Ladda ner PDF

Scandinavian Biogas Fuels International Koncern

Delårsrapport januari – mars 2014

(oreviderad IFRS)

  • Omsättningen ökade med 3 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 40,6 MSEK (39,6 MSEK)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till +7,7 MSEK (+3,8 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 103% jämfört med första kvartalet 2013
  • Koncernen uppnådde ett positivt rörelseresultat (EBIT) om 3,2 MSEK (-0,4 MSEK)
  • Sedan förra rapporten skickades ut har första spadtagen tagits för Sofielundprojektet och alla väsentliga avtal är undertecknade

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Skärmavbild 2014-05-26 kl. 15.12.33

 

Produktion och försäljning

Produktionen av biogas i de svenska anläggningarna i Henriksdal och Bromma har under första kvartalet 2014 varit på samma höga nivå som motsvarande period 2013. Detta beror till stor del på god utnyttjande av produktionskapaciteten. Totalt producerades 2,6 miljoner normalkubikmeter (Nm3) (2,5 miljoner Nm3) biogas av drivmedelskvalitet i Sverige.

Mottagningen av matavfall i den sydkoreanska anläggningen i Ulsan har under perioden januari-mars 2014 varit lägre än motsvarande period föregående år. Snittet för mottagningen var 189 ton (207 ton) per dag årets första tre månader. Trots detta är rörelseresultatet bättre vilket till stor del beror på att kostnaderna har lyckats hållas nere. Totalt producerades 2,6 miljoner Nm3 (2,9 miljoner Nm3) rågas och försäljningen uppgick till 2,3 miljoner Nm3 (2,4 miljoner Nm3) rågas vilket motsvarar ungefär 1,6 miljoner Nm3 (1,6 miljoner Nm3) uppgraderad biogas av drivmedelskvalitet.

Pågående projekt och ytterligare expansion

Under 2014 kommer koncernen fokusera på de pågående projekten i Henriksdal och Sofielund samt även arbeta aktivt med att hitta nya expansionsmöjligheter.

Samarbetet med SRV Återvinning AB för anläggningen i Sofielund utvecklades väl och alla samarbetsavtal blev i det närmaste klara under första kvartalet. Förhandlingar fördes också med underleverantörer för uppförandet av uppgraderingsanläggningen.

Även förhandlingarna med Stockholm Vatten om bland annat en utbyggnad av anläggningen i Henriksdal fortgår, men har tagit lite längre tid än vad som först beräknades.

Finansiell utveckling och rapportering

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari-mars 2014 uppgick till +7,7 MSEK (+3,8 MSEK) vilket motsvarar en ökning med 103 % jämfört med samma period förra året. En av anledningarna till detta är de omstruktureringar som gjorts. Koncernens positiva trend fortsätter och rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till +3,2 MSEK (-0,4 MSEK) vilket är en förbättring på 3,6 MSEK jämfört med samma kvartal 2013. Finansnettot har förbättrats med ca 4,1 MSEK i förhållande till de tre första månaderna förra året och 2,8 MSEK av dessa avser valutakursdifferenser medan resten i stort sett är på grund av lägre räntekostnader.

Investeringarna under första kvartalet uppgick till knappt 4 MSEK (6 MSEK), varav ca 1 MSEK (0,3 MSEK) i Sydkorea.

Per den sista mars 2014 hade koncernen 29 (31) anställda i Sverige och 21 (21) i Sydkorea.

Finansiering

Under januari genomfördes en riktad konvertibelemission av 300 000 konvertibler till koncernens VD som gav ca 1 MSEK.

Bolaget planerar att finansiera pågående och kommande projekt via externa långivare och beräknar att behovet av ett eventuellt tillskott från aktieägarna tidigast kommer att bli aktuellt under fjärde kvartalet 2014.

Scandinavian Biogas verksamhet fortsätter att utvecklas enligt plan

Scandinavian Biogas strategi är att öka produktionen i befintliga anläggningar och att parallellt med dessa utveckla verksamheten med nya storskaliga biogasprojekt med särskilt gynnsam potential.

Under april och maj har alla väsentliga avtal tecknats för den nya biogasanläggningen i Sofielund utanför Stockholm och markarbetena är redan påbörjade. Danska Xergi kommer att stå för byggandet av rötningsanläggningen och tyska Carbotech för byggandet av uppgraderingsanläggningen. Även finansieringen är slutförd och avtal är tecknat med Proventus Capital Partner. Lånet kommer att utbetalas i trancher under tiden som anläggningen byggs och den första tranchen är redan utbetald.

Styrelsen har beslutat, enligt mandat från årsstämman 2013, att ge ut totalt 2,5 miljoner optioner till personalen i Scandinavian Biogas Fuels AB. Dessa kommer att ges ut vederlagsfritt vid olika tillfällen och under april 2014 gavs de första 515 000 optionerna ut. De anställda förmånsbeskattas och bolaget betalar därmed arbetsgivaravgifter på förmånen som enligt värderingsmodell uppgick till 0,95 SEK/option. Teckningsoptionerna är knutna till fast anställning inom koncernen och kan lösas in mot aktier under perioden 1 april 2017-1 april 2018. Teckningskursen är 4,67 SEK/aktie.

SRV Återvinning AB köpte 40% av Scandinavian Biogas Recycling AB i maj 2014 från Biogas Stockholm Finans AB. Matavfallshanteringen är redan igång och tillverkning av slurry sker.

Hemsidan www.scandinavianbiogas.com har bytt till ny plattform och re-lanserades i april, samtidigt som publiceringen av årsredovisningen för 2013.

Nästa kvartalsrapport kommer att publiceras på www.scandinavianbiogas.com under vecka 35.

Stockholm 2014-05-23

Matti Vikkula
VD och Koncernchef

 

Konsoliderad rapport per kvartal enligt nedan (oreviderad):

Resultatrapport

Skärmavbild 2014-05-26 kl. 14.32.49

Balansrapport

Skärmavbild 2014-05-26 kl. 14.49.54

Ägarförhållanden per 31 mars 2014

Skärmavbild 2014-05-26 kl. 14.44.17

 

 

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande biogas till kund. Koncernens EBITDA har påverkats negativt av engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Ladda ner PDF Scandinavian Biogas Fuels International Koncern Delårsrapport januari – mars 2014 (oreviderad IFRS) Omsättningen ökade med 3 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 40,6 MSEK (39,6 MSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till +7,7 MSEK (+3,8 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 103% jämfört med första kvartalet 2013 Koncernen […] Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018, klockan 15.30 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Samarbetsavtal undertecknat med Mönsterås Biogas AB och tankstationen driftsatt vid anläggningen i Södertörn. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Årsredovisningen och koncernredovisningen 2017 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Koncernen redovisar en markant förbättring av operativ EBITDA 2017 jämfört med 2016, men en icke kassapåverkande engångsavsättning för straffavgiften i Ulsan motsvarande cirka 14 miljoner kronor försämrar EBITDA i sista kvartalet. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår, parallellt utvärderas olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ. Läs mer

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

EBITDA för tredje kvartalet 2017 mer än fördubblad jämfört med samma period föregående år. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

EBITDA för andra kvartalet 2017 nästan fördubblad jämfört med samma period föregående år. Koncernen har genomfört två aktieemissioner samt emission av ytterligare obligationer. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Bolagets ansökan om notering av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm har skickats in och första dag för handel är planerad till den 18 augusti 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har ändrat vissa obligationsvillkor som ursprungligen daterades 9 februari 2016 för det säkerställda obligationslånet med ISIN SE0007784111 och ett totalt belopp om 300 000 000 SEK. Ändringarna trädde ikraft den 22 juni 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Scandinavian Biogas Fuels International AB har emitterat 30 MSEK under bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0007784111 och inom ett totalt belopp om 300 MSEK. Efter emissionen är bolagets utestående obligationslån på 230 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om 3 månader Stibor +9,75 procent och prissattes till 100,5 procent av det nominella värdet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent, motsvarande cirka 23,4 MSEK. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK har påkallat, och styrelsen har medgivit, kvittning av sina lån i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Anläggningen i Södertörn har beviljats ett nytt miljötillstånd som innebär att avfallsmängderna och biogasproduktionen kan öka markant. Indunstaren har driftsatts vilket innebär att den externa vattenförbrukningen reduceras avsevärt. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemissionen av aktier om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017.  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet. Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2016

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Positivt besked för biogasen

Scandinavian Biogas välkomnar regeringens nya förslag om ett ”bränslebyte”. En reduktionsplikt för utsläpp av växthusgaser är ett tydligt styrmedel som gynnar ökad efterfrågan på biogas, ett helt fossilfritt drivmedel. När biogas ersätter fossila bränslen uppnås minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, ökad återvinning av avfall samt mer ekologisk odling. Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

Under fjärde kvartalet genomfördes en högtidlig Grundstensättning vid byggprojektet i Skogn, och biogasproduktionen vid Södertörn utföll något bättre än den uppdaterade planen. Läs mer

Ladda ned bokslutskommuniké

Ladda ner PDF Scandinavian Biogas Fuels International Koncern Delårsrapport januari – mars 2014 (oreviderad IFRS) Omsättningen ökade med 3 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 40,6 MSEK (39,6 MSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till +7,7 MSEK (+3,8 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 103% jämfört med första kvartalet 2013 Koncernen […] Läs mer

Scandinavian Biogas förbereder koncernen för notering av aktien - tecknar låneavtal om 16 MSEK inför kommande aktieemission

Aktieemissionen är ett led i koncernens strategiska plan som syftar till att börsnotera bolagets aktie på lämplig marknadsplats tidigast hösten 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

Nettoomsättningen har fortsatt öka och biogasproduktionen i Södertörn under tredje kvartalet var på samma nivå som första och andra kvartalet. Biogasproduktionen i september var dock den högsta hittills. Läs mer

Pressmeddelande

Anläggningen i Södertörn bedöms inte nå förväntade produktionsvolymer för resten av 2016 Läs mer

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Linköping 7-8 september 2016 Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q2 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q2 2016

1 januari - 30 Juni 2016 Läs mer

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

För demonstrations-anläggning Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q1 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q1 2016

1 januari-31 mars 2016 Läs mer

Nordens största biogasanläggning

invigd i Stockholm Läs mer

Offentliggörande av obligationsprospekt

samt ansöker om registrering om obligationslån. Läs mer

Koncern- & årsredovisningen 2015

för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig Läs mer

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm Läs mer

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Investerar för att fyrdubbla kapaciteten till 400 GWh Läs mer

Outnyttjad restprodukt:

Kan öka biogasproduktionen med en terawattimme Läs mer

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor. Läs mer

Investerar i anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Läs mer

Tillfällig fackla i Henriksdal

Testkörning inför uppstart. Läs mer

Kallelse till extra bolagstämma

8 december 2015 kl. 9.00 Läs mer

Kvartalsrapport Q3, 2015

Pågående investeringar ger kapacitet att tredubbla produktionen till 300 GWh Läs mer

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy