Ladda ner kvartalsrapporten här

Rubrik

Nettoomsättning

Verksamheten

Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. Koncernen arbetar med att främja processen från fossil till förnyelsebar energi.

Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, förvaltande och drift av biogasanläggningar. Detta uppnås genom att ständigt förbättra rötningsprocessen vid biogasproduktion från biomassa, huvudsakligen från den stora mängd avfall som bildas vid rening av avloppsvatten, matavfall och från industriella processer såsom tillverkning av livsmedel och biobränsle. Vidare tillför koncernen ledande expertis av reningsprocesser av rötgas för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet. Fokus ligger på marknaderna i Norden och Sydkorea.

Koncernens strategiska inriktning på forskning och utveckling innebär att Scandinavian Biogas lägger stor vikt vid att utveckla metoder för allt effektivare biogasproduktion från både etablerade och nya typer av avfall, restprodukter och övrigt organiskt material. Bolagets kunskap och metoder innebär att biogasproduktion idag kan utföras mer kostnads- och resurseffektivt än tidigare.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har sitt säte och huvudkontor i Stockholm samt en forsknings- och utvecklingsenhet i Linköping. Den 31 mars 2015 omfattade verksamheten 36 (29) anställda i Sverige och 21 (21) i Sydkorea.

Koncernen

Scandinavian Biogas Fuels International AB är moderbolag i Scandinavian Biogas-koncern som består av ett flertal både helägda och delägda bolag registrerade i Sverige och Sydkorea. Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolagen.

Ekonomisk översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under första kvartalet 2015 till 42,2 MSEK (37,5 MSEK) vilket motsvarar en ökning på 12,5 procent jämför med samma period föregående år. En väsentlig del av ökningen förklaras av att dotterbolaget Scandinavian Biogas Recycling AB inte startade sin verksamhet förrän 1 maj 2014. Under perioden januari-mars 2015 var koncernens EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) +7,3 MSEK (+7,7 MSEK) vilket är i linje med året innan. Rörelseresultatet har sjunkit till +1,0 MSEK (+3,2 MSEK) första kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet 2014. Detta beror på avskrivningar för investeringar som aktiverades under sommaren 2014 samt på den finansiella leasing som koncernen innehar för förbehandlingsanläggningen i Södertörn. Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till +9,1 MSEK (-1,3 MSEK) under årets tre första månader, varav 10,0 MSEK kommer från orealiserade valutakursvinster, se not 3 Finansnetto.

Balansomslutningen per 31 mars 2015 är i ungefär samma nivå som per 31 december 2014 men har ökat med 50,3 procent under de senaste 12 månaderna. Förklaringen till ökningen är främst den sale and lease back-affär som koncernen gjorde i september 2014. Upplåning avseende finansiell leasing med löptid på minst 20 år, dit sale and lease back-affären hör, uppgick till 168,1 MSEK (0 MSEK) den sista mars 2015. Det egna kapitalet har ökat sedan årsskiftet 2014/2015 med 49,1 MSEK vilket, förutom periodens resultat, beror på konverteringen av konvertibler som beslutades om i januari 2015. Kassabehållningen den sista mars 2015 uppgick till 71,7 MSEK vilket är 53,2 MSEK lägre än vid förra kvartalsslutet, men 37,2 MSEK högre än samma period föregående år. Anledningen till ökningen det senaste året är försäljningen av anläggningarna i Henriksdal och Bromma hösten 2014 och minskningen de senaste tre månaderna beror till stor del på investeringar gjorda i Södertörn.

 Investeringar

Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar under årets första kvartal uppgick till 38 MSEK (4 MSEK), varav 0 MSEK (1 MSEK) i Sydkorea. Inga avyttringar av anläggningstillgångar har gjorts under delårsperioden. Koncernen har per den 31 mars 2015 åtaganden av göra ytterligare investeringar till framförallt anläggningen i Södertörn och utbyggnaden i Henriksdal.

Väsentliga händelser under perioden

Byggnationen i Södertörn
Uppförandet av en helt ny biogasanläggning i Södertörn går framåt enligt tidplan. Rötgasanläggningen beräknas driftsättas under sommaren 2015 och produktionskapaciteten beräknas till 8 miljoner Nm3 biogas vid full drift.

Utbyggnad i Henriksdal
Under november 2014 påbörjades en utbyggnad av anläggningen i Henriksdal i samarbete med Stockholm Vatten AB. Per sista mars 2015 var sprängningsarbetet gjort och rörarbetena påbörjade. Utbyggnaden fortskrider väl enligt tidplan och förväntas vara klar under första kvartalet 2016. Produktionskapaciteten beräknas kunna öka från dagens 7,5 miljoner Nm3 biogas till 20 miljoner Nm3 när alla tre linjer i Henriksdal är i full drift.

Produktion

Bromma och Henriksdal
Anläggningarna i Bromma och Henriksdal fortsätter att prestera väl och produktionen ligger på samma höga nivå som motsvarande period 2014. Totalt producerades 2,5 miljoner Nm3 (2,6 MNm3) biogas och hela den producerade volymen har sålts.

Ulsan, Sydkorea
Volymen mottaget matavfall i den koreanska anläggningen har varit i snitt 179 ton (189 ton) per dag under årets första kvartal medan rågasförsäljningen har varit 26,2 miljoner Nm3 (25,5 MNm3) per dag. Totalt såldes 2,4 miljoner Nm3 (2,3 MNm3) rågas vilket motsvarar ca 1,6 MNm3 (1,6 MNm3) uppgraderad biogas.

Södertörn
Förbehandlingsanläggningen i Södertörn motsvarar förväntningarna och verksamheten rullar på enligt plan. Totalt mottogs 6 824 ton matavfall under perioden januari-mars 2015 vilket motsvarar 76 ton i snitt per dag. Då verksamheten startade 1 maj 2014 finns inga jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Det behandlade avfallet avsätts till olika biogasproducenter i Sydsverige till dess att den nya biogasanläggningen som är under uppbyggnad är klar, vilket beräknas bli till sommaren. Detta medför förhållandevis höga kostnader under en övergångsperiod,

Finansiering

Koncernen bedömer att befintliga projekt och verksamheter kan finansieras utan att något nytt kapital behöver tillföras, utöver avtalad, men ännu inte utbetald, kredit för finansiering av pågående projekt. Däremot kommer ytterligare finansiering behövas för framtida projekt och ledningen tittar på olika möjligheter att resa nytt kapital.

Aktien
De 11 678 001 konvertibler som fanns vid förra räkenskapsårets slut har under början av detta år konverterats till aktier. Kursen var 3,50 SEK. Per den 31 mars 2015 hade bolaget 90 092 662 (78 414 661) aktier till ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är stamaktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian Biogas Fuels Internationals tillgångar och resultat. Se not 5 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital.

Utestående konvertibler
Per 31 mars 2015 finns ej längre några utestående konvertibler då samtliga har konverterats, se not 6 Konvertibla skuldebrev.

Teckningsoptioner
Personal och verkställande direktör har tillsammans totalt 565 000 (0) utestående teckningsoptioner per den sista mars 2015. Det har inte skett någon förändring i antalet utestående teckningsoptioner under delårsperioden.

Ägarförhållanden

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är beskrivna i den senaste årsredovisningen. Inga väsentliga förändringar har inträffat under delårsperioden.

Framtidsutsikter

Behovet av förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen som kol och olja till rimliga priser är enormt. I olika utvärderingar av förnyelsebara alternativ som går att massproducera har intresset för biogas ökat och därmed även efterfrågan på biogas, vilken väntas tillta ytterligare i takt med att utbudet ökar. På många håll i världen, och inte minst i Sverige, har efterfrågan på biogas fortsatt att överstiga tillgången. För Scandinavian Biogas innebär detta att bolaget kan få avsättning för all den biogas som produceras.

Förbehandlingsanläggningen i Södertörn, för behandling av organiskt avfall som drivs av Scandinavian Biogas Recycling AB, byggs om under sommaren 2015 för att kunna hantera ännu större volymer. De producerade volymerna kommer under sommaren att kunna börja levereras till koncernens nya biogasanläggning, varefter det delägda dotterbolaget bedöms kunna generera visst överskott. Vid full drift kommer anläggningen att kunna ta emot 50 000 ton matavfall och förbehandla det till biogasproduktion.

Koncernen strävar ständigt efter att kontinuerligt förbättra produktion och leveranssäkerhet, och systematiskt kvalitetsarbete pågår oavbrutet.

Den nya biogasanläggningen i Södertörn förväntas bli klar för produktion under sommaren 2015 och årsproduktionen vid full drift beräknas till cirka 8 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet.

I och med utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal så beräknas totala produktionen i hela anläggningen kunna fördubblas från dagens 7,5 miljoner Nm3 till närmare 20 miljoner Nm3 biogas.

Transaktioner med närstående

Det finns inga väsentliga närståendetransaktioner under perioden annat än att AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB och Bengtssons Tidnings AB har konverterat sina skuldebrev till aktier varvid även upplupen ränta utbetalats. Se även not 5 och 6.

Moderbolaget

Verksamheten
Koncernens verksamhet bedrivs framförallt i dotterbolagen medan moderbolaget har mer karaktären av koncernförvaltare.

Nettoomsättning och resultatutveckling
Moderbolagets nettoomsättning uppgick för perioden till 0,3 MSEK (0,3 MSEK). Periodens resultat var -0,7 MSEK (-1,3 MSEK) vilket är en förbättring med 45,3 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Den främsta anledningen till det förbättrade resultatet är att räntekostnaderna gått ner på grund av konvertering av konvertibellån till aktier under januari 2015.

Investeringar
Moderbolaget har inte gjort några investeringar sedan årsskiftet 2014/2015.

Likviditet och finansiell ställning
Moderbolagets kassabehållning har sjunkit från 61,5 MSEK den 31 december 2014 till 34,4 MSEK (2,2 MSEK) den 31 mars 2015. Minskningen beror främst på gjorda investeringar i den nya anläggningen i Södertörn. Bolaget bedömer att resterande investeringar för pågående projekt kommer kunna finansieras med eget kapital samt ett redan förhandlat lån på 25 MSEK från extern kreditgivare.

Det har inte skett några väsentliga händelser eller förändringar sedan årsredovisningen 2014 som påverkar koncernens eller moderbolagets resultat och ställning.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Både byggnationen av biogasanläggningen i Södertörn och utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal fortskrider väl enligt tidplan.

Ett av dotterbolagen i Sverige har kommit överens med en av sina kunder om en justerad prissättning och ett ändrat index för avtalets resterande löptid. Dotterbolaget kommer att erlägga en engångsbetalning under andra kvartalet 2015 med anledning av detta.

Dotterbolaget i Ulsan, Sydkorea, amorterade ytterligare ca 2 MSEK av sitt lån från Scandinavian Biogas Fuels AB i mitten av april 2015.

Koncernens rapport över totalresultatet

Koncernens BR kopia

 

Koncernens BR ff

Konc rapport föränd Eget kapitalKoncernens rapport kassaflöden

 

Moderftg BR

Moderftg BR ff

Not 1-3

 

Not 4-5

Not 6-7

 

Not 8

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande biogas till kund. Koncernens EBITDA har påverkats negativt av engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Ladda ner kvartalsrapporten här Verksamheten Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. Koncernen arbetar med att främja processen från fossil till förnyelsebar energi. Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, […] Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018, klockan 15.30 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Samarbetsavtal undertecknat med Mönsterås Biogas AB och tankstationen driftsatt vid anläggningen i Södertörn. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Årsredovisningen och koncernredovisningen 2017 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Koncernen redovisar en markant förbättring av operativ EBITDA 2017 jämfört med 2016, men en icke kassapåverkande engångsavsättning för straffavgiften i Ulsan motsvarande cirka 14 miljoner kronor försämrar EBITDA i sista kvartalet. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår, parallellt utvärderas olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ. Läs mer

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

EBITDA för tredje kvartalet 2017 mer än fördubblad jämfört med samma period föregående år. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

EBITDA för andra kvartalet 2017 nästan fördubblad jämfört med samma period föregående år. Koncernen har genomfört två aktieemissioner samt emission av ytterligare obligationer. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Bolagets ansökan om notering av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm har skickats in och första dag för handel är planerad till den 18 augusti 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har ändrat vissa obligationsvillkor som ursprungligen daterades 9 februari 2016 för det säkerställda obligationslånet med ISIN SE0007784111 och ett totalt belopp om 300 000 000 SEK. Ändringarna trädde ikraft den 22 juni 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Scandinavian Biogas Fuels International AB har emitterat 30 MSEK under bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0007784111 och inom ett totalt belopp om 300 MSEK. Efter emissionen är bolagets utestående obligationslån på 230 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om 3 månader Stibor +9,75 procent och prissattes till 100,5 procent av det nominella värdet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent, motsvarande cirka 23,4 MSEK. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK har påkallat, och styrelsen har medgivit, kvittning av sina lån i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Anläggningen i Södertörn har beviljats ett nytt miljötillstånd som innebär att avfallsmängderna och biogasproduktionen kan öka markant. Indunstaren har driftsatts vilket innebär att den externa vattenförbrukningen reduceras avsevärt. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemissionen av aktier om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017.  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet. Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2016

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Positivt besked för biogasen

Scandinavian Biogas välkomnar regeringens nya förslag om ett ”bränslebyte”. En reduktionsplikt för utsläpp av växthusgaser är ett tydligt styrmedel som gynnar ökad efterfrågan på biogas, ett helt fossilfritt drivmedel. När biogas ersätter fossila bränslen uppnås minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, ökad återvinning av avfall samt mer ekologisk odling. Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

Under fjärde kvartalet genomfördes en högtidlig Grundstensättning vid byggprojektet i Skogn, och biogasproduktionen vid Södertörn utföll något bättre än den uppdaterade planen. Läs mer

Ladda ned bokslutskommuniké

Ladda ner kvartalsrapporten här Verksamheten Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. Koncernen arbetar med att främja processen från fossil till förnyelsebar energi. Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, […] Läs mer

Scandinavian Biogas förbereder koncernen för notering av aktien - tecknar låneavtal om 16 MSEK inför kommande aktieemission

Aktieemissionen är ett led i koncernens strategiska plan som syftar till att börsnotera bolagets aktie på lämplig marknadsplats tidigast hösten 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

Nettoomsättningen har fortsatt öka och biogasproduktionen i Södertörn under tredje kvartalet var på samma nivå som första och andra kvartalet. Biogasproduktionen i september var dock den högsta hittills. Läs mer

Pressmeddelande

Anläggningen i Södertörn bedöms inte nå förväntade produktionsvolymer för resten av 2016 Läs mer

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Linköping 7-8 september 2016 Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q2 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q2 2016

1 januari - 30 Juni 2016 Läs mer

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

För demonstrations-anläggning Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q1 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q1 2016

1 januari-31 mars 2016 Läs mer

Nordens största biogasanläggning

invigd i Stockholm Läs mer

Offentliggörande av obligationsprospekt

samt ansöker om registrering om obligationslån. Läs mer

Koncern- & årsredovisningen 2015

för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig Läs mer

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm Läs mer

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Investerar för att fyrdubbla kapaciteten till 400 GWh Läs mer

Outnyttjad restprodukt:

Kan öka biogasproduktionen med en terawattimme Läs mer

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor. Läs mer

Investerar i anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Läs mer

Tillfällig fackla i Henriksdal

Testkörning inför uppstart. Läs mer

Kallelse till extra bolagstämma

8 december 2015 kl. 9.00 Läs mer

Kvartalsrapport Q3, 2015

Pågående investeringar ger kapacitet att tredubbla produktionen till 300 GWh Läs mer

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy