en konvertibelemission som speciellt riktade sig till de mindre ägarna. Denna gav ca 2,3 MSEK och 650 000 nya konvertibler.

Händelser efter bokslutet

Under januari 2014 har även en konvertibelemission utförts som riktades till koncernens CEO. Denna gav ca 1 MSEK och 300 000 nya konvertibler.

I början av mars 2014 undertecknades ett flertal avtal med SRV Återvinning AB som driver återvinningsanläggningen i Sofielund i Huddinge kommun utanför Stockholm. Avtalen rör strukturen i samarbetet för biogasproduktionen från framförallt matavfall.

Scandinavian Biogas verksamhet fortsätter att utvecklas enligt plan

Scandinavian Biogas är en av Sveriges volymmässigt största leverantörer av biogas och definitivt den ledande producenten i Stockholmsregionen. Bolagets strategi är att öka produktionen i befintliga anläggningar och att parallellt med dessa utveckla verksamheten med nya storskaliga biogasprojekt med särskilt gynnsam potential.

Bolagets ledning har under de senaste åren lagt ner mycket arbete på att renodla verksamheten och lösa en rad kostsamma utmaningar i såväl Sverige sm i Sydkorea. Årets bokföringsmässiga nedskrivningar i Varberg och Loudden har varit ett led i detta arbete. Värt att notera är att bolagets operativa verksamhet genererar ett positivt rörelseresultat (EBIT) och att såväl produktion som försäljning från dessa anläggningar fortsätter att utvecklas på ett mycket tillfredställande sätt. Ett mycket betydelsefullt erkännande var att bolagets biogasanläggning i Ulsan under 2013 utsågs till landets mest effektiva.

Bolagets verksamhet kommer under 2014 att fokusera på att snarast påbörja byggnationen av biogasanläggningen i Sofielund samt att förbereda utbyggnaden av Henriksdal, två strategiskt viktiga projekt för koncernen. Avsikten med projekten är att skapa fler positiva kassaflöden och långsiktig lönsamhet för hela koncernen.

Nästa kvartalsrapport kommer att publiceras på www.scandinavianbiogas.com i maj 2014 och årsredovisningen för 2013 senast i april 2014.
Stockholm 2014-03-05
Matti Vikkula
VD och Koncernchef

Konsoliderad rapport per kvartal enligt nedan (oreviderad):

Resultatrapport
Scandinavian Biogas Group (consolidated)

PRELIMINARY & UNAUDITED

Consolidated IFRS
All amounts are in kSEK

 

Balansrapport
Scandinavian Biogas Group

PRELIMINARY & UNAUDITED 

All amounts are in kSEK

 

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande biogas till kund. Koncernens EBITDA har påverkats negativt av engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Scandinavian Biogas Fuels International AB Bokslutskommuniké januari – december 2013 (preliminärt och oreviderad IFRS) Ladda ner PDF Omsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 162 MSEK Koncernen uppnådde ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 21,4 MSEK, vilket motsvarar en ökning om närmare 25 MSEK från föregående år Det operativa rörelseresultatet (EBIT) uppgick till […] Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018, klockan 15.30 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Samarbetsavtal undertecknat med Mönsterås Biogas AB och tankstationen driftsatt vid anläggningen i Södertörn. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Årsredovisningen och koncernredovisningen 2017 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Koncernen redovisar en markant förbättring av operativ EBITDA 2017 jämfört med 2016, men en icke kassapåverkande engångsavsättning för straffavgiften i Ulsan motsvarande cirka 14 miljoner kronor försämrar EBITDA i sista kvartalet. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår, parallellt utvärderas olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ. Läs mer

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

EBITDA för tredje kvartalet 2017 mer än fördubblad jämfört med samma period föregående år. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

EBITDA för andra kvartalet 2017 nästan fördubblad jämfört med samma period föregående år. Koncernen har genomfört två aktieemissioner samt emission av ytterligare obligationer. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Bolagets ansökan om notering av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm har skickats in och första dag för handel är planerad till den 18 augusti 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har ändrat vissa obligationsvillkor som ursprungligen daterades 9 februari 2016 för det säkerställda obligationslånet med ISIN SE0007784111 och ett totalt belopp om 300 000 000 SEK. Ändringarna trädde ikraft den 22 juni 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Scandinavian Biogas Fuels International AB har emitterat 30 MSEK under bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0007784111 och inom ett totalt belopp om 300 MSEK. Efter emissionen är bolagets utestående obligationslån på 230 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om 3 månader Stibor +9,75 procent och prissattes till 100,5 procent av det nominella värdet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent, motsvarande cirka 23,4 MSEK. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK har påkallat, och styrelsen har medgivit, kvittning av sina lån i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Anläggningen i Södertörn har beviljats ett nytt miljötillstånd som innebär att avfallsmängderna och biogasproduktionen kan öka markant. Indunstaren har driftsatts vilket innebär att den externa vattenförbrukningen reduceras avsevärt. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemissionen av aktier om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017.  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet. Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2016

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Positivt besked för biogasen

Scandinavian Biogas välkomnar regeringens nya förslag om ett ”bränslebyte”. En reduktionsplikt för utsläpp av växthusgaser är ett tydligt styrmedel som gynnar ökad efterfrågan på biogas, ett helt fossilfritt drivmedel. När biogas ersätter fossila bränslen uppnås minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, ökad återvinning av avfall samt mer ekologisk odling. Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

Under fjärde kvartalet genomfördes en högtidlig Grundstensättning vid byggprojektet i Skogn, och biogasproduktionen vid Södertörn utföll något bättre än den uppdaterade planen. Läs mer

Ladda ned bokslutskommuniké

Scandinavian Biogas Fuels International AB Bokslutskommuniké januari – december 2013 (preliminärt och oreviderad IFRS) Ladda ner PDF Omsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 162 MSEK Koncernen uppnådde ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 21,4 MSEK, vilket motsvarar en ökning om närmare 25 MSEK från föregående år Det operativa rörelseresultatet (EBIT) uppgick till […] Läs mer

Scandinavian Biogas förbereder koncernen för notering av aktien - tecknar låneavtal om 16 MSEK inför kommande aktieemission

Aktieemissionen är ett led i koncernens strategiska plan som syftar till att börsnotera bolagets aktie på lämplig marknadsplats tidigast hösten 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

Nettoomsättningen har fortsatt öka och biogasproduktionen i Södertörn under tredje kvartalet var på samma nivå som första och andra kvartalet. Biogasproduktionen i september var dock den högsta hittills. Läs mer

Pressmeddelande

Anläggningen i Södertörn bedöms inte nå förväntade produktionsvolymer för resten av 2016 Läs mer

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Linköping 7-8 september 2016 Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q2 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q2 2016

1 januari - 30 Juni 2016 Läs mer

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

För demonstrations-anläggning Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q1 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q1 2016

1 januari-31 mars 2016 Läs mer

Nordens största biogasanläggning

invigd i Stockholm Läs mer

Offentliggörande av obligationsprospekt

samt ansöker om registrering om obligationslån. Läs mer

Koncern- & årsredovisningen 2015

för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig Läs mer

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm Läs mer

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Investerar för att fyrdubbla kapaciteten till 400 GWh Läs mer

Outnyttjad restprodukt:

Kan öka biogasproduktionen med en terawattimme Läs mer

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor. Läs mer

Investerar i anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Läs mer

Tillfällig fackla i Henriksdal

Testkörning inför uppstart. Läs mer

Kallelse till extra bolagstämma

8 december 2015 kl. 9.00 Läs mer

Kvartalsrapport Q3, 2015

Pågående investeringar ger kapacitet att tredubbla produktionen till 300 GWh Läs mer

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy