Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2016-08-18 21:58

Delårsrapport - Q2 2016

1 januari - 30 Juni 2016

Ladda ner PDF här»

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528-4733

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016

Nettoomsättningen fortsätter öka och koncernens balansomslutning överstiger för första gången 1 miljard SEK. Sammanfattning andra kvartalet Skärmavbild 2016-08-19 kl. 08.20.18 Sammanfattning första halvåret Skärmavbild 2016-08-19 kl. 08.24.26 All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Verksamheten

Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. Koncernen arbetar med att främja övergången från fossil till förnyelsebar energi. Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, förvaltande och drift av biogasanläggningar. Detta uppnås genom att ständigt förbättra rötningsprocessen vid biogasproduktion från biomassa, huvudsakligen från den stora mängd slam som bildas vid rening av avloppsvatten, från matavfall och från industriella processer såsom tillverkning av livsmedel och biobränsle. Vidare tillför koncernen ledande expertis inom reningsprocesser för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet. Fokus ligger på marknaderna i Norden och Sydkorea. Koncernens strategiska inriktning på forskning och utveckling innebär att Scandinavian Biogas lägger stor vikt vid att utveckla metoder för allt effektivare biogasproduktion från både etablerade och nya typer av avfall, restprodukter och övrigt organiskt material. Bolagets kunskap och metoder innebär att biogasproduktion idag kan utföras mer kostnads- och resurseffektivt än tidigare. Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Den 30 juni 2016 omfattade verksamheten 43 (36) anställda i Sverige, 21 (22) i Sydkorea och 4 (n/a) i Norge. Koncernen Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är moderbolag i Scandinavian Biogas-koncernen som består av ett flertal både helägda och delägda bolag registrerade i Sverige, Norge och Sydkorea. Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolagen.

Ekonomisk översikt

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.31.29 Koncernens nettoomsättning uppgick till 61,6 MSEK (42,9 MSEK) under årets andra kvartal vilket motsvarar en ökning med 43,7 % jämfört med samma period föregående år. Under årets första sex månader har nettoomsättningen ökat med 35,1 % till 114,4 MSEK (84,7 MSEK). Främsta anledningen till den ökade omsättningen är att både biogasanläggningen i Södertörn och utbyggnaden i Henriksdal har kommit igång med gasproduktionen. Totala intäkterna uppgick under perioden april till juni 2016 till 65,9 MSEK (55,8 MSEK) och under hela första halvåret till 122,4 MSEK (105,2 MSEK). Övriga externa kostnader har ökat vilket framförallt beror på att biogasanläggningen i Södertörn inte var i drift under första halvåret förra året och därmed bland annat inte hade någon driftspersonal. Koncernens EBITDA uppgick under årets andra kvartal till +6,4 MSEK (+5,1 MSEK) och under årets första sex månader till 13,4 MSEK (12,4 MSEK). Rörelseresultatet för april-juni i år var -5,6 MSEK (-1,3 MSEK). För perioden januari-juni 2016 var rörelseresultatet -8,7 MSEK (-0,3 MSEK). Förändringen förklaras av högre avskrivningar efter att anläggningen i Södertörn och utbygganden i Henriksdal har tagits i drift. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -21,0 MSEK (+1,2 MSEK) under perioden januari till juni 2016, varav +3,2 MSEK (+4,3 MSEK) kommer från orealiserade valutakursförändringar. Räntekostnaderna för upplåning har ökat och var under första halvåret 13,9 MSEK (2,0 MSEK) och främsta anledningen är ökad upplåning genom företagsobligationen för att finansiera bland annat investeringen i Norge. Balansomslutningen per 30 juni 2016 var 1 041,7 MSEK (664,9 MSEK) vilket motsvarar en ökning med 56,7 %. Främsta anledningen till ökningen är investeringen i Norge och emitteringen av företagsobligationen. Även de höga leverantörsskulderna förklaras av den pågående nyanläggningen i Norge. Upplåning avseende finansiell leasing med löptid på 20 år eller mer, uppgick till 259,9 MSEK (166,2 MSEK) och ökningen jämfört med samma period föregående år beror framförallt på utbyggnaden i Henriksdal. Det egna kapitalet har under året förändrats med, förutom årets resultat, minoritetens eget kapital-investering i koncernbolaget Biokraft Holding AS, se not 3 Rörelseförvärv. Per 30 juni 2016 var koncernens kassabehållning 128,4 MSEK (79,0 MSEK) och anledningen till ökningen är främst företagsobligationen som emitterades i februari. Investeringar Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar under årets andra kvartal uppgick till 42 MSEK (3 MSEK). Under första halvåret har investeringar i materiella och immateriella tillgångar gjorts med 140 MSEK (41 MSEK). I februari 2016 gjordes dessutom en investering i form av rörelseförvärv, vilket beskrivs i not 3 Rörelseförvärv. Koncernen har per den 30 juni 2016 åtaganden att fullfölja beslutade investeringar i framförallt den nya biogasanläggningen utanför Trondheim. Per 30 juni var det bokförda värdet på koncernens materiella och immateriella tillgångar 801,7 MSEK (541,7 MSEK), varav 254,2 MSEK (200,7 MSEK) avser leasingobjekt som koncernen innehar enligt långsiktiga finansiella leasingavtal (över 20 år).

Väsentliga händelser under perioden

Notering av företagsobligation Företagsobligationen har noterats på NASDAQ Stockholm och första dag för handel var den 8 april 2016. Fram till och med sista juni 2016 var den högsta kurs som obligationen handlats till 100,25 och den lägsta 100,00. Utbyggnad av anläggningen i Henriksdal Under andra kvartalet 2016 har delavslut gjorts avseende det pågående projektet med utbyggnaden i Henriksdal och hyra har börjat betalas till Stockholm Vatten. Några mindre delar kvarstår dock. Invigning av utbyggnad Den nya produktionslinjen i Henriksdal invigdes den 28 april 2016 av Stockholms Miljöborgarråd Katarina Luhr och Stockholms Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons. Vid full drift beräknas den nya linjen kunna producera 12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) uppgraderad biogas, motsvarande 125 GWh.

Produktion och försäljning

Bromma och Henriksdal Anläggningen i Henriksdal har producerat och sålt 4,4 miljoner Nm3 (3,7 MNm3) motsvarande cirka 44 GWh (37 GWh) biogas under delårsperioden. Motsvarande mängd för anläggningen i Bromma är 1,2 miljoner Nm3 (1,3 MNm3) vilket motsvarar cirka 12 GWh (13 GWh). Den nya linjen i Henriksdal började producera biogas i januari. Södertörn Förbehandlingsanläggningen i Södertörn mottog i snitt 141 ton (76 ton) matavfall per dag under årets första sex månader. Liksom under första kvartalet så mottogs även under en tid under andra kvartalet vissa avfallsströmmar från andra kommuner utanför Storstockholmsområdet. Försäljningen från biogasanläggningen uppgick under första halvåret till 2,3 miljoner Nm3 (0,0 Nm3) biogas, motsvarande ca 23 GWh. Vi har identifierat utmaningar i driftsättningen och åtgärder pågår. Den planerade produktionsökningen förväntas till hösten, vilket innebär att bedömningen om försening kvarstår sedan föregående kvartalsrapport. Ulsan, Sydkorea Anläggningen i Sydkorea har i snitt mottagit 191 ton (184 ton) matavfall per dag under delårsperioden. Försäljningen av rågas har under samma period uppgått till totalt 4,2 miljoner Nm3 (4,6 MNm3), vilket motsvarar cirka 29 GWh (31 GWh). Totalt producerades 5,3 miljoner Nm3 (5,1 MNm3) rågas. Den lägre sålda volymen, trots mer mottaget matavfall och högre produktion än samma period föregående år, beror på att kunden haft stängt för underhåll under en del av andra kvartalet.

Finansiering

Verksamheten är finansierad med eget kapital, lån från externa kreditgivare och finansiell leasing. Uppgraderingsanläggningarna i Bromma och Henriksdal leasas av Stockholm Vatten AB och förbehandlingsanläggningen i Södertörn leasas från SRV Återvinning AB. Hyresavtalen är på 25 år. Moderbolaget emitterade i början av 2016 en företagsobligation på 200 MSEK med en löptid på 4 år. Medlen har använts till förvärvet av majoriteten i Biokraft Holding AS och till att återbetala del av externt lån. Medlen kommer också bland annat att användas till förbättringsinvesteringar i anläggningen i Södertörn. Företagsobligationen noterades på NASDAQ Stockholm i april 2016. Koncernen har en ambition att växa ytterligare och arbetar aktivt med nya projekt. Koncernen räknar med att finansiering av stora framtida projekt kommer att kräva olika typer av samarbeten och finansieringar, beroende på projektets struktur och placering. Aktien Antalet aktier är oförändrat under årets andra kvartal och per den 30 juni 2016 hade bolaget 90 092 662 (90 092 662) aktier till ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är stamaktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian Biogas Fuels International AB:s (publ) tillgångar och resultat. Teckningsoptioner Personal och verkställande direktör har tillsammans totalt 565 000 (565 000) utestående teckningsoptioner per den sista juni 2016. Det har inte skett någon förändring i antalet utestående teckningsoptioner under delårsperioden. Skärmavbild 2016-08-19 kl. 08.27.04  

Bolagsstyrning

Styrelsen Årsstämman den 28 april 2016 beslöt om omval av Göran Persson, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström, Hans Hansson och Sara Anderson som styrelseledamöter. Stämman beslöt också att välja in Raif Nisametdin som ny styrelseledamot. Göran Persson blev omvald som styrelseordförande. Valberedningen Styrelsen har beslutat att valberedningen fram till tiden för nästa stämma ska bestå av Göran Persson (ordförande), Örjan Björnsson, Jonas Bengtsson och Andreas Ahlström. Kompensationskommittén Styrelsen har beslutat att Göran Persson (ordförande), Anders Bengtsson och Andreas Ahlström även fortsättningsvis kommer att utgöra kompensationskommittén. Revisionskommittén Den revisionskommitté som utsågs av styrelsen tidigare i år är oförändrad och består av Anders Bengtsson (ordförande), Hans Hansson och Sara Anderson.

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är beskrivna i den senaste årsredovisningen. De finns också redovisade i prospektet relaterat till noteringen av företagsobligationen som godkändes av Finansinspektionen i början av april 2016 och som finns tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

Transaktioner med närstående

Det finns inga väsentliga närståendetransaktioner under perioden.

Moderbolaget

Verksamheten Koncernens verksamhet bedrivs framförallt i dotterbolagen medan moderbolaget har mer karaktären av koncernförvaltare. Nettoomsättning och resultatutveckling Moderbolagets totala intäkter uppgick under andra kvartalet 2016 till 0,3 MSEK (0,3 MSEK) och under första halvåret till +0,8 MSEK (+0,6 MSEK). Ökningen beror på vidarefakturering till dotterbolag och motsvarande kostnad ingår i rörelsens kostnader. Resultatet efter skatt var -1,9 MSEK (-0,8 MSEK) under april-juni 2016 och -1,8 MSEK (-1,5 MSEK) för hela delårsperioden. Investeringar I februari 2016 förvärvade moderbolaget majoriteten av aktierna i Biokraft Holding AS, se not 3 Rörelseförvärv. Likviditet och finansiell ställning De största förändringarna i moderbolagets balansomslutning under delårsperioden är relaterade till emissionen av företagsobligationen samt till förvärvet av majoriteten i Biokraft Holding AS. Kassabehållningen uppgick vid delårsperiodens slut till 5,5 MSEK (20,3 MSEK). Det har inte skett några andra väsentliga händelser eller förändringar sedan årsredovisningen 2015 som påverkar koncernens eller moderbolagets resultat och ställning än de som tas upp i denna rapport.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens slut.

Framtidsutsikter

Behovet av förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen som kol och olja till rimliga priser är enormt. I olika utvärderingar av förnyelsebara alternativ som går att massproducera har intresset för biogas ökat och därmed även efterfrågan på biogas, vilken väntas tillta ytterligare i takt med att utbudet ökar. För Scandinavian Biogas innebär detta att koncernen räknar med att få avsättning för all den biogas som kommer att produceras under de närmaste åren. Det idag låga marknadspriset på fossil energi innebär dock viss osäkerhet för tillväxt och nya investeringar för förnyelsebar energi. För att möta efterfrågan planerar koncernen under den närmaste tiden att markant öka produktionen i Stockholmsområdet. Den årliga produktionskapaciteten för den nya biogasanläggningen i Södertörn beräknas till cirka 8 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 80 GWh, vid full drift. Utbyggnaden i Henriksdal beräknas medföra en möjlig ökning av årsproduktion på cirka 12 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 120 GWh. Den totala produktionen vid Henriksdal beräknas därmed uppgå till 200 GWh, vid full drift. Inklusive produktionsanläggningen i Bromma beräknas samtliga anläggningar i Sverige därmed totalt kunna producera drygt 30 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet vid full drift, motsvarande 300 GWh. Anläggningen i Sydkorea beräknas fortsätta ha en årlig produktionskapacitet på cirka 65 GWh. Utöver detta beräknas den årliga produktionskapaciteten i Norge till cirka 12 miljoner Nm3 flytande biogas, vilket motsvarar cirka 120 GWh. Med befintliga anläggningar och pågående projekt beräknas koncernens totala produktionskapacitet att vara närmare 500 GWh vid full drift. Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.32.41 Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.33.51 Jämförelsesiffrorna för 2015 har räknats om enligt den ändrade principen för redovisning av vidarefaktureringar som koncernen genomförde under fjärde kvartalet 2015. Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.36.10 Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.37.16 Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.38.11 Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.39.35 Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.40.36 Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.42.07 Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.47.14 I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat. Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.48.46 Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.49.49 NOTER
Not 1 Allmän information
  Moderbolaget Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr. 556528-4733, bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Huvudkontorets adress är Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm. Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Då den interna rapporteringen görs på koncernnivå så bedömer bolaget att det endast finns ett segment och någon separat segmentsredovisning har därmed inte upprättats för delårsperioden. Delårsinformationen på sidorna 1-6 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. Alternativa prestationsmått EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Koncernen definierar EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) som rörelseresultatet exklusive övriga rörelsekostnader och av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar.
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) som de antagits av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Rapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten ska läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015. Koncernens princip för redovisning av vidarefaktureringar ändrades under fjärde kvartalet 2015. Intäkter för ej verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Övriga rörelseintäkter. De låg tidigare i nettoomsättningen. Kostnader för verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Råvaror och förnödenheter. De låg tidigare som Övriga externa kostnader. Jämförelsesiffrorna för föregående år har i denna rapport räknats om enligt den nya principen. I övrigt är redovisningsprinciperna i överensstämmelse med de principer som tillämpades föregående räkenskapsår.
Not 3 Rörelseförvärv
Den 11 februari 2016 förvärvade koncernen 50,03% av aktierna i Biokraft Holding AS, ett bolag registrerat i Norge som i sin tur äger samtliga aktier i Biokraft AS. Köpeskillingen uppgick till totalt 57 999 147:66 NOK. En mindre del av förvärvet gjordes direkt från ägarna och den största delen i samband med en nyemission. Preliminärt övervärde för förvärvet beräknas till cirka 4,9 MSEK. Förvärvskostnaderna för bland annat jurister estimeras till 0,8 MSEK och redovisas över resultatet som övriga externa kostnader. Tidigare presenterade preliminära förvärvsanalys har justerats på grund av periodiseringsfel i dotterbolagets resultat före förvärvstillfället samt på grund av något ökade förvärvskostnader. Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill (i KSEK): Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.55.15 De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är, enligt en preliminär bedömning, följande: Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.56.25 Förvärvsanalysen är preliminär och övervärdet klassificeras preliminärt som goodwill. Goodwill är hänförlig till ökade marknadsandelar i Norden, etablering på den norska marknaden samt att den nya biogasanläggningen utanför Trondheim kommer att producera flytande biogas. Alla koncernens befintliga anläggningar producerar idag komprimerad biogas. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill. Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.58.13
Not 4 Materiella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under första halvåret gjorts med 140 MSEK (41 MSEK). Investeringarna avser främst anläggningarna i Henriksdal och Södertörn samt det pågående projektet i Norge. Koncernen har aktiverat låneutgifter på kvalificerade tillgångar i form av nyanläggningar om 1,4 MSEK (6,5 MSEK) under första halvåret. I de materiella anläggningstillgångarna ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp: Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.00.00
Not 5 Övriga fordringar
I Övriga fordringar per 30 juni 2016 ingår en post om cirka 45 MSEK (0 MSEK) avseende ett beviljat bidrag till pågående nyanläggningen i Skogn som vid delårsrapportens slut ännu inte utbetalats.
Not 6 Finansiella instrument – Verkligt värde för finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är som följer: Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.01.18 Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. I februari 2016 emitterade moderbolaget företagsobligationer till ett värde av 200 MSEK. Löptiden är fyra år och räntan är STIBOR tre månader plus 9,75 procentenheter. I samma månad återbetalades också del av lån från extern kreditgivare (51,5 MSEK samt ränta).
Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
I Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter per 30 juni 2016 ingår en post om 5,0 MSEK (39,7 MSEK) avseende investeringar för utbyggnaden i Henriksdal och som vid färdigställandet kommer att leasas av koncernen.
Not 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
    Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.03.11 Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.05.53 Ställda säkerheterna och ansvarsförbindelserna ovan avser i allt väsentligt dotterbolags lån från kreditinstitut. I övrigt se årsredovisningen för 2015.   Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Nästa delårsrapport kommer att publiceras och vara tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com den 28 oktober 2016. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 19 augusti 2016   Skärmavbild 2016-08-19 kl. 08.29.44

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Läs mer

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Läs mer

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Läs mer

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Läs mer

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Läs mer

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Läs mer

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Läs mer

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Läs mer

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Läs mer

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Läs mer

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Läs mer

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Läs mer

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Läs mer

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Läs mer

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

2018-07-03

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

2018-06-20

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Läs mer

2018-05-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2018-05-22

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2018-05-02

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

2018-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Läs mer

2018-04-11

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-03-12

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

2018-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Läs mer

2018-01-10

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

2017-11-21

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

2017-10-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Läs mer

2017-08-24

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

Läs mer

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Läs mer

2016-09-07

Pressmeddelande

Läs mer

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Läs mer

2016-08-19

Pressmeddelande

Läs mer

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Läs mer

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Läs mer

2016-04-29

Pressmeddelande

Läs mer

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Läs mer

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Läs mer

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Läs mer

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Läs mer

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Läs mer

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Läs mer

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Läs mer

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Läs mer

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Läs mer

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Läs mer

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Läs mer

2015-10-29

Kvartalsrapport Q3, 2015

Läs mer

© 2019 Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved