Ladda ner som pdf »

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)
Org.nr. 556528-4733

Bokslutskommuniké för perioden
1 januari-31 december 2015

I december 2015 blev Scandinavian Biogas Fuels International AB ett publikt bolag. Koncernen är inne i en period med viktiga och stora investeringar och uppstart av nya projekt, vilket innebär finansiella påfrestningar innan projekten kommer i full produktion. Utvecklingen löper på bra och verksamheten beräknas att förbättras lönsamhetsmässigt under kommande räkenskapsår. Med de genomförda och pågående investeringarna kommer koncernen att fyrdubbla sin kapacitet av biogasuppgradering i Norden till 40 MNm3 motsvarande cirka 400 GWh.

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.27.25

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.29.48

 Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.30.54

Verksamheten

Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogasanläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. Koncernen arbetar med att främja övergången från fossil till förnyelsebar energi.

Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, förvaltande och drift av biogasanläggningar. Detta uppnås genom att ständigt förbättra rötningsprocessen vid biogasproduktion från biomassa, huvudsakligen från den stora mängd avfall som bildas vid rening av avloppsvatten, matavfall och från industriella processer såsom tillverkning av livsmedel och biobränsle. Vidare tillför koncernen ledande expertis av reningsprocesser av rötgas för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet. Fokus ligger på marknaderna i Norden och Sydkorea.

Koncernens strategiska inriktning på forskning och utveckling innebär att Scandinavian Biogas lägger stor vikt vid att utveckla metoder för allt effektivare biogasproduktion från både etablerade och nya typer av avfall, restprodukter och övrigt organiskt material. Bolagets kunskap och metoder innebär att biogasproduktion idag kan utföras mer kostnads- och resurseffektivt än tidigare.

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) har sitt säte och huvudkontor i Stockholm. Den 31 december 2015 omfattade verksamheten 38 (32) anställda i Sverige och 21 (20) i Sydkorea.

Koncernen

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är moderbolag i Scandinavian Biogas-koncernen som består av ett flertal både helägda och delägda bolag registrerade i Sverige och Sydkorea. Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolagen.

 

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.32.31

 

Koncernens nettoomsättning uppgick till 55,6 MSEK (49,8 MSEK) under årets fjärde kvartal vilket motsvarar en ökning med 11,6% jämfört med samma period föregående år. Anledningen till högre intäkter är framförallt att biogasanläggningen i Södertörn kommit igång och levererar gas till kund.

Nettoomsättningen för året uppgick till 175,9 MSEK (168,4 MSEK) vilket innebär en förbättring med 7,5 MSEK jämfört med föregående år. Detta beror till stor del på ett framgångsrikt arbete på förbehandlingsanläggningen i Södertörn samt att biogasanläggningen i Södertörn börjat leverera gas till kund. Totala intäkterna uppgick under perioden oktober till december 2015 till 69,2 MSEK (55,1 MSEK) och för hela året till 231,9 MSEK (185,7 MSEK). Främsta anledningen är ökade intäkter för aktiverat arbete för egen räkning för utbyggnadsprojektet i Henriksdal.

En omklassificering av Övriga externa kostnader har gjorts retroaktivt i december 2015. Justeringen avser verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar som tidigare redovisats som Övriga externa kostnader, men som nu redovisas som Råvaror och förnödenheter. Intäkter och kostnader från ej verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas som Övriga rörelseintäkter respektive Övriga externa kostnader. Anledningen till justeringen är att ge en mer rättvisande bild över koncernens resultat. Siffrorna för fjärde kvartalen 2015 och 2104 samt helåret 2014 är omräknade enligt den nya principen så att beloppen blir jämförbara.

Koncernens EBITDA uppgick under fjärde kvartalet till +6,7 MSEK (+7,3 MSEK). Under perioden januari till december 2015 uppgick EBITDA till 23,4 MSEK (32,0 MSEK), vilket är markant bättre än förväntat. Anläggningarna i Södertörn har under året varit i ett uppstartsskede och har därför genererat negativ EBITDA.

Under årets fjärde kvartal var rörelseresultatet -14,8 MSEK (-14,4 MSEK) vilket är i nivå med samma period föregående år. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -16,8 MSEK (-5,3 MSEK), vilket beror på en nedskrivning av värdet på anläggningen i Ulsan med 13,5 MSEK.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -15,7 MSEK (-24,7 MSEK) under perioden oktober till december 2015, varav +0,9 MSEK (+3,9 MSEK) kommer från orealiserade valutakursförändringar. Resultatet efter skatt för årets alla fyra kvartal uppgick till -21,4 MSEK (+10,5 MSEK), varav +0,2 MSEK (+13,9 MSEK) avser orealiserade valutakursförändringar. Per den sista december 2014 hade koncernen en koncernmässig skattevinst på 16,6 MSEK (engångspost) som härrörde sig till sale and lease bask-transaktionen som genomfördes 2014.

Balansomslutningen per 31 december 2015 var 760,7 MSEK (628,0 MSEK) och har ökat med 21,1% sedan årsskiftet, till största delen på grund av investeringar i pågående projekt. Projektet avseende biogasanläggningen i Södertörn har under fjärde kvartalet tagits i bruk och därmed flyttats från Pågående nyanläggningar. Upplåning avseende finansiell leasing med löptid på 20 år eller mer, uppgick till 174,6 MSEK (169,5 MSEK). Det egna kapitalet har under året förändrats med, förutom årets resultat, konverteringen av konvertibler som utfördes i början av året.

Per 31 december 2015 var koncernens kassabehållning 64,9 MSEK (124,9 MSEK) och anledningen till minskningen är främst investeringarna som är gjorda i den nya biogasanläggningen i Södertörn.

Investeringar

Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar under årets fjärde kvartal uppgick till 65 MSEK (144 MSEK), varav 0 MSEK (0 MSEK) i Sydkorea. Under helåret har investeringar i materiella och immateriella tillgångar gjorts med 186 MSEK (201 MSEK), varav 0 MSEK (1 MSEK) i Sydkorea. Koncernen har per den 31 december 2015 åtaganden av göra ytterligare investeringar i anläggningen i Södertörn och i utbyggnaden i Henriksdal.

Per 31 december var det bokförda värdet på koncernens materiella och immateriella tillgångar 647,5 MSEK (466,0 MSEK), varav 248,3 MSEK (143,2 MSEK) avser leasingobjekt som koncernen innehar enligt långsiktiga finansiella leasingavtal (över 20 år).

Väsentliga händelser under perioden

Utbyggnad i Henriksdal

Arbetet med utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal, som påbörjades i november 2014 i samarbete med Stockholm Vatten AB, har fortsatt under årets fjärde kvartal. Utbyggnaden beräknas kunna öka produktionskapaciteten med cirka 12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) när den är i full drift.

Produktion

Bromma och Henriksdal

Anläggningen i Henriksdal har producerat och sålt 7,5 miljoner Nm3 (7,5 MNm3) motsvarande cirka 75 GWh biogas under året. Motsvarande mängd för anläggningen i Bromma är 2,5 miljoner Nm3 (2,3 MNm3) motsvarande cirka 25 GWh. Trots ett visst driftsstopp i Henriksdal och en minskad mängd tillgänglig rågas i Bromma under början av året så är mängderna i samma nivå som förra året, och till med något högre.

Ulsan, Sydkorea

Anläggningen i Sydkorea har i snitt mottagit 194 ton (203 ton) matavfall per dag under året. Försäljningen av rågas har under samma period uppgått till totalt 9,7 miljoner Nm3 (9,8 MNm3), vilket motsvarar cirka 66 GWh (67 GWh). Totalt producerades 10,4 miljoner Nm3 (10,7 MNm3) rågas.

Förbehandlingsanläggningen i Södertörn

Förbehandlingsanläggningen i Södertörn mottog totalt 28 089 ton (17 446 ton) matavfall under 2015 vilket motsvarar 77 ton (71 ton) i snitt per dag. Då verksamheten startade 1 maj 2014 är jämförelsesiffrorna för föregående år endast för åtta månader.

Biogasanläggningen i Södertörn

I början av oktober 2015 invigdes den nya biogasanläggningen i Södertörn av energiminister Ibrahim Baylan. Produktionen av uppgraderad biogas under fjärde kvartalet uppgick till 0,6 miljoner Nm3, motsvarande 6 GWh. Försäljningen av uppgraderad biogas uppgick till 0,5 miljoner Nm3 motsvarande 5 GWh under samma period. Det förekommer en del finjusteringar av anläggningen som vid full drift beräknas ha en årlig produktionskapacitet på drygt 8 miljoner Nm3 biogas motsvarande cirka 80 GWh.

Finansiering

Verksamheten är finansierad med eget kapital, lån från externa kreditgivare och finansiell leasing. Uppgraderingsanläggningarna i Bromma och Henriksdal leasas av Stockholm Vatten AB och förbehandlingsanläggningen i Södertörn leasas från SRV Återvinning AB. Hyresavtalen är på 25 år.

Koncernen har under året tagit upp nytt lån från extern kreditgivare på 25 MSEK för investeringen i biogasanläggningen i Södertörn. Amorteringar av räntebärande lån har skett enligt fasta amorteringsplaner och har uppgått till 56 MSEK, vilket inkluderar amorteringar på finansiell leasing samt konvertering av konvertibellån till aktier. Finansiell leasing för förbehandlingsanläggningen i Södertörn har under året ökat med 11 MSEK och avser framförallt en investering i utökad mottagningskapacitet för matavfall.

Koncernen har en ambition att växa ytterligare och arbetar aktivt med nya projekt. Koncernen räknar med att finansiering av stora framtida projekt kommer att kräva olika typer av samarbeten och finansieringar, beroende på projektets struktur och placering.

Aktien

Antalet aktier är oförändrat under årets fjärde kvartal och per den 31 december 2015 hade bolaget 90 092 662 (78 414 661) aktier till ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är stamaktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian Biogas Fuels International AB:s (publ) tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

Personal och verkställande direktör har tillsammans totalt 565 000 (565 000) utestående teckningsoptioner per den sista december 2015. Det har inte skett någon förändring i antalet utestående teckningsoptioner under året.

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.34.06

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är beskrivna i den senaste årsredovisningen och bedöms per den 31 december 2015 vara oförändrade, med undantag av vad som anges nedan.

Koncernen har, som framgår av bokslutskommunikén, efter räkenskapsårets utgång emitterat ett obligationslån om 200 MSEK vilket reducerat den finansiella risken i koncernen,

Då de ekonomiska förutsättningarna för en uppgraderingsanläggning i Ulsan i nuvarande marknadsläge har konstaterats vara ofördelaktiga, har en bedömning av konsekvenserna gjorts. Med anledning av detta började koncernen i tredje kvartalet att reservera för en potentiell straffavgift och det finns en risk med den bedömda nivån på avgiften.

Transaktioner med närstående

Det finns inga väsentliga närståendetransaktioner under perioden annat än att AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB och Bengtssons Tidnings AB har konverterat sina skuldebrev till aktier varvid även upplupen ränta utbetalats. Se även not 8.

Moderbolaget

I december 2015 bytte moderbolaget bolagskategori och gick från att vara ett privat bolag till att bli publikt.

Verksamheten

Koncernens verksamhet bedrivs framförallt i dotterbolagen medan moderbolaget har mer karaktären av koncernförvaltare.

Nettoomsättning och resultatutveckling

Moderbolagets totala intäkter uppgick under 2015 till 1,7 MSEK (1,4 MSEK) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var -48,9 MSEK (-98,1 MSEK). I december 2015 har en nedskrivning av aktier i dotterbolag gjorts med 46,1 MSEK (93,1 MSEK).

Investeringar

Moderbolaget har inte gjort några investeringar sedan årsskiftet 2014/2015.

Likviditet och finansiell ställning

De största förändringarna i moderbolagets balansomslutning under perioden är relaterade till ökade fordringar på dotterbolag samt nedskrivning av aktier i dotterbolag. Kassabehållningen har sjunkit från 61,5 MSEK den 31 december 2014 till 1,5 MSEK den 31 december 2015. Minskningen beror främst på gjorda investeringar i den nya anläggningen i Södertörn vilket också förklarar ökningen av fordringar på dotterbolag.

Det har inte skett några ytterligare väsentliga händelser eller förändringar sedan årsredovisningen 2014 som påverkar koncernens eller moderbolagets resultat och ställning än de som tas upp i denna rapport.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Koncernen förvärvade majoriteten av aktierna i Biokraft Holding AS i början av 2016. Förvärvet innebär att Scandinavian Biogas etablerar sig även på den norska marknaden. Biokraft AS, som är ett helägt dotterbolag till Biokraft Holding AS, kommer att uppföra en biogasanläggning i anslutning till Norske Skogs pappersmassabruk i Skogn utanför Trondheim. Anläggningen kommer att producera flytande biogas och substratet kommer till största delen komma från avfall från fiskindustrin. När anläggningen är uppe i full produktionskapacitet beräknas den kunna leverera cirka 12 miljoner Nm3, motsvarande 120 GWh, flytande biogas. Anläggningen beräknas tas i drift under andra halvåret 2017.

Moderbolaget gick i början av 2016 ut med en företagsobligation på 200 MSEK med en löptid på 4 år. Medlen har använts till förvärvet av Biokraft Holding AS och till att återbetala del av externt lån. Medlen kommer också bland annat att användas till förbättringsinvesteringar i anläggningen i Södertörn. Företagsobligationen planeras bli noterad på NASDAQ Stockholm i april 2016.

Utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal har färdigställts enligt plan och biogas från den nya linjen började gå ut till kunder på Stockholms gasnät i slutet av januari 2016.

Framtidsutsikter

Behovet av förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen som kol och olja till rimliga priser är enormt. I olika utvärderingar av förnyelsebara alternativ som går att massproducera har intresset för biogas ökat och därmed även efterfrågan på biogas, vilken väntas tillta ytterligare i takt med att utbudet ökar. På många håll i världen, och inte minst i Sverige, har efterfrågan på biogas fortsatt att överstiga tillgången. För Scandinavian Biogas innebär detta att koncernen räknar med att få avsättning för all den biogas som kommer att produceras under de närmaste åren.

För att möta efterfrågan planerar koncernen under det närmaste månaderna att markant öka produktionen i Stockholmsområdet. Den årliga produktionskapaciteten för den nya biogasanläggningen i Södertörn beräknas till cirka 8 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 80 GWh, vid full drift och utbyggnaden i Henriksdal beräknas medföra en möjlig årsproduktion på cirka 12 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet, motsvarande 120 GWh, vid full drift. Samtliga anläggningar i Sverige beräknas därmed totalt kunna producera drygt 30 miljoner Nm3 biogas av drivmedelskvalitet vid full drift, motsvarande 300 GWh.

De anläggningar som varit i uppstartsskede under 2015, och därmed genererat negativt EBITDA, är nu inne i en stabilare driftsfas och förväntas bidra positivt till koncernens EBITDA under 2016.

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.36.38

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.38.54

 

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.41.10Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.41.56

 

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.43.44Skärmavbild 2016-03-07 kl. 07.52.56

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.48.48

1) Skatteeffekt på emissionskostnader redovisade över eget kapital uppgår till 26 KSEK (0 KSEK).

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.50.38

 

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.51.54

 

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.53.29

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.54.41

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.56.21

NOTER

Not 1 Allmän information

Moderbolaget Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr. 556528-4733, bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm i Sverige. Huvudkontorets adress är Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm.

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) tillämpar IFRS (International Reporting Standards) som de antagits av Europeiska Unionen. Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Rapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Bokslutskommunikén ska läsas tillsammans med årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2014.

Koncernens princip för redovisning av vidarefaktureringar har ändrats under fjärde kvartalet 2015. Intäkter för ej verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Övriga rörelseintäkter. De låg tidigare i nettoomsättningen. Kostnader för verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar redovisas numera som Råvaror och förnödenheter. De låg tidigare som Övriga externa kostnader.

I övrigt är redovisningsprinciperna i överensstämmelse med de principer som tillämpades föregående räkenskapsår.

Not 3 Finansiella poster

I koncernens finansnetto för året ingår +0,2 MSEK (+13,9 MSEK), respektive för fjärde kvartalet +0,9 MSEK (+3,9 MSEK), orealiserade valutakursdifferenser som hänförs till fordringar/skulder mellan de koreanska dotterbolagen och deras moderbolag.

I moderbolagets finansiella poster ingår en nedskrivning av värdet på aktier i dotterbolag med 46,1 MSEK (93,1 MSEK).

Not 4 Koncessioner och liknande rättigheter

Efter sedvanlig prövning av värdet på immateriella tillgångar har koncernen gjort bedömningen att ett nedskrivningsbehov uppstått i anläggningen i Ulsan och därmed har värdet på koncessioner och liknande rättigheter skrivits ned med 13,5 MSEK (0 MSEK) under fjärde kvartalet.

Not 5 Materiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under fjärde kvartalet gjorts med 64,5 MSEK (144,0 MSEK) och under hela året med 183,5 MSEK (197,0 MSEK). Investeringarna avser främst pågående projekt i Henriksdal och Södertörn.

Koncernen har aktiverat låneutgifter på kvalificerade tillgångar i form av nyanläggningar om 4,4 MSEK (2,0 MSEK) under fjärde kvartalet och om 16,3 MSEK (4,6 MSEK) under hela året.

Biogasanläggningen i Södertörn har tagits i bruk under fjärde kvartalet 2015 och därmed har investeringen flyttats från Pågående nyanläggningar och redovisas nu istället som Byggnader, Maskiner och andra tekniska anläggningar respektive Inventarier, verktyg och installationer.

I de materiella anläggningstillgångarna ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp:

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 06.57.51

Not 6 Avsättningar

Det finns en risk att dotterbolaget Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. i Ulsan behöver betala en straffavgift till Ulsan City för ej uppgraderad gas. Enligt avtal ska en investering i en uppgraderingsanläggning göras i Ulsan senast i december 2017. Om bolaget väljer att inte göra investeringen så har Ulsan City rätt att ta ut en straffavgift som motsvarar en del av gasförsäljningen. Denna straffavgift ska gälla retroaktivt från november 2012 (bolaget har redan betalat till och med oktober 2012). Då det idag inte finns något intresse i Sydkorea för uppgraderad gas anser bolaget att kravet i avtalet är orimligt. Bolaget anser också att nivån på straffavgiften i avtalet är orimlig. Koncernen har anlitat en ledande advokatfirma i Korea som i sitt utlåtande hävdar att en väsentligt lägre straffavgift är rimligare.

Med anledning av den osäkerhet som råder i frågan har bolaget under räkenskapsåret valt att göra en avsättning motsvarande 10% av gasförsäljningen för perioden november 2012 till december 2015. Skillnaden mellan avtalat och avsatt belopp redovisas som en eventualförpliktelse.

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 07.00.14

Koncernen har i februari 2016 återbetalat del av långfristigt lån från extern kreditgivare och denna del har därför flyttats från långfristigt till kortfristigt lån per 31 december 2015.

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 07.01.51

 

Not 9 Övriga skulder

I Övriga skulder ingår ett bidrag från Energimyndigheten på 13,7 MSEK för beslutad investering i en indunstare till anläggningen i Södertörn.

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter per 31 december 2015 ingår en post om 81,6 MSEK (17,7 MSEK) avseende investeringar för utbyggnaden i Henriksdal och som vid färdigställandet kommer att leasas av koncernen.

Not 11 Andelar i koncernbolag

Värdet av moderbolagets andelar i dotterbolag har skrivits ner med 46,1 MSEK (93,1 MSEK) efter sedvanlig prövning av nedskrivningsbehov.

Not 12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Förutom att företagsinteckningarna gått ner något på grund av återbetalt lån så har inga väsentliga förändringar i koncernens ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser skett under delårsperioden. Däremot har moderbolagets pantsatta internlån till dotterbolag ökat med 48,6 MSEK och uppgår nu till 69,6 MSEK (21,0 MSEK).

Not 13 Eventualförpliktelser

Koncernen har per sista december 2015 en eventualförpliktelse uppgående till 28,4 MSEK avseende skillnaden mellan avsatt och avtalat belopp för straffavgift härrörande till uppgraderingen i Ulsan, Sydkorea.

Not 14 Händelser efter rapportperiodens slut

Rörelseförvärv

Den 11 februari 2016 förvärvade koncernen 50,03% av aktierna i Biokraft Holding AS, ett bolag registrerat i Norge som i sin tur äger samtliga aktier i Biokraft AS. Köpeskillingen uppgick till totalt 57 999 147:66 NOK. En mindre del av förvärvet gjordes direkt från ägarna och den största delen i samband med en nyemission. Preliminärt övervärde för förvärvet beräknas till cirka 7,4 MNOK. Förvärvskostnaderna för bland annat jurister estimeras till 2,2 MSEK.

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill (i KSEK):

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 07.03.43

 

Förvärvsanalysen är preliminär och övervärdet klassificeras preliminärt som goodwill.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer

Årsstämman är planerad till den 28 april 2016 på Henriksdalsberget. Kallelse kommer att publiceras på bolagets hemsida samt annonseras om i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.

Nästa delårsrapport kommer att publiceras och kommer att vara tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com den 29 april 2016.

Stockholm 2016-03-07

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Scandinavian Biogas offentliggör utfall i övertecknad företrädesemission och genomför säkerställd riktad emission om 60 MSEK

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2019 The nomination committee’s proposal regarding board of directors and remuneration for the annual general meeting 2019

Läs mer

Teckningstid för företrädesemissionen öppen 17 juni tom 5 juli 2019

Läs mer

Scandinavian Biogas genomför riktad emission och företrädesemission om totalt 86 MSEK samt avser att genomföra säkerställd riktad emission om 60 MSEK. Total emissionsvolym 146 MSEK

Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör fullt säkerställda nyemissioner om 136 MSEK samt avser genomföra företrädesemission på 10 MSEK

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Läs mer

Scandinavian Biogas dotterbolag levererar flytande biogas till Hurtigruten

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Läs mer

Stockholm 2019-04-25 Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2018

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Läs mer

Scandinavian Biogas avser att genomföra en riktad emission

Läs mer

Result from Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s written procedure

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande biogas till kund. Koncernens EBITDA har påverkats negativt av engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas lanserar skriftligt förfarande efter konstruktiv diskussion med vissa obligationsinnehavare

Läs mer

Delårsrapporten för Q3 2018 skjuts fram efter att domstolsbeslut gällande tvist för anläggningen i Södertörn har mottagits

Läs mer

Världens största  LBG fabrik i drift

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd. Läs mer

Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Läs mer

Lönsamheten 2018 estimeras bli lägre än tidigare kommunicerats

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Läs mer

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Ladda ner som pdf » Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528-4733 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2015 I december 2015 blev Scandinavian Biogas Fuels International AB ett publikt bolag. Koncernen är inne i en period med viktiga och stora investeringar och uppstart av nya projekt, vilket innebär finansiella påfrestningar innan projekten kommer i […] Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018, klockan 15.30 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande

Läs mer

Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Samarbetsavtal undertecknat med Mönsterås Biogas AB och tankstationen driftsatt vid anläggningen i Södertörn. Läs mer

Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Läs mer

Första skeppslasten med råmaterial (substrat till biogasproduktionen) har anlänt till Biokrafts biogasanläggning på Skogn

Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2017

Årsredovisningen och koncernredovisningen 2017 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal gällande utveckling av produktionsanläggning för biogas

Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Koncernen redovisar en markant förbättring av operativ EBITDA 2017 jämfört med 2016, men en icke kassapåverkande engångsavsättning för straffavgiften i Ulsan motsvarande cirka 14 miljoner kronor försämrar EBITDA i sista kvartalet. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår, parallellt utvärderas olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ. Läs mer

Scandinavian Biogas bokför engångskostnad i koncernredovisningen för helåret 2017 samt uppdaterar utsikten för 2017

Läs mer

Scandinavian Biogas styrelse kommer att utvärdera olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ

Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

EBITDA för tredje kvartalet 2017 mer än fördubblad jämfört med samma period föregående år. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

EBITDA för andra kvartalet 2017 nästan fördubblad jämfört med samma period föregående år. Koncernen har genomfört två aktieemissioner samt emission av ytterligare obligationer. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av de ytterligare obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Bolagets ansökan om notering av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm har skickats in och första dag för handel är planerad till den 18 augusti 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.scandinavianbiogas.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör ändrade obligationsvillkor

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har ändrat vissa obligationsvillkor som ursprungligen daterades 9 februari 2016 för det säkerställda obligationslånet med ISIN SE0007784111 och ett totalt belopp om 300 000 000 SEK. Ändringarna trädde ikraft den 22 juni 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas emitterar ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Scandinavian Biogas Fuels International AB har emitterat 30 MSEK under bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE0007784111 och inom ett totalt belopp om 300 MSEK. Efter emissionen är bolagets utestående obligationslån på 230 MSEK. Obligationerna löper med en ränta om 3 månader Stibor +9,75 procent och prissattes till 100,5 procent av det nominella värdet och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas företrädesemission övertecknad

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent, motsvarande cirka 23,4 MSEK. De större aktieägare som lämnat lån till Bolaget om totalt 16 MSEK har påkallat, och styrelsen har medgivit, kvittning av sina lån i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Läs mer

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

Anläggningen i Södertörn har beviljats ett nytt miljötillstånd som innebär att avfallsmängderna och biogasproduktionen kan öka markant. Indunstaren har driftsatts vilket innebär att den externa vattenförbrukningen reduceras avsevärt. Läs mer

Scandinavian Biogas offentliggör investeringsmemorandum avseende företrädesemission

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett memorandum avseende den förestående nyemissionen av aktier om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), som styrelsen för Bolaget, med stöd av bemyndigande, beslutade om den 12 april 2017.  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.scandinavianbiogas.com samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 18 april 2017. Läs mer

Scandinavian Biogas har beslutat om en riktad aktieemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 43 MSEK och om en företrädesemission om cirka 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 97 procent av Företrädesemissionen har lämnats. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas till att finansiera pågående investeringar och att stärka Bolagets likviditet. Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm. Läs mer

Scandinavian Biogas Års- och koncernredovisning 2016

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com. Läs mer

Positivt besked för biogasen

Scandinavian Biogas välkomnar regeringens nya förslag om ett ”bränslebyte”. En reduktionsplikt för utsläpp av växthusgaser är ett tydligt styrmedel som gynnar ökad efterfrågan på biogas, ett helt fossilfritt drivmedel. När biogas ersätter fossila bränslen uppnås minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, ökad återvinning av avfall samt mer ekologisk odling. Läs mer

Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

Under fjärde kvartalet genomfördes en högtidlig Grundstensättning vid byggprojektet i Skogn, och biogasproduktionen vid Södertörn utföll något bättre än den uppdaterade planen. Läs mer

Ladda ned bokslutskommuniké

Ladda ner som pdf » Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528-4733 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2015 I december 2015 blev Scandinavian Biogas Fuels International AB ett publikt bolag. Koncernen är inne i en period med viktiga och stora investeringar och uppstart av nya projekt, vilket innebär finansiella påfrestningar innan projekten kommer i […] Läs mer

Scandinavian Biogas förbereder koncernen för notering av aktien - tecknar låneavtal om 16 MSEK inför kommande aktieemission

Aktieemissionen är ett led i koncernens strategiska plan som syftar till att börsnotera bolagets aktie på lämplig marknadsplats tidigast hösten 2017. Läs mer

Pressmeddelande

Anläggningen i Södertörn bedöms inte nå förväntade produktionsvolymer för resten av 2016 Läs mer

Vetenskaplig internationell biogaskongress

Linköping 7-8 september 2016 Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q2 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q2 2016

1 januari - 30 Juni 2016 Läs mer

Beviljat anslag på 3,1 miljoner Euro

För demonstrations-anläggning Läs mer

Pressmeddelande

Delårsrapport Q1 2016 Läs mer

Delårsrapport - Q1 2016

1 januari-31 mars 2016 Läs mer

Nordens största biogasanläggning

invigd i Stockholm Läs mer

Offentliggörande av obligationsprospekt

samt ansöker om registrering om obligationslån. Läs mer

Koncern- & årsredovisningen 2015

för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig Läs mer

Kallelse till årsstämma

Torsdagen den 28 april 2016, klockan 13:30 i Stockholm Läs mer

Bokslutskommuniké Q4, 2015

Investerar för att fyrdubbla kapaciteten till 400 GWh Läs mer

Outnyttjad restprodukt:

Kan öka biogasproduktionen med en terawattimme Läs mer

Emitterar 4-årigt säkerställt obligationslån.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har framgångsrikt emitterat ett säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor. Läs mer

Investerar i anläggning för flytande biogas

Scandinavian Biogas har tecknat avtal med Biokraft AS och TrønderEnergi att uppföra en biogasanläggning för flytande biogas. Läs mer

Tillfällig fackla i Henriksdal

Testkörning inför uppstart. Läs mer

Kallelse till extra bolagstämma

8 december 2015 kl. 9.00 Läs mer

Kvartalsrapport Q3, 2015

Pågående investeringar ger kapacitet att tredubbla produktionen till 300 GWh Läs mer

KONTAKT

+46 (0)8 503 872 20 | info@scandinavianbiogas.com | Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm

Privacy policy