Scandinavian Biogas Nyheter

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi håller dig uppdaterad under tiden

2019-02-28 14:00

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande biogas till kund. I Sverige har koncernen erhållit beviljat statligt biogasstöd, och för fjärde kvartalet har 4,8 MSEK intäktsförts. Koncernens EBITDA har påverkats negativt under 2018 av engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut avseende tvister.

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Anläggningen i Skogn har levererat 1,5 MNm3 LBG (Liquid Biogas) till kund under oktober-december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 82,7 MSEK (66,4 MSEK) motsvarande en ökning med 24,5%
 • EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (-10,3 MSEK) motsvarande en ökning med 186,4%
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-35,5 MSEK) motsvarande en ökning med 64,5%
 • Resultatet efter skatt var -20,4 MSEK (-34,1 MSEK) motsvarande en förbättring med 40,2%
 • Koncernen har erhållit 21,8 MSEK i förskottsbetalning för statligt biogasstöd varav 4,8 MSEK intäktsförts
 • Koncernen erhöll 5,5 MSEK i förskottsbetalningar för projekten ”Slurry-hantering” och ”Tankstation Mönsterås”
 • Life-projektet EffiSludge har erhållit 7,6 MSEK i bidrag, varav 3,8 MSEK i andel tillföll Biokraft AS, Norge
 • Koncernen har fått 16 MSEK i efterställda lån från de största aktieägarna
 • Tvisten med huvudleverantören till anläggningen i Södertörn avgjordes i oktober till koncernens nackdel

Sammanfattning helåret

 • Anläggningen i Skogn har levererat 1,6 MNm3 LBG (flytande biogas) till kund under september-december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 275,2 MSEK (258,4 MSEK) motsvarande en ökning med 6,5%
 • EBITDA uppgick till -6,2 MSEK (21,6 MSEK) motsvarande en minskning med -77,7% med påverkan av:
  • engångskostnad om 6,6 MSEK (13,6 MSEK) i omvärderad nuvärdesberäkning avsättning för straffavgift
  • engångskostnad om 9,6 MSEK hänförlig till förlorad tvist mot leverantör till anläggningen i Södertörn
  • övriga kostnader för juridiska tjänster relaterade till tvister 5,6 MSEK
  • Affärsområde Norge total EBITDA -14,8 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -71,8 MSEK (-42,2 MSEK) motsvarande en försämring med -70,3%
 • Resultatet efter skatt var -109,9 MSEK (-75,0 MSEK) motsvarande en försämring med -46,5%
 • Koncernens justerade soliditet uppfyllde inte kravet för företagsobligationen per 30 september 2018. En klar majoritet av obligationsinnehavarna bekräftade stöd för undantag av kravet för tredje och fjärde kvartalet 2018.
 • Projektfinansieringen för biogasanläggningen i Södertörn har refinansierats med banklån till lägre ränta
 • Koncernen har fått totalt 34 MSEK i efterställda lån från de största aktieägarna

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut

 • Ett Settlement Agreement tecknades i januari 2019 med huvudleverantören till anläggningen i Södertörn för tvisten som avgjordes oktober 2018. Koncernen betalar totalt 15,6 MSEK fram till slutet av augusti 2019 till motparten
 • Koncernen avser att undersöka möjligheten att genomföra en riktad nyemission upp till 134 MSEK till ett antal institutionella och privata investerare, som inkluderar möjlig konvertering av 34 MSEK i lån från vissa aktieägare mot aktier. Bolaget har även för avsikt att under våren 2019 genomföra en företrädesemission om upp till 10 MSEK till samma teckningskurs som den riktade emissionen. Totalt avser bolaget emittera aktier till ca 144 MSEK
 • Under perioden januari – februari 2019 har anläggningen i Skogn levererat ca 1,4 MNm3 LBG motsvarande en ökning med ca 35% på månadsbasis jämfört med månatlig leverans av LBG i sista kvartalet 2018
 • Koncernen ser en risk i att kravet för justerad soliditet inte kommer kunna uppfyllas för första och andra kvartalet 2019 och har därför inlett en process om att föreslå undantag för kravet från obligationsinnehavarna

Bokslutskommunikén för 2018 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 14:00.

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2020-06-10

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2020

Läs mer

2020-06-04

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2019

Läs mer

2020-05-20

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2020-04-29

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Läs mer

2020-03-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2019

Läs mer

2020-02-10

Scandinavian Biogas har idag återbetalt obligationslånen 2016/2020

Läs mer

2019-10-31

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Läs mer

2019-09-30

Scandinavian Biogas säkerställer finansiering för återbetalning av obligationslån 2016/2020

Läs mer

2019-08-15

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Läs mer

2019-08-09

Delårsrapporten kommer att publiceras den 15 augusti 2019

Läs mer

2019-07-19

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Läs mer

2019-06-27

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

2019-06-19

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Läs mer

2019-06-14

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Läs mer

2019-06-05

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Läs mer

2019-05-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2019-05-23

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Läs mer

2019-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

2019-04-25

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

2019-04-18

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2019-03-28

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

2019-02-28

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

2019-01-25

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

2018-11-28

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Läs mer

2018-11-09

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-11-08

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

2018-10-23

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

2018-09-03

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Läs mer

2018-08-23

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

2018-07-03

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

2018-06-20

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

2018-06-07

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Läs mer

2018-05-25

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

2018-05-22

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

2018-05-02

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

2018-04-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Läs mer

2018-04-11

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

2018-03-12

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Läs mer

2018-02-27

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

2018-02-15

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Läs mer

2018-01-10

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

2017-11-21

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

2017-10-26

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

Läs mer

2017-08-24

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

Läs mer

2017-08-16

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Läs mer

2017-02-28

Ladda ned bokslutskommuniké

Läs mer

2016-09-07

Pressmeddelande

Läs mer

2016-09-01

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Läs mer

2016-08-19

Pressmeddelande

Läs mer

2016-08-18

Delårsrapport - Q2 2016

Läs mer

2016-07-15

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

Läs mer

2016-04-29

Pressmeddelande

Läs mer

2016-04-29

Delårsrapport - Q1 2016

Läs mer

2016-04-28

Nordens största biogasanläggning

Läs mer

2016-04-07

Offentliggörande av obligationsprospekt

Läs mer

2016-04-04

Koncern- & årsredovisningen 2015

Läs mer

2016-03-30

Kallelse till årsstämma

Läs mer

2016-03-07

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Läs mer

2016-02-18

Outnyttjad restprodukt:

Läs mer

2016-02-08

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Läs mer

2016-02-08

Investerar i anläggning för flytande biogas

Läs mer

2015-12-04

Tillfällig fackla i Henriksdal

Läs mer

2015-11-20

Kallelse till extra bolagstämma

Läs mer

2015-10-29

Kvartalsrapport Q3, 2015

Läs mer

© 2019 Scandinavian Biogas Fuels International AB all rights reserved