miljobanner

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas.

Vi fortsätter att identifiera nya projekt för ytterliggare expansion

Kärnkompetens

Våra biogasanläggningar ska vara de mest effektiva

Scandinavian Biogas hjälper kunder och samarbetspartners med det som vi är bäst på, att utforma och driva biogasanläggningar med hög resurs- och energieffektivitet. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att öka effektiviteten i alla våra anläggningar.

Genom effektiviseringar ökar vi kontinuerligt vår produktionskapacitet

Vi på Scandinavian Biogas håller det vi lovar och vi tar ansvar. Det är de anläggningar vi driver i Sverige och i Sydkorea bevis på. I de svenska anläggningarna i Bromma och Henriksdal har vi ökat volymen levererad biogas av drivmedelskvalitet med 21 procent på tre år och sedan bibehållit produktionen på en hög nivå. I Sydkorea  har vi ökat mängden omhändertaget och behandlat matavfall från staden Ulsan med drygt 500 procent. Biogasanläggningen har som en följd av detta blivit utsedd till landets mest effektiva av Sydkoreanska myndigheter. Matavfallet som nu omvandlas till biogas dumpades tidigare i havet.

Kvalificerad kompetens med högt kunskapsinnehåll

Vår kärnkompetens är att utveckla koncept för resurseffektiva, högbelastade, stabila processer där organiskt avfall och restprodukter används som substrat. Vi äger eller samäger de biogasanläggningar vi utformar och driver och tillför värde genom vår kvalificerade kompetens inom biogasområdet. Vi kan utveckla resurs- och ekonomiskt effektiva processer för många olika typer av substrat.

Våra processkoncept omfattar hela kedjan från att utforma biogasanläggningar, till att omhänderta, förbehandla och röta det organiska materialet samt att uppgradera biogasen till drivmedelskvalitet. Till skillnad från många andra i branschen, lägger vi stort fokus på att finjustera rötningsprocessen. År av forskning och utvärdering har resulterat i ett omfattande kunskapskapital om biogasprocessen och dess mikrobiologiska bas. Vi har idag en databas med över 300 substrat.  Vår kvalificerade kompetens inom biogasområdet innebär att vi kan: » Producera mer gas per m3 rötkammarvolym » Uppnå en större stabilitet i reaktorn under rötningsprocessen » Tillföra kvalificerade kunskaper för ett brett spektra av substrat » Uppgradera gasen med mycket lågt metanläckage » Uppnå en kostnadseffektiv, resurssnål och effektiv produktion » Kraftigt förkorta perioden från uppstart till full produktionskapacitet » Kontinuerligt öka produktionskapaciteten genom processförbättringar

Integrerade lösningar: från avfall till värdefulla bioprodukter

I Sverige är vår biogasanläggning i Södertörn Stockholms läns första industriella anläggning för rötning av matavfall. 2016 har vi på anläggningen extraherat energi från 50 000 ton matavfall, vilket motsvarar ett års avfallsproduktion från närmare 700 000 stockholmare. Matavfallet omvandlas genom syrefri nedbrytning till biogas och högkvalitativ biogödsel.   SBSö description

Bättre effektivitet

Bättre
biogasutbyte

 

Scandinavian Biogas förbättring av biogasprocessen vid rötning av avloppsslam kan innebära en fyrdubblad ökning av biogasproduktionen.

 

Resurssnål och effektiv produktion

Scandinavian Biogas har i första hand inriktat sig på mesofila processer som innebär att biogasproduktionen sker i temperaturer mellan 35 till 40 grader. Bolaget har gjort stora insatser inom forskning och utveckling och har utvärderat lämpligheten hos över 300 organiska material som substrat for biogasproduktion. Dessutom har vi utvecklat stabila processer som klarar höga belastningar (mängden organiskt material tillfört per kubikmeter reaktorvolym och dag), vilket innebär att bolagets industriella produktion kan genomföras långt mer effektivt och resurssnålt än vad som tidigare varit möjligt.

Projekt och drift

Process för projektutveckling

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden, framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea.

Medarbetare
  • Carina Almé
  • michael
  • matti

Våra medarbetare

Våra kvalificerade medarbetare bidrar till en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft och Scandinavian Biogas framgångar.

För att vi på Scandinavian Biogas ska lyckas uppnå våra mål måste vi på bästa sätt ta till vara på varje enskilds individs drivkraft och den kompetens som våra medarbetare har inom biogasområdet.

Att arbeta på Scandinavian Biogas är spännande. Vi är ett framtidsinriktat bolag som bidrar till en värld som är bättre än den vi har idag. Att arbeta hos oss innebär att få vara med och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling, att vara en del av lösningen till omfattande miljöproblem och att bidra till att stora volymer biogas blir tillgängliga på marknaden.

Genom god dialog mellan medarbetare och chefer skapar vi förutsättningar för att gemensamt bidra till att bolagets vision, strategi och mål uppfylls samt för att övergången från fossil energi till förnybar blir möjlig.

Vår historia

Vår historia

1996

 

Erik Danielsson grundar UltraSonus med säte i Öregrund.

2004

UltraSonus inleder tester på hur ultraljud kan påskynda rötningsprocessen vid produktion av biogas tillsammans med Tekniska Verken i Linköping. Försöken leds av Tekniska Verkens utvecklingschef Jörgen Ejlertsson och UltraSonus vd, Ola Ödmark.

2005

Det bolag som senare skulle få namnet Scandinavian Biogas startas av Erik Danielsson, Jörgen Ejlertsson och Ola Ödmark. Dessa framsynta pionjärer visste då inte om att de skulle mötas av finansiella kriser och tekniska motgångar och inte heller om att bolaget så småningom skulle komma att bli en av Sveriges ledande leverantörer av biogas.

2007

Scandinavian Biogas får uppdraget att öka kapaciteten för rötning av matavfall i den Sydkoreanska staden Ulsan. Matavfallet som ska behandlas har tidigare dumpats i havet. Ett samarbete inleds och omfattar ett koncessionsavtal med en löptid på 15 år. Företrädarna för Scandinavian Biogas har kommit överens med stadens Ulsans om att utforma en väsentligt förbättrad biogasprocess samt att ansvara för driften av anläggningen Yongyun under avtalstiden.

2008

Scandinavian Biogas Fuels aktieägare förvärvar majoriteten i UltraSonus och Scandinavian Biogas Fuels blir dotterbolag till UltraSonus. Samtidigt byter UltraSonus namn till Scandinavian Biogas Fuels International.

2009

Sveriges tidigare stadsminister Göran Persson ersätter Erik Danielsson som styrelseordförande i Scandinavian Biogas. Erik Danielsson utses i samband med detta till bolagets hedersordförande.

2010

Efter omfattande förbättringar av processen driftsätts båda rötkamrarna i biogasanläggningen i Ulsan, Sydkorea.  I augusti förvärvas Stockholm Vattens anläggningar för uppgradering av rågas i Bromma och Henriksdal med målet att öka biogasproduktionen för Stockholmsmarknaden som är i stort behov av gas.

2013

Scandinavian Biogas biogasanläggning i Sydkorea utses av koreanska myndigheter till landets mest effektiva, en utmärkelse som skapar stort intresse hos både koreanska politiker och media. Staden Ulsan är i och med Scandinavian Biogas anläggning en av få koreanska städer som lyckas uppfylla den ny lagstiftning som förbjuder dumpning av matavfall i havet.

2014

Under första dagarna i mars tecknade Scandinavian Biogas ett samarbetsavtal med SRV Återvinning AB om att uppföra en helt ny biogasanläggning på Gladö Kvarn, Södertörn. Syftet är att ta hand om matavfall från fem kommuner söder om Stockholm och att omvandla det till biogas av drivmedelskvalitet. Projektet kommer att bidra till att öka tillgången på förnybara drivmedel i regionen.

2015

Den 2 oktober invigde Scandinavian Biogas styrelseordförande Göran Persson och Sverige energiminister Ibrahim Baylan Södertörns biogasanläggning. Det innebär att Stockholms läns drygt två miljoner invånare har fått sin första industriella biogasanläggning för matavfall och att den lokala produktionen av biogas i Stockholms län kommer att öka med minst 50 procent.

2016

Scandinavian Biogas fattar beslut om investering i biogasprojektet i Norge och förvärvar majoriteten av aktierna i Biokraft Holding AS. Utbyggnad av Henriksdal driftsätts och invigs 28 april 2016 av Stockholms Miljöborgarråd Katarina Luhr och Stockholms Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons.

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy