Ladda ner PDF här»

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)
Org.nr. 556528-4733

Delårsrapport för perioden
1 januari – 30 juni 2016

Nettoomsättningen fortsätter öka och koncernens balansomslutning överstiger för första gången 1 miljard SEK.

Sammanfattning andra kvartalet
Skärmavbild 2016-08-19 kl. 08.20.18

Sammanfattning första halvåret
Skärmavbild 2016-08-19 kl. 08.24.26

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Verksamheten

Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. Koncernen arbetar med att främja övergången från fossil till förnyelsebar energi.

Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, förvaltande och drift av biogasanläggningar. Detta uppnås genom att ständigt förbättra rötningsprocessen vid biogasproduktion från biomassa, huvudsakligen från den stora mängd slam som bildas vid rening av avloppsvatten, från matavfall och från industriella processer såsom tillverkning av livsmedel och biobränsle. Vidare tillför koncernen ledande expertis inom reningsprocesser för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet. Fokus ligger på marknaderna i Norden och Sydkorea.

Koncernens strategiska inriktning på forskning och utveckling innebär att Scandinavian Biogas lägger stor vikt vid att utveckla metoder för allt effektivare biogasproduktion från både etablerade och nya typer av avfall, restprodukter och övrigt organiskt material. Bolagets kunskap och metoder innebär att biogasproduktion idag kan utföras mer kostnads- och resurseffektivt än tidigare.

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Den 30 juni 2016 omfattade verksamheten 43 (36) anställda i Sverige, 21 (22) i Sydkorea och 4 (n/a) i Norge.

Koncernen

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är moderbolag i Scandinavian Biogas-koncernen som består av ett flertal både helägda och delägda bolag registrerade i Sverige, Norge och Sydkorea. Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolagen.

Ekonomisk översikt

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.31.29

Koncernens nettoomsättning uppgick till 61,6 MSEK (42,9 MSEK) under årets andra kvartal vilket motsvarar en ökning med 43,7 % jämfört med samma period föregående år. Under årets första sex månader har nettoomsättningen ökat med 35,1 % till 114,4 MSEK (84,7 MSEK). Främsta anledningen till den ökade omsättningen är att både biogasanläggningen i Södertörn och utbyggnaden i Henriksdal har kommit igång med gasproduktionen. Totala intäkterna uppgick under perioden april till juni 2016 till 65,9 MSEK (55,8 MSEK) och under hela första halvåret till 122,4 MSEK (105,2 MSEK). Övriga externa kostnader har ökat vilket framförallt beror på att biogasanläggningen i Södertörn inte var i drift under första halvåret förra året och därmed bland annat inte hade någon driftspersonal. Koncernens EBITDA uppgick under årets andra kvartal till +6,4 MSEK (+5,1 MSEK) och under årets första sex månader till 13,4 MSEK (12,4 MSEK).

Rörelseresultatet för april-juni i år var -5,6 MSEK (-1,3 MSEK). För perioden januari-juni 2016 var rörelseresultatet -8,7 MSEK (-0,3 MSEK). Förändringen förklaras av högre avskrivningar efter att anläggningen i Södertörn och utbygganden i Henriksdal har tagits i drift.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -21,0 MSEK (+1,2 MSEK) under perioden januari till juni 2016, varav +3,2 MSEK (+4,3 MSEK) kommer från orealiserade valutakursförändringar. Räntekostnaderna för upplåning har ökat och var under första halvåret 13,9 MSEK (2,0 MSEK) och främsta anledningen är ökad upplåning genom företagsobligationen för att finansiera bland annat investeringen i Norge.

Balansomslutningen per 30 juni 2016 var 1 041,7 MSEK (664,9 MSEK) vilket motsvarar en ökning med 56,7 %. Främsta anledningen till ökningen är investeringen i Norge och emitteringen av företagsobligationen. Även de höga leverantörsskulderna förklaras av den pågående nyanläggningen i Norge. Upplåning avseende finansiell leasing med löptid på 20 år eller mer, uppgick till 259,9 MSEK (166,2 MSEK) och ökningen jämfört med samma period föregående år beror framförallt på utbyggnaden i Henriksdal. Det egna kapitalet har under året förändrats med, förutom årets resultat, minoritetens eget kapital-investering i koncernbolaget Biokraft Holding AS, se not 3 Rörelseförvärv.

Per 30 juni 2016 var koncernens kassabehållning 128,4 MSEK (79,0 MSEK) och anledningen till ökningen är främst företagsobligationen som emitterades i februari.

Investeringar

Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar under årets andra kvartal uppgick till 42 MSEK (3 MSEK). Under första halvåret har investeringar i materiella och immateriella tillgångar gjorts med 140 MSEK (41 MSEK). I februari 2016 gjordes dessutom en investering i form av rörelseförvärv, vilket beskrivs i not 3 Rörelseförvärv. Koncernen har per den 30 juni 2016 åtaganden att fullfölja beslutade investeringar i framförallt den nya biogasanläggningen utanför Trondheim.

Per 30 juni var det bokförda värdet på koncernens materiella och immateriella tillgångar 801,7 MSEK (541,7 MSEK), varav 254,2 MSEK (200,7 MSEK) avser leasingobjekt som koncernen innehar enligt långsiktiga finansiella leasingavtal (över 20 år).

Väsentliga händelser under perioden

Notering av företagsobligation
Företagsobligationen har noterats på NASDAQ Stockholm och första dag för handel var den 8 april 2016. Fram till och med sista juni 2016 var den högsta kurs som obligationen handlats till 100,25 och den lägsta 100,00.

Utbyggnad av anläggningen i Henriksdal
Under andra kvartalet 2016 har delavslut gjorts avseende det pågående projektet med utbyggnaden i Henriksdal och hyra har börjat betalas till Stockholm Vatten. Några mindre delar kvarstår dock.

Invigning av utbyggnad

Den nya produktionslinjen i Henriksdal invigdes den 28 april 2016 av Stockholms Miljöborgarråd Katarina Luhr och Stockholms Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons. Vid full drift beräknas den nya linjen kunna producera 12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) uppgraderad biogas, motsvarande 125 GWh.

Produktion och försäljning

Bromma och Henriksdal
Anläggningen i Henriksdal har producerat och sålt 4,4 miljoner Nm3 (3,7 MNm3) motsvarande cirka 44 GWh (37 GWh) biogas under delårsperioden. Motsvarande mängd för anläggningen i Bromma är 1,2 miljoner Nm3 (1,3 MNm3) vilket motsvarar cirka 12 GWh (13 GWh). Den nya linjen i Henriksdal började producera biogas i januari.

Södertörn

Förbehandlingsanläggningen i Södertörn mottog i snitt 141 ton (76 ton) matavfall per dag under årets första sex månader. Liksom under första kvartalet så mottogs även under en tid under andra kvartalet vissa avfallsströmmar från andra kommuner utanför Storstockholmsområdet. Försäljningen från biogasanläggningen uppgick under första halvåret till 2,3 miljoner Nm3 (0,0 Nm3) biogas, motsvarande ca 23 GWh. Vi har identifierat utmaningar i driftsättningen och åtgärder pågår. Den planerade produktionsökningen förväntas till hösten, vilket innebär att bedömningen om försening kvarstår sedan föregående kvartalsrapport.

Ulsan, Sydkorea

Anläggningen i Sydkorea har i snitt mottagit 191 ton (184 ton) matavfall per dag under delårsperioden. Försäljningen av rågas har under samma period uppgått till totalt 4,2 miljoner Nm3 (4,6 MNm3), vilket motsvarar cirka 29 GWh (31 GWh). Totalt producerades 5,3 miljoner Nm3 (5,1 MNm3) rågas. Den lägre sålda volymen, trots mer mottaget matavfall och högre produktion än samma period föregående år, beror på att kunden haft stängt för underhåll under en del av andra kvartalet.

Finansiering

Verksamheten är finansierad med eget kapital, lån från externa kreditgivare och finansiell leasing. Uppgraderingsanläggningarna i Bromma och Henriksdal leasas av Stockholm Vatten AB och förbehandlingsanläggningen i Södertörn leasas från SRV Återvinning AB. Hyresavtalen är på 25 år.

Moderbolaget emitterade i början av 2016 en företagsobligation på 200 MSEK med en löptid på 4 år. Medlen har använts till förvärvet av majoriteten i Biokraft Holding AS och till att återbetala del av externt lån. Medlen kommer också bland annat att användas till förbättringsinvesteringar i anläggningen i Södertörn. Företagsobligationen noterades på NASDAQ Stockholm i april 2016.

Koncernen har en ambition att växa ytterligare och arbetar aktivt med nya projekt. Koncernen räknar med att finansiering av stora framtida projekt kommer att kräva olika typer av samarbeten och finansieringar, beroende på projektets struktur och placering.

Aktien

Antalet aktier är oförändrat under årets andra kvartal och per den 30 juni 2016 hade bolaget 90 092 662 (90 092 662) aktier till ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är stamaktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian Biogas Fuels International AB:s (publ) tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

Personal och verkställande direktör har tillsammans totalt 565 000 (565 000) utestående teckningsoptioner per den sista juni 2016. Det har inte skett någon förändring i antalet utestående teckningsoptioner under delårsperioden.

Skärmavbild 2016-08-19 kl. 08.27.04

 

Bolagsstyrning

Styrelsen

Årsstämman den 28 april 2016 beslöt om omval av Göran Persson, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström, Hans Hansson och Sara Anderson som styrelseledamöter. Stämman beslöt också att välja in Raif Nisametdin som ny styrelseledamot. Göran Persson blev omvald som styrelseordförande.

Valberedningen

Styrelsen har beslutat att valberedningen fram till tiden för nästa stämma ska bestå av Göran Persson (ordförande), Örjan Björnsson, Jonas Bengtsson och Andreas Ahlström.

Kompensationskommittén

Styrelsen har beslutat att Göran Persson (ordförande), Anders Bengtsson och Andreas Ahlström även fortsättningsvis kommer att utgöra kompensationskommittén.

Revisionskommittén

Den revisionskommitté som utsågs av styrelsen tidigare i år är oförändrad och består av Anders Bengtsson (ordförande), Hans Hansson och Sara Anderson.

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är beskrivna i den senaste årsredovisningen. De finns också redovisade i prospektet relaterat till noteringen av företagsobligationen som godkändes av Finansinspektionen i början av april 2016 och som finns tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

Transaktioner med närstående

Det finns inga väsentliga närståendetransaktioner under perioden.

Moderbolaget

Verksamheten

Koncernens verksamhet bedrivs framförallt i dotterbolagen medan moderbolaget har mer karaktären av koncernförvaltare.

Nettoomsättning och resultatutveckling

Moderbolagets totala intäkter uppgick under andra kvartalet 2016 till 0,3 MSEK (0,3 MSEK) och under första halvåret till +0,8 MSEK (+0,6 MSEK). Ökningen beror på vidarefakturering till dotterbolag och motsvarande kostnad ingår i rörelsens kostnader. Resultatet efter skatt var -1,9 MSEK (-0,8 MSEK) under april-juni 2016 och -1,8 MSEK (-1,5 MSEK) för hela delårsperioden.

Investeringar

I februari 2016 förvärvade moderbolaget majoriteten av aktierna i Biokraft Holding AS, se not 3 Rörelseförvärv.

Likviditet och finansiell ställning

De största förändringarna i moderbolagets balansomslutning under delårsperioden är relaterade till emissionen av företagsobligationen samt till förvärvet av majoriteten i Biokraft Holding AS. Kassabehållningen uppgick vid delårsperiodens slut till 5,5 MSEK (20,3 MSEK).

Det har inte skett några andra väsentliga händelser eller förändringar sedan årsredovisningen 2015 som påverkar koncernens eller moderbolagets resultat och ställning än de som tas upp i denna rapport.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens slut.

Framtidsutsikter

Behovet av förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen som kol och olja till rimliga priser är enormt. I olika utvärderingar av förnyelsebara alternativ som går att massproducera har intresset för biogas ökat och därmed även efterfrågan på biogas, vilken väntas tillta ytterligare i takt med att utbudet ökar. För Scandinavian Biogas innebär detta att koncernen räknar med att få avsättning för all den biogas som kommer att produceras under de närmaste åren. Det idag låga marknadspriset på fossil energi innebär dock viss osäkerhet för tillväxt och nya investeringar för förnyelsebar energi.

För att möta efterfrågan planerar koncernen under den närmaste tiden att markant öka produktionen i Stockholmsområdet. Den årliga produktionskapaciteten för den nya biogasanläggningen i Södertörn beräknas till cirka 8 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 80 GWh, vid full drift. Utbyggnaden i Henriksdal beräknas medföra en möjlig ökning av årsproduktion på cirka 12 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 120 GWh. Den totala produktionen vid Henriksdal beräknas därmed uppgå till 200 GWh, vid full drift. Inklusive produktionsanläggningen i Bromma beräknas samtliga anläggningar i Sverige därmed totalt kunna producera drygt 30 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet vid full drift, motsvarande 300 GWh. Anläggningen i Sydkorea beräknas fortsätta ha en årlig produktionskapacitet på cirka 65 GWh. Utöver detta beräknas den årliga produktionskapaciteten i Norge till cirka 12 miljoner Nm3 flytande biogas, vilket motsvarar cirka 120 GWh. Med befintliga anläggningar och pågående projekt beräknas koncernens totala produktionskapacitet att vara närmare 500 GWh vid full drift.

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.32.41

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.33.51

Jämförelsesiffrorna för 2015 har räknats om enligt den ändrade principen för redovisning av vidarefaktureringar som koncernen genomförde under fjärde kvartalet 2015.

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.36.10

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.37.16

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.38.11

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.39.35

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.40.36

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.42.07

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.47.14

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat.

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.48.46

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.49.49

NOTER

Not 1 Allmän information

 

Moderbolaget Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr. 556528-4733, bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Huvudkontorets adress är Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm.

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Då den interna rapporteringen görs på koncernnivå så bedömer bolaget att det endast finns ett segment och någon separat segmentsredovisning har därmed inte upprättats för delårsperioden.

Delårsinformationen på sidorna 1-6 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.

Alternativa prestationsmått

EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningstillgångar. Koncernen definierar EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) som rörelseresultatet exklusive övriga rörelsekostnader och av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) som de antagits av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Rapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten ska läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2015.

Koncernens princip för redovisning av vidarefaktureringar ändrades under fjärde kvartalet 2015. Intäkter för ej verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Övriga rörelseintäkter. De låg tidigare i nettoomsättningen. Kostnader för verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Råvaror och förnödenheter. De låg tidigare som Övriga externa kostnader. Jämförelsesiffrorna för föregående år har i denna rapport räknats om enligt den nya principen.

I övrigt är redovisningsprinciperna i överensstämmelse med de principer som tillämpades föregående räkenskapsår.

Not 3 Rörelseförvärv

Den 11 februari 2016 förvärvade koncernen 50,03% av aktierna i Biokraft Holding AS, ett bolag registrerat i Norge som i sin tur äger samtliga aktier i Biokraft AS. Köpeskillingen uppgick till totalt 57 999 147:66 NOK. En mindre del av förvärvet gjordes direkt från ägarna och den största delen i samband med en nyemission. Preliminärt övervärde för förvärvet beräknas till cirka 4,9 MSEK. Förvärvskostnaderna för bland annat jurister estimeras till 0,8 MSEK och redovisas över resultatet som övriga externa kostnader. Tidigare presenterade preliminära förvärvsanalys har justerats på grund av periodiseringsfel i dotterbolagets resultat före förvärvstillfället samt på grund av något ökade förvärvskostnader.

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill (i KSEK):

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.55.15

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är, enligt en preliminär bedömning, följande:

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.56.25
Förvärvsanalysen är preliminär och övervärdet klassificeras preliminärt som goodwill. Goodwill är hänförlig till ökade marknadsandelar i Norden, etablering på den norska marknaden samt att den nya biogasanläggningen utanför Trondheim kommer att producera flytande biogas. Alla koncernens befintliga anläggningar producerar idag komprimerad biogas. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill.

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 21.58.13

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under första halvåret gjorts med 140 MSEK (41 MSEK). Investeringarna avser främst anläggningarna i Henriksdal och Södertörn samt det pågående projektet i Norge.

Koncernen har aktiverat låneutgifter på kvalificerade tillgångar i form av nyanläggningar om 1,4 MSEK (6,5 MSEK) under första halvåret.

I de materiella anläggningstillgångarna ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp:

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.00.00

Not 5 Övriga fordringar

I Övriga fordringar per 30 juni 2016 ingår en post om cirka 45 MSEK (0 MSEK) avseende ett beviljat bidrag till pågående nyanläggningen i Skogn som vid delårsrapportens slut ännu inte utbetalats.

Not 6 Finansiella instrument – Verkligt värde för finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är som följer:

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.01.18

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

I februari 2016 emitterade moderbolaget företagsobligationer till ett värde av 200 MSEK. Löptiden är fyra år och räntan är STIBOR tre månader plus 9,75 procentenheter. I samma månad återbetalades också del av lån från extern kreditgivare (51,5 MSEK samt ränta).

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter per 30 juni 2016 ingår en post om 5,0 MSEK (39,7 MSEK) avseende investeringar för utbyggnaden i Henriksdal och som vid färdigställandet kommer att leasas av koncernen.

Not 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

 

 

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.03.11

Skärmavbild 2016-08-18 kl. 22.05.53

Ställda säkerheterna och ansvarsförbindelserna ovan avser i allt väsentligt dotterbolags lån från kreditinstitut. I övrigt se årsredovisningen för 2015.

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa delårsrapport kommer att publiceras och vara tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com den 28 oktober 2016.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 19 augusti 2016

 

Skärmavbild 2016-08-19 kl. 08.29.44

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande biogas till kund. Koncernens EBITDA har påverkats negativt av engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Ladda ner PDF här» Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528-4733 Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016 Nettoomsättningen fortsätter öka och koncernens balansomslutning överstiger för första gången 1 miljard SEK. Sammanfattning andra kvartalet Sammanfattning första halvåret All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom […] Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018, klockan 15.30 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Samarbetsavtal undertecknat med Mönsterås Biogas AB och tankstationen driftsatt vid anläggningen i Södertörn. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Årsredovisningen och koncernredovisningen 2017 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Koncernen redovisar en markant förbättring av operativ EBITDA 2017 jämfört med 2016, men en icke kassapåverkande engångsavsättning för straffavgiften i Ulsan motsvarande cirka 14 miljoner kronor försämrar EBITDA i sista kvartalet. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår, parallellt utvärderas olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ. Läs mer

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

EBITDA för tredje kvartalet 2017 mer än fördubblad jämfört med samma period föregående år. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

EBITDA för andra kvartalet 2017 nästan fördubblad jämfört med samma period föregående år. Koncernen har genomfört två aktieemissioner samt emission av ytterligare obligationer. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Bolagets ansökan om notering av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm har skickats in och första dag för handel är planerad till den 18 augusti 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har ändrat vissa obligationsvillkor som ursprungligen daterades 9 februari 2016 för det säkerställda obligationslånet med ISIN SE0007784111 och ett totalt belopp om 300 000 000 SEK. Ändringarna trädde ikraft den 22 juni 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Scandinavian Biogas Fuels International AB har emitterat 30 MSEK under bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0007784111 och inom ett totalt belopp om 300 MSEK. Efter emissionen är bolagets utestående obligationslån på 230 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om 3 månader Stibor +9,75 procent och prissattes till 100,5 procent av det nominella värdet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent, motsvarande cirka 23,4 MSEK. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK har påkallat, och styrelsen har medgivit, kvittning av sina lån i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Anläggningen i Södertörn har beviljats ett nytt miljötillstånd som innebär att avfallsmängderna och biogasproduktionen kan öka markant. Indunstaren har driftsatts vilket innebär att den externa vattenförbrukningen reduceras avsevärt. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemissionen av aktier om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017.  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet. Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2016

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Positivt besked för biogasen

Scandinavian Biogas välkomnar regeringens nya förslag om ett ”bränslebyte”. En reduktionsplikt för utsläpp av växthusgaser är ett tydligt styrmedel som gynnar ökad efterfrågan på biogas, ett helt fossilfritt drivmedel. När biogas ersätter fossila bränslen uppnås minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, ökad återvinning av avfall samt mer ekologisk odling. Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

Under fjärde kvartalet genomfördes en högtidlig Grundstensättning vid byggprojektet i Skogn, och biogasproduktionen vid Södertörn utföll något bättre än den uppdaterade planen. Läs mer

Ladda ned bokslutskommuniké

Ladda ner PDF här» Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528-4733 Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016 Nettoomsättningen fortsätter öka och koncernens balansomslutning överstiger för första gången 1 miljard SEK. Sammanfattning andra kvartalet Sammanfattning första halvåret All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom […] Läs mer

Scandinavian Biogas förbereder koncernen för notering av aktien - tecknar låneavtal om 16 MSEK inför kommande aktieemission

Aktieemissionen är ett led i koncernens strategiska plan som syftar till att börsnotera bolagets aktie på lämplig marknadsplats tidigast hösten 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

Nettoomsättningen har fortsatt öka och biogasproduktionen i Södertörn under tredje kvartalet var på samma nivå som första och andra kvartalet. Biogasproduktionen i september var dock den högsta hittills. Läs mer

Pressmeddelande

Anläggningen i Södertörn bedöms inte nå förväntade produktionsvolymer för resten av 2016 Läs mer

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Linköping 7-8 september 2016 Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q2 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q2 2016

1 januari - 30 Juni 2016 Läs mer

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

För demonstrations-anläggning Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q1 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q1 2016

1 januari-31 mars 2016 Läs mer

Nordens största biogasanläggning

invigd i Stockholm Läs mer

Offentliggörande av obligationsprospekt

samt ansöker om registrering om obligationslån. Läs mer

Koncern- & årsredovisningen 2015

för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig Läs mer

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm Läs mer

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Investerar för att fyrdubbla kapaciteten till 400 GWh Läs mer

Outnyttjad restprodukt:

Kan öka biogasproduktionen med en terawattimme Läs mer

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor. Läs mer

Investerar i anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Läs mer

Tillfällig fackla i Henriksdal

Testkörning inför uppstart. Läs mer

Kallelse till extra bolagstämma

8 december 2015 kl. 9.00 Läs mer

Kvartalsrapport Q3, 2015

Pågående investeringar ger kapacitet att tredubbla produktionen till 300 GWh Läs mer

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy