Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2019-03-28 15:46

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Emittenten") kommer inom kort instruera agenten för Emittentens upp till 300 MSEK säkerställda obligationslån med ISIN SE0007784111 att påbörja ett skriftligt förfarande där Emittenten ber obligationsinnehavarna om tillstånd att frångå det finansiella testet under obligationsvillkoren för testperioderna som slutar den 31 mars 2019 och den 30 juni 2019.

Emittenten har under 2018 rapporterat försämrat resultat, vilket främst härrör från ökade kostnader för drift och underhåll i Södertörn, juridiska kostnader kring tvister, straffavgifter i Sydkorea och ökade kostnader i Norge i samband med driftsättningen av anläggningen vid Skogn.

Därav har Emittenten vid upprättandet av kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2018 kommit fram till att bolaget möjligtvis inte kommer uppfylla sitt åtagande avseende den finansiella covenanten ("Maintenance Test") för första och andra kvartalet 2019, enligt vad som anges i villkoren (publicerad på Emittentens webbsida www.scandinavianbiogas.com), för Emittentens företagsobligationslån.

Som ett led i avståendeförfrågan kommer Emittentens balansräkning och likviditet att stärkas med ett kapitaltillskott på minst 80 MSEK före transaktionskostnader. Dessa 80 MSEK kan vara efterställda lån och/eller en del av den aviserade och pågående riktade nyemissionen på totalt 144 MSEK, varav 34 MSEK avser en möjlig konvertering av lån från de större aktieägarna.

Emittenten arbetar kontinuerligt med att förbättra sin finansiella ställning och utvärderar en rad strategiska och kapitalbaserade strukturella alternativ som syftar till att säkra en långsiktig och hållbar kapitalstruktur samt ett investeringsprogram för att väsentligt förbättra verksamheten vid anläggningen i Södertörn. Koncernens lönsamhet (EBITDA) 2019 beräknas bli över 100 MSEK, då anläggningen i Skogn förväntas vara helt driftsatt och det statliga produktionsstödet kommer att påverka lönsamheten i Södertörn positivt.

Emittenten har diskuterat begäran om tillfälligt undantag från sitt Maintenance Test och efterföljande kapitaltillskott och/eller efterställda lån med en grupp obligationsinnehavare, som innehar närmare 53% av det utestående obligationslånet. Dessa obligationsinnehavare har bekräftat sitt stöd för begäran om undantag villkorat till en waiver fee på 1,00% samt att minst 80 MSEK före transaktionskostnader erhålls från den riktade nyemissionen eller efterställda lån, varav minst 30 MSEK per 30 juni 2019 och resterande upp till 50 MSEK per 31 augusti 2019.

Pareto Securities agerar finansiell rådgivare och för ytterligare information om det skriftliga förfarandet och Emittentens åtagande, vänligen kontakta din mäklare på Pareto Securities. 

Koncernens årsredovisning 2018 antas publiceras före slutet av april 2019. Som tidigare meddelats var planerad datum för publicering 29 mars 2019, men med hänsyn till det skriftliga förfarandet förskjuts offentliggörandet.

Delårsrapporten för det första kvartalet 2019 planeras att publiceras den 26 april 2019.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande kommer finnas på bolagets hemsida (www.scandinavianbiogas.com) och på Stamdata (www.stamdata.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38

matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:

Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt anläggningar för produktion av rå biogas i Sydkorea respektive flytande biogas i Norge.

Information:

Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 15:45.

2020-08-20

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Läs mer

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Läs mer

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Läs mer

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Läs mer

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Läs mer

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Läs mer

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Läs mer

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Läs mer

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Läs mer

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Läs mer

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Läs mer

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Läs mer

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Läs mer

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Läs mer

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

2018-07-03

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

2018-06-20

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Läs mer

2018-05-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2018-05-22

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2018-05-02

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

2018-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Läs mer

2018-04-11

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-03-12

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

2018-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Läs mer

2018-01-10

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

2017-11-21

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

2017-10-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Läs mer

2017-08-24

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

Läs mer

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Läs mer

2016-09-07

Pressmeddelande

Läs mer

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Läs mer

2016-08-19

Pressmeddelande

Läs mer

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Läs mer

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Läs mer

2016-04-29

Pressmeddelande

Läs mer

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Läs mer

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Läs mer

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Läs mer

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Läs mer

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Läs mer

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Läs mer

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Läs mer

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Läs mer

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Läs mer

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Läs mer

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Läs mer

2015-10-29

Kvartalsrapport Q3, 2015

Läs mer

© 2019 Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved