Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2020-03-24 16:30

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Vid slutet av året var både Skogn och Södertörn anläggningarna i full produktion.

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Båda anläggningarna i Skogn och Södertörn var i full produktion i slutet av fjärde kvartalet.
 • Nettoomsättningen uppgick till 99,7 (82,7) MSEK, motsvarande en ökning med 20,6% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 29,0 (8,9) MSEK. Förbättringen i förhållande till fjärde kvartalet 2018 beror framförallt på anläggningarna i Södertörn och Skogn varit i full produktion i slutet av året samt förändrad bedömning av tvisten i Korea.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (-12,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt var -5,5 (-20,4) MSEK.

 

Sammanfattning helåret

 • Den operativa driften har kraftfullt förbättrats under året. I slutet av året var båda anläggningarna i Skogn och Södertörn i full produktion, vilket markant förbättrat den operativa lönsamheten.
 • Årets EBITDA uppgick till 87,8 (-6,2) MSEK. Förbättringen beror främst på den höga produktionsnivån samt produktionsstödet i Sverige och på den förändrade bedömningen av tvisten i Korea.
 • Ett 7,5 årigt leveransavtal av LBG har tecknats mellan norska dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.
 • Anläggningarna i Sverige och Norge har producerat på en hög nivå och var i slutet av fjärde kvartalet i full produktion.
 • Nettoomsättningen uppgick till 363,6 (275,2) MSEK, motsvarande en ökning med 32% vilket framförallt beror på anläggningen i Skogn.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-71,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt var -55,9 (-109,9) MSEK.
 • Under året har nyemissioner genomförts motsvarande 147 MSEK. De riktade nyemissionerna gav 100 MSEK före transaktionskostnader. Efterställda ägarlån på 34 MSEK samt ränta om 2,5 MSEK har omvandlats till aktier och företrädesemissionen gav 10,3 MSEK.
 • Under september säkerställde bolaget finansiering för återbetalningen av det utestående obligationslånet 2016/2020 som förföll till betalning den 10 februari 2020.

 

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Företagsobligation på 230 MSEK refinansierades i början av februari med en privat facilitet på 200 MSEK. Den nya faciliteten uppgår till 24 månader. Faciliteten kan sägas upp inom 12 månader. Företagsledningen arbetar med olika finansieringslösningar för att få en mer långsiktig facilitet.

Under början av 2020 har affärsmöjligheter i världen påverkats av Coronaviruset. Företagsledningen följer noggrant situationen och gör löpande bedömningar hur det kan påverka verksamheten.

VD-kommentar för delårsperioden

”Koncernens lönsamhet och kassaflöde från löpande verksamheten har förbättrats markant under året.  Vi genomförde aktieemissionen på 147 MSEK innan emissionskostnader i somras och har kunnat säkerställa refinansieringen av företagsobligationen, vilket är mycket glädjande.  Under första halvåret signerades flerårigt avtal med Hurtigruten om leverans av flytande biogas (LBG) till kundens kryssningsfärjor.

Biogasutredningen i Sverige har publicerats. Förutsättningarna för svensk biogasindustri är på väg att förstärkas.”

Matti Vikkula

Verkställande direktör och koncernchef

Bokslutskommunikén 2019 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

 

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 16:30.

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Läs mer

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Läs mer

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Läs mer

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Läs mer

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Läs mer

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Läs mer

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Läs mer

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Läs mer

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Läs mer

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Läs mer

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Läs mer

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Läs mer

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Läs mer

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

2018-07-03

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

2018-06-20

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Läs mer

2018-05-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2018-05-22

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2018-05-02

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

2018-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Läs mer

2018-04-11

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-03-12

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

2018-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Läs mer

2018-01-10

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

2017-11-21

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

2017-10-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Läs mer

2017-08-24

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

Läs mer

2017-08-16

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Läs mer

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Läs mer

2016-09-07

Pressmeddelande

Läs mer

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Läs mer

2016-08-19

Pressmeddelande

Läs mer

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Läs mer

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Läs mer

2016-04-29

Pressmeddelande

Läs mer

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Läs mer

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Läs mer

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Läs mer

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Läs mer

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Läs mer

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Läs mer

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Läs mer

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Läs mer

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Läs mer

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Läs mer

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Läs mer

2015-10-29

Kvartalsrapport Q3, 2015

Läs mer

© 2019 Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved