miljobanner

Biogas är det renaste bränslet på marknaden.

Sverige är världsledande på att använda biogas som drivmedel. Att ersätta fossila drivmedel med biogas innebär en möjlighet för städer och länder att bidra till en bättre global miljö genom ett bättre utnyttjande av befintliga resurser.

Marknad

En växande världsbefolkning parallellt med att allt fler får det bättre medför att den globala energiförbrukningen ökar och kommer att fortsätta öka.

81 procent av energitillförseln i världen utgörs av fossila bränslen medan förnybar energi inklusive vattenkraft omfattar omkring 13 procent och kärnkraften 6 procent.  Konsekvenserna av detta är enligt FN:s klimatpanels, IPCC, rapport från april 2014 att uppvärmningen beräknas öka med fyra grader snarare än två fram till 2100.

Sverige leder utvecklingen

I Sverige uppgick andelen förnybar energi till 52 procent 2013 och vi är även en ledande nation i att använda miljövänliga drivmedel inom transportsektorn. Trots detta är tillgången på förnybar energi till konkurrenskraftiga priser en enorm utmaning även för Sverige.

52

Politiska mål som driver utvecklingen

I Sverige fortsätter politikerna att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Man har bland annat som mål att den svenska fordonsflottan ska vara helt oberoende av fossila bränslen från år 2030 och att landet ska vara helt utan klimatutsläpp 2050. Detta innebär enligt Vägverkets beräkningar att andelen fossila bränslen inom vägtrafiken behöver minska med omkring 80 procent. Dessutom behöver tillgången på biodrivmedel öka till motsvarande 15-20 TWh fram till 2030.

Förbrukning av biodrivmedel 2014

Leveranserna av drivmedel för inrikestransporter uppgick till 92 TWh 2014, av detta var 11,7  procent biodrivmedel. Produktionen av biogas uppgick till 1,8 TWh, av vilken 57 procent uppgraderades till drivmedelskvalitet. Totalt ökade produktionen av biogas under året med 6 procent.

Fördelning biodrivmedel i Sverige 2014

sverige

Förnybara drivmedel

Strategiskt viktigt med förnybara drivmedel

Potential att öka produktionen av förnybara biodrivmedel

Över trettio svenska städer använder idag biogas inom den kommunala busstrafiken. För taxi och renhållningsföretag men även för andra typer av näringsverksamhet är förnybara drivmedel så som biogas strategiskt viktigt och ofta en förutsättning för att vinna en affär.

Beräkningar visar att omkring 15 TWh biogas skulle kunna produceras av restprodukter från jordbruket och från olika avfallsströmmar i samhället, vilket motsvarar ungefär lika många procent av Sveriges totala drivmedelsförbrukning. 15 TWh biogas år 2030 är också det mål som Energigas Sverige sätter upp i rapporten ”Förslag till ny biogasstrategi”. Ytterligare gas beräknas i framtiden kunna utvinnas genom termisk förgasning av skogsråvaror. Dessutom finns det möjlighet att odla energigrödor för biogasproduktion bland annat på den åkermark som idag ligger i träda och då man vill undvika att dessa arealer växer igen.

IMG_-8469-rcopy-72dpi
Biogasprocessen

Bättre resursutnyttjande

Många verksamheter som hanterar organiskt material använder inte denna resurs fullt ut. 

Städer, kommuner, matproducenter samt producenter av etanol och industrier inom papper och skog har möjligheten att omvandla sitt organiska avfall till biogas. Biogasen som bildas av avfallet kan bli en lokalt producerad förnybar energibärare som kan användas till uppvärmning, som el eller uppgraderas för att användas som drivmedel. För såväl industrin som för många länder innebär biogasproduktion ett sätt att öka mängden förnybar energi och minska beroendet av importerad, ofta fossil, energi.

Biogasproduktion innebär i många fall att organiskt avfall återanvänds och omvandlas till en resurs.

Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material genom rötning och kan produceras från avfall, restprodukter, energigrödor och skogsmaterial.  Vid biogasproduktion används bland annat slam från avloppsreningsverk, matavfall från restauranger och hushåll samt restprodukter från etanolproduktion, jordbruket och livsmedelsindustrin. Utöver biogas genererar processen en näringsrik rest som i många fall kan användas som gödningsmedel.

Miljönyttan vid produktion av biogas kan enkelt sägas bero på typ av substrat, typ av förbehandling och hur väl det organiska materialet utnyttjas i processen. Att röta avfall för biogasproduktion innebär ett bättre utnyttjande av redan använda resurser medan man från restprodukter, energigrödor och skogsmaterial med rätt förutsättningar kan producera förnybart bränsle. Rötning av avfall och restprodukter kan också innebära minskade utsläpp av rökgaser och andra föroreningar.

 
Vad är biogas?

Biogas är resultatet av en biologisk process

Framställning av biogas är en naturlig process där organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefattig miljö.

Industriell sker  biogasproduktion ofta i stora rötkammare där en aktiv bakterieflora bryter ner det organiska materialet och omvandlar det till så kallad rågas. Parallellt bildas även en rötrest som i många fall kan användas som näringsrikt biogödsel. Då denna sprids på åkermark återförs näringsämnen som kväve, fosfor, kalium och magnesium till jorden.

 

Biogasproduktion är samma process som sker naturligt i miljöer med begränsad tillgång på syre som till exempel myrar och våtmarker.

 

Ur ett kilo torrt organiskt material kan normalt mellan 0,5 och 1,0 kubikmeter biogas utvinnas, hur mycket som bildas beror på sammansättningen hos det organiskt material som rötas och vilken förbehandling- och rötningsmetod som används, men även på kunskaperna i att driva en effektiv biogasprocess. Scandinavian Biogas kan med sin kompetens inom området förbättra biogasproduktionen per kubikmeter reaktorvolym upp till fyra gånger jämfört med konventionella processer. Biogas består huvudsakligen av metan (CH4). Metan är en energirik energibärare av hög kvalitet som bildas genom syrefri nedbrytning av organiskt material. Då biogas bildas är nedbrytningen en del av kretsloppet och innebär att det inte tillförs något tillskott av fossil koldioxid i  atomsfären. Naturgasen bildades för mellan 50-400 miljoner år sedan genom termisk nedbrytning av organiskt material under högt tryck och finns nu, ofta tillsammans med olja, inkapslad i fossila lager. När naturgasen förbränns som drivmedel i fordon eller för att generera el och värme frigörs koldioxid (CO2) som inte funnits i omlopp på mycket lång tid vilket ökar den totala mängden koldioxid i atmosfären.

 Biogas process

Biogasens cirkulära process:
1. Återvinning av organiskt avfall och restprodukter
2. Avfallet rötas till biogas
3. Biogasen förädlas till drivmedel – CBG eller LBG
4. Överbliven energi används till värme och el
5. Biogasen används som drivmedel som gas – CBG eller som flytande – LBG
6. Kretsloppet sluts i en cirkulär process
A. Vid biogasproduktion bildas ett biogödsel som innehåller viktiga och ändliga näringsämnen som återförs till jorden via jordbruket.
B. Skörden från jordbruket blir mat till människor
C. Slutligen bildas organiska restprodukter såsom matavfall och gödsel

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy