Ladda ner som pdf>>

Scandinavian Biogas Fuels International Koncern
Kvartalsredogörelse januari – september 2014

(oreviderad IFRS)

Skärmavbild 2014-10-30 kl. 12.47.48

Skärmavbild 2014-10-30 kl. 12.48.08

Finansiell utveckling och rapportering

I slutet av september sålde Fordonsgas Stockholm (FGS) alla anläggningar och mark till Stockholm Vatten (SV) för 190 MSEK. Anläggningen i Henriksdal kommer att leasas under en 25-årsperiod. Dessutom har koncernen tecknat ett leveransavtal för rågas med Stockholm Vatten. Även detta löper på 25 år. Vad gäller anläggningen i Bromma så kommer även den att leasas fram till den planerade nedläggningen 2019. För koncernens del innebär denna så kallade sale & leaseback-affär att kapital frigörs samt att en utökad produktion av biogas säkerställs i 25 år. Affären ger en liten försäljningsvinst och en skattevinst (uppskjuten skatt) på koncernnivå.

Samtidigt som avtalet om försäljningen av mark och anläggningar till SV undertecknades, undertecknades även ett avtal om utbyggnad av anläggningen i Henriksdal, Linje 3. Byggstart för detta projekt är planerad till november 2014 och den nya Linje 3 förväntas vara i drift under första kvartalet 2016. Efter att utbyggnaden är färdig hyr FGS Linje 3-anläggningen under 25 år enligt samma princip som för de nu sålda anläggningarna.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari-september 2014 uppgick till +23,1 MSEK (+15,0 MSEK), vilket motsvarar en ökning med 54% jämfört med samma period förra året. Koncernens positiva trend fortsätter och rörelseresultat (EBIT) för perioden fram till och med september uppgick till +9,1 MSEK (+2,5 MSEK), vilket är en förbättring på 6,6 MSEK jämfört med samma period 2013. Finansnettot har förbättrats med 15,8 MSEK i förhållande till de nio första månaderna förra året, varav 11,8 MSEK avser valutakursdifferenser och resterande del avser lägre räntekostnader.

Investeringarna under årets tre första kvartal uppgick till 57 MSEK (18 MSEK), varav ca 1 MSEK (1 MSEK) i Sydkorea. Investeringarna avser främst den nya anläggningen i Sofielund.

Per den sista september 2014 hade koncernen 31 (33) anställda i Sverige och 20 (21) i Sydkorea.

Finansiering

Med anledning av affären med Stockholm Vatten och förbättrad lönsamhet, så har koncernens likviditet förbättrats avsevärt. Banktillgodohavandena per 30 september 2014 var lite drygt 202 MSEK för koncernen, att jämföras med knappt 33 MSEK den 30 september 2013. Samtidigt med transaktionen med SV har FGS delåterbetalat sina lån med ca. 48 MSEK.

Låneavtal tecknades med Proventus Capital Partners II AB under våren för finansieringen av Sofielundprojektet och den andra delen utbetalades i augusti 2014.

Koncernen planerar att finansiera pågående och kommande projekt via externa långivare samt med eget kapital.

Scandinavian Biogas verksamhet fortsätter att utvecklas enligt plan

Scandinavian Biogas strategi är att öka produktionen i befintliga anläggningar och att parallellt med dessa utveckla verksamheten med nya storskaliga biogasprojekt med särskilt gynnsam potential.

Kvartalsredogörelsen för tredje kvartalet kommer att skickas ut med post. Detta är ett undantag då vi samtidigt vill bjuda in till ett aktieägarmöte den 2 december 2014. Mer information om aktieägarmötet kommer att skickas ut med post till samtliga aktieägare samt även publiceras på bolagets hemsida. Fortsättningsvis kommer kvartalsredogörelserna endast publiceras på hemsidan.

www.scandinavianbiogas.com.

Nästa redogörelse publiceras under vecka 10, 2015.

Stockholm 2014-10-31

Matti Vikkula
VD och Koncernchef

Konsoliderad rapport per kvartal enligt nedan (oreviderad):

Skärmavbild 2014-10-30 kl. 12.48.42

 

 

Skärmavbild 2014-10-30 kl. 12.49.00

Skärmavbild 2014-10-30 kl. 12.49.24

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

EBITDA för tredje kvartalet 2017 mer än fördubblad jämfört med samma period föregående år. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

EBITDA för andra kvartalet 2017 nästan fördubblad jämfört med samma period föregående år. Koncernen har genomfört två aktieemissioner samt emission av ytterligare obligationer. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Bolagets ansökan om notering av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm har skickats in och första dag för handel är planerad till den 18 augusti 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har ändrat vissa obligationsvillkor som ursprungligen daterades 9 februari 2016 för det säkerställda obligationslånet med ISIN SE0007784111 och ett totalt belopp om 300 000 000 SEK. Ändringarna trädde ikraft den 22 juni 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Scandinavian Biogas Fuels International AB har emitterat 30 MSEK under bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0007784111 och inom ett totalt belopp om 300 MSEK. Efter emissionen är bolagets utestående obligationslån på 230 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om 3 månader Stibor +9,75 procent och prissattes till 100,5 procent av det nominella värdet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent, motsvarande cirka 23,4 MSEK. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK har påkallat, och styrelsen har medgivit, kvittning av sina lån i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Anläggningen i Södertörn har beviljats ett nytt miljötillstånd som innebär att avfallsmängderna och biogasproduktionen kan öka markant. Indunstaren har driftsatts vilket innebär att den externa vattenförbrukningen reduceras avsevärt. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemissionen av aktier om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017.  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet. Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2016

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Positivt besked för biogasen

Scandinavian Biogas välkomnar regeringens nya förslag om ett ”bränslebyte”. En reduktionsplikt för utsläpp av växthusgaser är ett tydligt styrmedel som gynnar ökad efterfrågan på biogas, ett helt fossilfritt drivmedel. När biogas ersätter fossila bränslen uppnås minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, ökad återvinning av avfall samt mer ekologisk odling. Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

Under fjärde kvartalet genomfördes en högtidlig Grundstensättning vid byggprojektet i Skogn, och biogasproduktionen vid Södertörn utföll något bättre än den uppdaterade planen. Läs mer

Ladda ned bokslutskommuniké

Ladda ner som pdf>> Scandinavian Biogas Fuels International Koncern Kvartalsredogörelse januari – september 2014 (oreviderad IFRS) Finansiell utveckling och rapportering I slutet av september sålde Fordonsgas Stockholm (FGS) alla anläggningar och mark till Stockholm Vatten (SV) för 190 MSEK. Anläggningen i Henriksdal kommer att leasas under en 25-årsperiod. Dessutom har koncernen tecknat ett leveransavtal för […] Läs mer

Scandinavian Biogas förbereder koncernen för notering av aktien - tecknar låneavtal om 16 MSEK inför kommande aktieemission

Aktieemissionen är ett led i koncernens strategiska plan som syftar till att börsnotera bolagets aktie på lämplig marknadsplats tidigast hösten 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

Nettoomsättningen har fortsatt öka och biogasproduktionen i Södertörn under tredje kvartalet var på samma nivå som första och andra kvartalet. Biogasproduktionen i september var dock den högsta hittills. Läs mer

Pressmeddelande

Anläggningen i Södertörn bedöms inte nå förväntade produktionsvolymer för resten av 2016 Läs mer

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Linköping 7-8 september 2016 Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q2 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q2 2016

1 januari - 30 Juni 2016 Läs mer

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

För demonstrations-anläggning Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q1 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q1 2016

1 januari-31 mars 2016 Läs mer

Nordens största biogasanläggning

invigd i Stockholm Läs mer

Offentliggörande av obligationsprospekt

samt ansöker om registrering om obligationslån. Läs mer

Koncern- & årsredovisningen 2015

för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig Läs mer

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm Läs mer

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Investerar för att fyrdubbla kapaciteten till 400 GWh Läs mer

Outnyttjad restprodukt:

Kan öka biogasproduktionen med en terawattimme Läs mer

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor. Läs mer

Investerar i anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Läs mer

Tillfällig fackla i Henriksdal

Testkörning inför uppstart. Läs mer

Kallelse till extra bolagstämma

8 december 2015 kl. 9.00 Läs mer

Kvartalsrapport Q3, 2015

Pågående investeringar ger kapacitet att tredubbla produktionen till 300 GWh Läs mer

Ny biogasanläggning ger miljölyft för Stockholms län

Lokalt producerad biogas kommer att öka med minst 50 procent. Läs mer

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm