Ladda ned som PDF »

Skärmavbild 2015-04-17 kl. 15.16.56Skärmavbild 2015-04-17 kl. 15.17.59

 Produktion och försäljning

Tillgängligheten i anläggningarna i Bromma och Henriksdal har under året varit mycket god, och anläggningarna har kunnat fortsätta producera höga volymer biogas, även om produktionen totalt varit något lägre än föregående år. Anläggningen i Bromma hade under andra halvåret 2014 minskad tillgång till rågas, vilket medfört cirka 5 procent lägre produktion. Totalt uppgick produktionen i båda anläggningarna till 9,8 (10,1) miljoner Nm3 biogas och all producerad gas såldes. Kunderna är i huvudsak Storstockholms Lokaltrafik AB och ett antal privata aktörer.

Lönsamheten i anläggningen i Ulsan har under räkenskapsåret förbättrats ytterligare jämfört med tidigare år. Trots att volymen mottaget matavfall sjunkit något jämfört med föregående år så har den sålda mängden rågas ökat. Dessutom har kostnadsmassan setts över och besparingar gjorts där det varit möjligt. Mottagningen av matavfall har 2014 varit i snitt 203 ton/dag (208 ton/dag) och gasförsäljningen uppgick till 9,8 miljoner Nm3 (9,1 MNm3) vilket motsvarar 6,7 MNm3 (6,3 MNm3) uppgraderad biogas.

Scandinavian Biogas Recycling AB hyr från 1 maj 2014 en förbehandlingsanläggning för mottagning och behandling av organiskt avfall belägen på Gladö Kvarns Industriområde i Södertörn söder om Stockholm. Produktionen har under året följt prognoserna och det behandlade avfallet har avsatts till olika biogasproducenter i Sydsverige, i avvaktan på att lokal biogasproduktion skall gå i drift, vilket genererat en del underskott.

Pågående projekt och expansion

Fordonsgas Stockholm AB vann under hösten 2014 en offentlig upphandling av utökad biogasleverans till Storstockholms Lokaltrafik AB (SL). Upphandlingen omfattar cirka 5 miljoner Nm3 biogas årligen under åren 2016-2021, och SL har option på ytterligare leverans åren 2022-2025.

Under fjärde kvartalet 2014 påbörjades utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal tillsammans med Stockholm Vatten AB. Byggnationen beräknas vara klar i början av 2016 och produktionen förväntas kunna fördubblas i Henriksdal när den nya anläggningen är i full drift.

Byggnationen av biogasanläggningen i Sofielund utanför Stockholm fortgår enligt planerna och i slutet av december 2014 var flertalet betongfundament gjutna, de båda rötgaskamrarna resta och huvudbyggnaden var färdigställd. Det pågick rörläggningsarbeten och elinstallationer. Beräknad produktionskapacitet är 8 miljoner Nm3 biogas vid full drift.

Även samarbetet med SRV Återvinning AB (SRV) i det gemensamägda bolaget Scandinavian Biogas Recycling AB (SBR) löper på bra. Till sommaren 2015 kommer SBR:s förbehandlingsanläggning att byggs ut för att kunna ta emot ökade mängder matavfall från SRV:s ägarkommuner. När den nya biogasanläggningen i Sofielund är färdig kommer Scandinavian Biogas Sofielund AB (SBS) att köpa i princip all slurry från SBR. För att uppfylla åtaganden mot leverantörer säljs slurryn under byggperioden till olika externa fordonsgasproducenter med förhållandevis kostsamma transporter till följd. SBR kommer att visa en förlust innan biogasproduktionen hos SBS är igång.

Utvecklingsarbetet för nya affärsmöjligheter och investeringsprojekt har påbörjats, och det finns betydelsefulla investeringsprojekt under bearbetning. Eventuella investeringsbeslut planeras kunna fattas under 2015.

Finansiell utveckling och rapportering

Under räkenskapsåret uppgick koncernens nettoomsättning till 168 MSEK (145 MSEK) vilket är en ökning med 15,8 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror till viss del på att dotterbolaget Scandinavian Biogas Recycling AB kom igång med sin verksamhet under våren 2014. Koncernens EBITDA har förbättrats med 48,8 procent och var +31,9 MSEK (+21,4 MSEK) medan rörelseresultatet har gått från -9,2 MSEK under 2013 till -5,4 MSEK under 2014. Koncernen visar 2014 för första gången ett positivt resultat efter skatt, +10,4 MSEK (-29,7 MSEK). +13,9 MSEK (+2,1 MSEK) kommer från orealiserad kursvinst och +16,6 MSEK (-2,8 MSEK) avser en skatteintäkt på grund av en förändrad uppskjuten skatt vid avyttring av tillgångar.

Balansomslutningen har under räkenskapsåret ökat med 46,5 procent från 428,7 MSEK till 628,0 MSEK, vilket delvis förklaras av sale and lease back-affären med Stockholm Vatten som medfört både högre kassabehållning och högre upplåning i form av finansiell leasing. Dessutom har väsentliga investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och ett större lån tagits från extern kreditgivare. Av koncernens totala räntebärande skulder på 355 MSEK (191 MSEK) förfaller 157 MSEK (0 MSEK) om mer än 5 år.

Investeringarna under räkenskapsåret uppgick till 201 MSEK (23 MSEK), varav ca 1 MSEK (1 MSEK) i Sydkorea. Investeringarna avser främst de nya anläggningarna i Södertörn.

Per den sista december 2014 hade koncernen 32 (29) anställda i Sverige och 20 (20) i Sydkorea.

Finansiering

Med anledning av affären med Stockholm Vatten och förbättrad lönsamhet, så har koncernens likviditet förbättrats avsevärt. Banktillgodohavandena per 31 december 2014 var 125 MSEK för koncernen, att jämföras med 48 MSEK den 31 december 2013.

Koncernen beräknar att befintliga projekt kan finansieras med eget kapital och planerar att finansiera kommande projekt via externa långivare samt med eget kapital.

Scandinavian Biogas verksamhet fortsätter att utvecklas enligt plan

Scandinavian Biogas strategi är att öka produktionen i befintliga anläggningar och att parallellt med dessa utveckla verksamheten med nya storskaliga biogasprojekt med särskilt gynnsam potential.

Årsredovisningen för 2014 kommer att finnas tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com senast den 7 maj 2015 och nästa redogörelse publiceras under vecka 21, 2015.

Preliminärt datum för årsstämman är 21 maj 2015 och separat kallelse kommer att skickas ut per post.

Denna kvartalsredogörelse har inte varit föremål för granskning av koncernens revisorer.

Stockholm 2015-04-17

Matti Vikkula
VD och Koncernchef

 

resultat

 

balans1

 

balans2

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande biogas till kund. Koncernens EBITDA har påverkats negativt av engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Ladda ned som PDF »  Produktion och försäljning Tillgängligheten i anläggningarna i Bromma och Henriksdal har under året varit mycket god, och anläggningarna har kunnat fortsätta producera höga volymer biogas, även om produktionen totalt varit något lägre än föregående år. Anläggningen i Bromma hade under andra halvåret 2014 minskad tillgång till rågas, vilket medfört cirka […] Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018, klockan 15.30 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Samarbetsavtal undertecknat med Mönsterås Biogas AB och tankstationen driftsatt vid anläggningen i Södertörn. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Årsredovisningen och koncernredovisningen 2017 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Koncernen redovisar en markant förbättring av operativ EBITDA 2017 jämfört med 2016, men en icke kassapåverkande engångsavsättning för straffavgiften i Ulsan motsvarande cirka 14 miljoner kronor försämrar EBITDA i sista kvartalet. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår, parallellt utvärderas olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ. Läs mer

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

EBITDA för tredje kvartalet 2017 mer än fördubblad jämfört med samma period föregående år. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

EBITDA för andra kvartalet 2017 nästan fördubblad jämfört med samma period föregående år. Koncernen har genomfört två aktieemissioner samt emission av ytterligare obligationer. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Bolagets ansökan om notering av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm har skickats in och första dag för handel är planerad till den 18 augusti 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har ändrat vissa obligationsvillkor som ursprungligen daterades 9 februari 2016 för det säkerställda obligationslånet med ISIN SE0007784111 och ett totalt belopp om 300 000 000 SEK. Ändringarna trädde ikraft den 22 juni 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Scandinavian Biogas Fuels International AB har emitterat 30 MSEK under bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0007784111 och inom ett totalt belopp om 300 MSEK. Efter emissionen är bolagets utestående obligationslån på 230 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om 3 månader Stibor +9,75 procent och prissattes till 100,5 procent av det nominella värdet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent, motsvarande cirka 23,4 MSEK. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK har påkallat, och styrelsen har medgivit, kvittning av sina lån i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Anläggningen i Södertörn har beviljats ett nytt miljötillstånd som innebär att avfallsmängderna och biogasproduktionen kan öka markant. Indunstaren har driftsatts vilket innebär att den externa vattenförbrukningen reduceras avsevärt. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemissionen av aktier om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017.  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet. Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2016

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Positivt besked för biogasen

Scandinavian Biogas välkomnar regeringens nya förslag om ett ”bränslebyte”. En reduktionsplikt för utsläpp av växthusgaser är ett tydligt styrmedel som gynnar ökad efterfrågan på biogas, ett helt fossilfritt drivmedel. När biogas ersätter fossila bränslen uppnås minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, ökad återvinning av avfall samt mer ekologisk odling. Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

Under fjärde kvartalet genomfördes en högtidlig Grundstensättning vid byggprojektet i Skogn, och biogasproduktionen vid Södertörn utföll något bättre än den uppdaterade planen. Läs mer

Ladda ned bokslutskommuniké

Ladda ned som PDF »  Produktion och försäljning Tillgängligheten i anläggningarna i Bromma och Henriksdal har under året varit mycket god, och anläggningarna har kunnat fortsätta producera höga volymer biogas, även om produktionen totalt varit något lägre än föregående år. Anläggningen i Bromma hade under andra halvåret 2014 minskad tillgång till rågas, vilket medfört cirka […] Läs mer

Scandinavian Biogas förbereder koncernen för notering av aktien - tecknar låneavtal om 16 MSEK inför kommande aktieemission

Aktieemissionen är ett led i koncernens strategiska plan som syftar till att börsnotera bolagets aktie på lämplig marknadsplats tidigast hösten 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

Nettoomsättningen har fortsatt öka och biogasproduktionen i Södertörn under tredje kvartalet var på samma nivå som första och andra kvartalet. Biogasproduktionen i september var dock den högsta hittills. Läs mer

Pressmeddelande

Anläggningen i Södertörn bedöms inte nå förväntade produktionsvolymer för resten av 2016 Läs mer

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Linköping 7-8 september 2016 Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q2 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q2 2016

1 januari - 30 Juni 2016 Läs mer

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

För demonstrations-anläggning Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q1 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q1 2016

1 januari-31 mars 2016 Läs mer

Nordens största biogasanläggning

invigd i Stockholm Läs mer

Offentliggörande av obligationsprospekt

samt ansöker om registrering om obligationslån. Läs mer

Koncern- & årsredovisningen 2015

för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig Läs mer

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm Läs mer

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Investerar för att fyrdubbla kapaciteten till 400 GWh Läs mer

Outnyttjad restprodukt:

Kan öka biogasproduktionen med en terawattimme Läs mer

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor. Läs mer

Investerar i anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Läs mer

Tillfällig fackla i Henriksdal

Testkörning inför uppstart. Läs mer

Kallelse till extra bolagstämma

8 december 2015 kl. 9.00 Läs mer

Kvartalsrapport Q3, 2015

Pågående investeringar ger kapacitet att tredubbla produktionen till 300 GWh Läs mer

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy